velikost textu

Storytelling and Reconciliation: Shifts in Frames and Discursive Narratives in Listeners of the Initiative “My Story” in Bosnia and Herzegovina

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Storytelling and Reconciliation: Shifts in Frames and Discursive Narratives in Listeners of the Initiative “My Story” in Bosnia and Herzegovina
Název v češtině:
Vyprávění příběhů a usmíření: Posuny rámců a diskurzívních narativů u posluchačů iniciativy „Můj příběh“ v Bosně a Hercegovině
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Hana Oberpfalzerová
Školitel:
Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D.
Oponenti:
Věra Stojarová
Hana Kubátová, PhD.
Konzultant:
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Id práce:
123156
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (P6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (XXMV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
vyprávění příběhů, vyprávění pravdy, tranziční spravedlnost, usmíření, Bosna a Hercegovina, dikurzívní narativy, rámce
Klíčová slova v angličtině:
storytelling, truth-telling, transitional justice, reconciliation, Bosnia and Herzegovina, discursive narratives, framing
Abstrakt:
Vyprávění příběhů a usmíření: Posuny rámců a diskurzívních narativů u posluchačů iniciativy „Můj příběh“ v Bosně a Hercegovině Hana Oberpfalzerová Abstrakt Dvě nevládní organizace v Bosně a Hercegovně provozují iniciativu „Můj příběh“, v rámci které tři oběti války – jeden Bosňák, jeden Srb a jeden Chorvat – vypráví o svých zkušenostech z dob války a o své cestě k usmíření sedíce vedle sebe tváří v tvář publiku složenému z mladých lidí či řadových občanů. Cílem této iniciativy je posilovat usmíření u posluchačů. Tato doktorská disertační práce integruje několik různých oblastí výzkumu a vytváří analyitcký rámec sloužící k vyvozování posunů postojů z diskurzívních narativů vyslovených posluchači, a z rámců, které v rámci těchto diskurzívních narativů pojí jednotlivé narativy s širším společenským diskurzem. Tento výzkum analyzoval tři veřejné promluvy obětí a osmnáct rozhovorů s jejich posluchači. S některými z těchto posluchačů byl proveden druhý rozhovor ca. o čtyři měsíce později s cílem zjistit možné další posuny postojů. Rozhovory byly analyzovány induktivně metodou tématické diskurzívní analýzy s cílem identifikovat diskurzívní narativy, které pak byly seřazeny do dimenzí či faktorů usmíření a klasifikovány jako pozitivní či negativní na základě současných teorií usmíření. Analýza ukázala, že vycházeje z diskurzívních narativů v rozhovorech, byly u některých posluchačů zazamenány pozitivní posuny v předsudcích, nenávisti, přiznání kolektivní viny, redukce obviňování a soutěžení o to, kdo je největší obětí války, rehumanizaci, nárůst ochoty vyhledávat alternativní informace o druhé skupině a ochota k mezietnickému kontaktu. Vyskytly se i menší důkazy pro posuny v odpuštění a důvěře. Tyto posuny představují pozitivní změny v dimenzích usmíření, kterými jsou rehumanizace, odpuštění, důvěra, pozitivní obraz vlastní skupiny , soutěžení o to, kdo je největší obětí války, a delegitimizaci, příbuzných kategorií, a některých kategorií připravenosti k usmíření. Ve druhé fázi byly narativy analyzovány znovu metodou analýzy rámců s cílem zjisitt přítomnost rámců, které je pojí s širšími diskurzy. Analýza ukázala dva nadřazené rámce: rámec otherization, tj. představování druhé skupiny jako naprosto odlišné a cizí, který se posunul do rámce similarization, tj. vnímání druhé skupiny jako podobné. Druhým rámcem bylo představování vlastní skupiny jako jediné a výlučné oběti, který se posunul do rámce inkluzivního vnímání obou skupin jako obětí. Nadřazený rámec otherization zahrnoval kategorie asymetrie moci, iniciativy a ontologické asymetrie, zatímco rámec vnímání vlastní skupiny jako exkluzivní oběti zahrnoval rámce emocionálního vyloučení, asymetrické morality, výlučného práva vlastní skupiny na pravdu a informační asymetrii. Tato studie tudíž přináší inovativní přínos ke konceptualizaci diskurzívních narativů v podobě typologie a popisu posunů diskurzívních narativů souvisejících s usmířením, a zejména v podobě taxonomie posunů rámců uvnitř těchto diskurzívních narativů, což je přínos, o který se prozatím žádný výzkumník nepokusil.
Abstract v angličtině:
Storytelling and Reconciliation: Shifts in Frames and Discursive Narratives in Listeners of the Initiative “My Story” in Bosnia and Herzegovina Hana Oberpfalzerová Abstract In Bosnia and Herzegovina, two non-governmental organizations have been running the initiative “My Story” within which three war victims, one Bosniak, one Serb and one Croat, tell their wartime stories and their way to reconciliation in public testimonies in a side-by-side, live setting to an audience of young people or ordinary citizens. The aim of the initiative is to promote reconciliation in the listeners. This doctoral dissertation integrates several disparate fields in order to create an analytical framework for inferring attitude shifts from the discursive narratives recalled by the listeners, and from the frames that connect the single narratives to broader societal discourses within these discursive narratives. Three public testimonies were analyzed and interviews with eighteen listeners from the three Bosnian nations were conducted, some of which were interviewed by phone about four months later to check for further attitude changes. The interview material was analyzed inductively by the means of thematic discourse analysis in order to identify the underlying discursive narratives that were then regrouped into dimensions or factors of reconciliation and classified into positive and negative based on current theories of reconciliation. Analysis has has revealed that judging from discursive narratives in the interview material, some respondents have experienced positive shifts in prejudice, hate, admission of ingroup guilt, a decrease in blaming and competitive victimhood, rehumanization, increase in willingness to research information about the outgroup and in willingness to engage in intergroup contact. Some minor evidence documents possible shifts in forgiveness and trust. These shifts represented positive changes in the rehumanization, forgiveness, trust, positive ingroup image, competitive victimhood, delegitimization dimensions of reconciliation or related categories, and some other items of the willingness to reconcile. In a second phase, the narratives were reanalyzed by the means of frame analysis for the presence of frames that connected them to larger discourses. Two master frames emerged: the frame of otherization that shifted into one of similarization, and the frame of exclusive victimhood that shifted into inclusive victimhood. The master frame of otherization included the categories of power, initiative and ontological asymmetry, while the frame of exclusive victimhood encompassed frames of emotional exclusion, asymmetric morality, ingroup exclusive entitlement to the truth and information asymmetry. This study thus brings an innovative contribution to the conceptualization of discursive narratives in the form of a typology and the description of shifts of those related to reconciliation, and especially in the form of a taxonomy of frame shifts within discursive narratives, a contribution never attempted before.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Oberpfalzerová 2.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Hana Oberpfalzerová 644 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Oberpfalzerová 138 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Oberpfalzerová 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta Věra Stojarová 385 kB
Stáhnout Posudek oponenta Hana Kubátová, PhD. 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 6.46 MB