velikost textu

Tridentská reforma diecézního kléru a její vybrané vnější projevy. Kněžský oděv jako odraz požadavků kladených na diecézní kněžstvo po Tridentském koncilu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tridentská reforma diecézního kléru a její vybrané vnější projevy. Kněžský oděv jako odraz požadavků kladených na diecézní kněžstvo po Tridentském koncilu.
Název v angličtině:
Tridentine reform of diocesan clergy and its selected exterior expressions. The Cleric clothing as a reflection of demands on diocesan clergy after the Council of Trent.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michal Sklenář
Vedoucí:
ThLic. Mgr. Jan Kotas
Oponent:
ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D.
Konzultanti:
PhDr. Radek Martinek
Tomáš B. Mohelník, Th.D.
ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.
Id práce:
123155
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tridentský koncil, kněžství, dějiny církevní, dějiny odívání, klerika
Klíčová slova v angličtině:
Council of Trent, Priesthood, History of the Roman Catholic Church, History of Clothing, Cassock
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce představuje historicko-liturgickou sondou diecézní klérus reformovaný Tridentským koncilem: požadavky kladené na sekulární kněžstvo a vnější vyjádření těchto nároků kněžským oděvem – klerikou. Práce vědomě zachovává historickou i teologickou rovinu: přinese nejprve základní body k ustanovení svátosti kněžství (levitské kněžství Starého zákona, kněžství Nové smlouvy a jeho následné promýšlení), dále pak kontextuální ukotvení Tridentského koncilu (svolání, průběh, projednávaná témata, následná recepce koncilních ustanovení) a jeho výsledky zejména ve vztahu ke kněžstvu (teologické uchopení kléru). Následně práce nastíní postavení kléru jakožto stavu, na nějž klade určité jasně definované nároky společnost a stát. Vlastní stať pak představí jednotlivé nároky na kněžstvo vznášené ze strany církve reformované Tridentinem (formace v seminářích, sebepojímání kněžstva). Všechny tyto specifické požadavky se odrážejí ve striktně určené podobě kněžského oděvu určeného pro běžné každodenní nošení. V této souvislosti práce přinese jak inspirace pro vznik stavovského oděvu kněží, tak jeho vliv na podobu řeholních oděvů a konečně srovnání s jinými tradicemi. Autor souběžně studuje obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Klíčová slova Tridentský koncil, kněžství, dějiny církevní, dějiny odívání, klerika
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis presents diocesan clergy reformed by the Council of Trent in a way of historical- liturgical probe: requirements set on secular clergy and external expression of these demands with the clerical dress – cassock. The work knowingly preserves historical and theological planes: firstly it brings basic points for institution of the sacrament of priesthood (Levitical priesthood of the Old Testament, priesthood of the New Covenant and its further rethinking), then it comes with contextual establishment of the Council of Trent (convening, process, discussed themes, follow-up reception of the Council decrees) and its results mainly in a relation to the clergy (theological grasp of the clergy). The thesis subsequently outlines position of the clergymen as a state, upon which society and country put certain clearly defined requirements. The treatise itself then shows individual demands lain on clergymen from the Church reformed by Tridentinum (formation in seminary, self conception of the clergy). All these specific demands are reflected in a stringently designed form of the clerical clothing meant for everyday wear. In this context the work brings inspiration both for creation of the professional clerical clothing and its influence on appearence of the religious habits and finally comparison with other traditions. The author simultaneously studies Historyon Philosophical Faculty of Charles University in Prague. Keywords Council of Trent, Priesthood, History of the Roman Catholic Church, History of Clothing, Cassock
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Sklenář 982 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michal Sklenář 3.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Sklenář 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Sklenář 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThLic. Mgr. Jan Kotas 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D. 167 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 274 kB