velikost textu

New Perspective on the Role of Gravity Waves in the Stratospheric Dynamics and Variability

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
New Perspective on the Role of Gravity Waves in the Stratospheric Dynamics and Variability
Název v češtině:
Nová perspektiva vlivu gravitačních vln na stratosférickou dynamiku a variabilitu
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petr Šácha
Školitel:
doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Oponenti:
Prof. Dr. rer. Nat. Habilit Martin Dameris
Ass. Prof. Mag. Dr. Harald Rieder
Konzultant:
RNDr. Jan Laštovička, DrSc.
Id práce:
123057
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Meteorologie a klimatologie (4F8)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
stratosféra, vnitřní gravitační vlny, GPS rádiové pozorování, vlnovo-pozaďová interakce
Klíčová slova v angličtině:
stratosphere, internal gravity waves, GPS radio occultation, wave-mean flow interaction
Abstrakt:
Název  práce:  Nová  perspektiva  vlivu  gravitačních  vln  na  stratosférickou   dynamiku  a  variabilitu     Autor:  Petr  Šácha   Katedra  /  Ústav:  Katedra  fyziky  atmosféry   Vedoucí  doktorské  práce:  doc.  RNDr.  Petr  Pišoft,  Ph.D.     Abstrakt:     Tato   disertační   práce   se   zabývá     vlivem   vnitřních   gravitačních   vln   (IGW)   na   dynamiku   a   variabilitu   stratosféry   demonstrujíc   vliv   prostorového   rozložení   jejich  aktivity  na  stratosférickou  dynamiku  a  transport.   V   první   části   je   uveden   přehled   aktuálních   i   klasických   přístupů   pro   popis   vlnovo-­‐pozaďové  interakce  používaných  ve  výzkumu  střední  atmosféry.  V  další   kapitole   je   popsána   metodologie   pro   výzkum   IGWs   z   hustotních   dat   GPS   rádiového  měření  a  jsou  shrnuty  výhody  používání  právě  těchto  hustotních  dat.   Ve   třetí   kapitole   jsou   prezentovány   výsledky   ukazující   podivné   dynamické   chování  a  anomální  IGW  aktivitu  v  regionu  východní  Asie/severního  Pacifického   oceánu.   Důležitá   část   je   věnována   diskuzi   přesnostních   limitů   a   použitelnosti   různých  ukazatelů  IGW  aktivity.   Možný  vliv  takovéto  výrazné  a  prostorově  ohraničené  oblasti  IGW  aktivity  je  dále   zkoumán  v  poslední  kapitole  za  pomoci  mechanistického  modelu  střední  a  vyšší   atmosféry.   Je   zkoumána   závislost   tvorby   planetárních   vln   a   struktury   a   síly   Brewerovy-­‐Dobsonovy   cirkulace   v   závislosti   na   prostorovém   rozložení   IGW   aktivity.  Závěrem  je  diskutován  dopad  na  výzkum  střední  atmosféry  a  klimatické   změny   spolu   s   přímými   důsledky   pro   parametrizační   schémata   IGW   v   globálních   klimatických  modelech.       Klíčová   slova:   stratosféra,   vnitřní   gravitační   vlny,   GPS   rádiové   pozorování,   vlnovo-­‐pozaďová  interakce    
Abstract v angličtině:
This thesis is concerned with the role of internal gravity waves (IGWs) in the stratospheric dynamics and variability demonstrating the effect of spatiotemporal distribution of their activity on the stratospheric dynamics and transport. The first part introduces a theoretical overview of the most recent as well as classical approaches used for description of the wave-mean interaction in the middle atmosphere. Methodology for an IGW analysis from the GPS radio occultation density data is described in the next chapter and the advantages of utilization of density data are listed. The third chapter presents results describing the peculiar dynamics and anomalous IGW activity in the Eastern Asia/Northern Pacific region. An important part is dedicated to a discussion of accuracy limits and usability of different IGW activity proxies. The possible impact of the localized IGW activity is investigated using a mechanistic middle and upper atmosphere model in the last chapter. Sensitivity simulations are used to demonstrate an important role of the spatial distribution of IGW activity for a formation of planetary waves and for the longitudinal variability of the Brewer-Dobson circulation. Implications for the middle atmospheric and climate change research are discussed along with consequences for parameterizations of IGWs in global climate models.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Šácha 54.2 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Petr Šácha 104.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Šácha 34 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Šácha 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Dr. rer. Nat. Habilit Martin Dameris 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ass. Prof. Mag. Dr. Harald Rieder 431 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. 39 kB