velikost textu

Domácí násilí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Domácí násilí
Název v angličtině:
Domestic violence
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Barbora Řehořová
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
122971
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
domácí násilí, trestněprávní aspekty, stalking, trestní právo
Klíčová slova v angličtině:
domestic violence, criminal aspects, stalking, criminal law
Abstrakt:
Domácí násilí Předkládaná rigorózní práce se věnuje fenoménu domácího násilí, a to z hmotněprávního, procesněprávního i kriminologického hlediska. V úvodní části definuje specifika domácího násilí, jeho znaky a formy. Provádí typologizaci obětí i pachatelů. Podrobně rozebírá základní skutkové podstaty trestných činů, které jsou při domácím násilí nejčastěji páchány. Zachycuje taktéž sankce a terapeutické programy pro pachatele domácího násilí. Mapuje úpravu domácího násilí v trestním právu procesním a popisuje institut vykázání. Práce analyzuje postavení oběti a zabývá se i připravovaným zákonem na ochranu obětí trestných činů. V závěru shrnuje úpravu domácího násilí v zahraničí a stručně zmiňuje i organizace poskytující obětem domácího násilí pomoc a ochranu.
Abstract v angličtině:
Domestic violence The present thesis deals with the phenomenon of domestic violence, from the substantive, procedural and criminological aspects. The first part defines the specifics of domestic violence, its signs and forms. It shows a typology of victims and perpetrators. It analyzes in detail the basic facts of the crimes that are the most commonly perpetrated forms of domestic violence. It also describes the sanctions and some of the treatment programs that are available for perpetrators of domestic violence. It maps the treatment of domestic violence in criminal procedural law and describes the reporting institution. The paper analyzes the status of the victim and also deals with the planned law to protect victims of crime. The conclusion summarizes the treatment of domestic violence abroad and briefly mentions the organizations providing assistance to victims of domestic violence and protection.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Barbora Řehořová 618 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Barbora Řehořová 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Barbora Řehořová 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 779 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 257 kB