velikost textu

Odkaz Wilhema Reicha a jeho reflexe v díle zakladatelů bioenergetiky, biosyntézy a biodynamické psychologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odkaz Wilhema Reicha a jeho reflexe v díle zakladatelů bioenergetiky, biosyntézy a biodynamické psychologie
Název v angličtině:
The legacy of Wilhelm Reich and its reflexion in the work of the founders of Bioenergetics, Biosynthesis and Biodynamic Psychology
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marta Vaněčková
Vedoucí:
Mgr. Věra Pivoňková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Linda Hroníková, Ph.D.
Id práce:
122948
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Obecná antropologie - integrální studium člověka (OA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
biodynamická psychologie, bioenergetika, biosyntéza, body-psychoterapie, vegetoterapie, Wilhelm Reich
Klíčová slova v angličtině:
Biodynamic Psychology, Bioenergetics, Biosynthesis, Body-Psychotherapy, Vegetotherapy, Wilhelm Reich
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce Odkaz Wilhelma Reicha a jeho reflexe v díle zakladatelů bioenergetiky, biosyntézy a biodynamické psychologie se věnuje srovnání nejdůležitějších teoretických konceptů a terapeutických technik Wilhelma Reicha s metodami zakladatelů vybraných psychoterapeutických směrů, které z jeho díla čerpaly. Jedná se o zakladatele bioenergetiky Alexandra Lowena, zakladatele biosyntézy Davida Boadellu a zakladatelku biodynamické psychologie Gerdu Boyesenovou. Tito autoři vytvořili na základě Reichových konceptů svébytné terapeutické přístupy, jež výrazným způsobem formovaly oblast psychoterapie zaměřené na tělo, tzv. body-psychoterapie. První část práce vysvětluje techniku charakterové analýzy a vegetoterapie, teorii funkce orgasmu (roli sexuality v etiologii neuróz), typologii charakterů, orgonomický výzkum a principy orgonomického funkcionalismu, které Reich definoval a využíval v praxi. Dále je krátce představena historie vývoje neoreichiánského hnutí (Reichovi žáci a následovníci) v druhé polovině 20. století. Převážná většina druhé části práce se věnuje reflexi Reichových metod u zakladatelů uvedených body-psychoterapeutických škol a způsobu jejich práce s jeho odkazem. U bioenergetiky je uveden způsob diagnostiky na základě posturiky a neverbálních projevů v bioenergetické analýze. U biosyntézy je popsán koncept dynamické morfologie těl, polarity charakteru a motorických polí. U biodynamické psychologie je vyložen koncept psychoperistaltiky a jeho vztah k sebeuzdravným mechanismům organismu. Tyto kapitoly ústí v závěrečné srovnání vlivu Reicha na vybrané body-psychoterapeutické směry a jeho význam pro současné neurovědy. Klíčová slova: biodynamická psychologie, bioenergetika, biosyntéza, body-psychoterapie, vegetoterapie, Wilhelm Reich.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis The legacy of Wilhelm Reich and its reflexion in the work of the founders of Bioenergetics, Biosynthesis and Biodynamic psychology is devoted to a comparison of the most important theoretical concepts and therapeutic techniques of Wilhelm Reich with the methods of the founders of selected psychotherapeutic approaches that draw from his work. These are the founder of Bioenergetics Alexander Lowen, founder of the Biosynthesis David Boadella and founder of Biodynamic Psychology Gerda Boyesen. These authors created distinct therapeutic approaches based on Reich's concepts that significantly shaped the field of the Body- Psychotherapy. The first part explains the technique of Character-Analysis and Vegetotherapy, the Orgasm Theory (the role of sexuality in the etiology of neurosis), a typology of Character structures, the Orgonomic Research and principles of the Orgonomic Functionalism, which Reich defined and used in practice. There is briefly introduced the history of the development within the Neoreichian movement (Reich pupils and followers) in the second half of the 20th century. The vast majority of the second part of the thesis is devoted to reflection on Reich's work in the selected body-psychotherapeutic schools and the way they work with his legacy. The Bioenergetics is described by the diagnostic method based on posture and non-verbal communication in Bioenergetic Analysis. The Biosynthesis is described by the concept of the Dynamic morphology of the body, the concept of the polarity of Character structure and Motoric Fields. The Biodynamic Psychology is described by the concept of the Psychoperistaltis and its relationship to self-recovering mechanisms of the organism. These chapters result in a final comparison of the influence of Reich on selected body-psychotherapeutic approaches and the relevance of Reichs work to contemporary neuroscience. Key words: Biodynamic Psychology, Bioenergetics, Biosynthesis, Body-Psychotherapy, Vegetotherapy, Wilhelm Reich.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marta Vaněčková 3.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marta Vaněčková 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marta Vaněčková 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Věra Pivoňková, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Linda Hroníková, Ph.D. 608 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB