velikost textu

Zahraniční studenti češtiny v České republice (Příspěvek k problematice migrace a studentů-migrantů v českém prostředí)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zahraniční studenti češtiny v České republice (Příspěvek k problematice migrace a studentů-migrantů v českém prostředí)
Název v angličtině:
Foreign Students of Czech Language in the Czech republic (A contribution to the problematics of Migration and Students-Migrants in the Czech Context)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Mgr. Aleš Franc, Ph.D.
Vedoucí:
PhDr. Jan Pargač, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Id práce:
122873
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Etnologie (ETN)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
5. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt v češtině Dizertační práce pojednává o zahraničních studentech češtiny v České republice, konkrétně o studentech-migrantech přicházejících z nejrůznějších koutů světa – jednak z Číny, Japonska, Koreje a Vietnamu; a pak z Běloruska, Ruska a Ukrajiny. Základním cílem práce je tedy snaha o reálné zobrazení výseku života určitých skupin migrantů-studentů češtiny v České republice takovým způsobem, aby bylo poukázáno zejména na problémy a bariéry, se kterými se setkávají při vlastním studiu češtiny i při adaptaci a integraci do majoritní české společnosti. Přičemž si zároveň uvědomujeme, že tato práce je však pouze dílčím příspěvkem k poznání části života studentů-migrantů v českém prostředí mezi lety 1998 až 2011. Práce vychází z relevantní odborné literatury a z výzkumného šetření založeného na rozhovorech se studenty a zúčastněném pozorování. Volba kvalitativních metod se odvíjí od toho, že nejlépe odpovídají záměru prostudovat dosud ne příliš probádanou oblast migrantů-studentů češtiny v České republice. Zaměření pozornosti na kvalitativní techniky je také závislé na charakteristikách zkoumané skupiny, a to zejména ve sféře jazykové a sociokulturní. Výzkumné šetření probíhalo v Ústavu jazykové a odborné přípravy UK (dále jen ÚJOP UK) na Albertově – na jazykovém pracovišti kontinuálně a dlouhodobě se věnujícím výuce češtiny pro cizince, v období mezi zářím 1998 a únorem 2004, kdy jsem ve zmiňované instituci působil jako lektor češtiny a historie. Na příslušné škole studují osoby z rozličných oblastí prakticky celého světa. Každý semestr nastupují studenti zhruba ze čtyřiceti zemí. Já se ve svém šetření, jak je zmíněno výše, zaměřuji na studující ze čtyř asijských zemí – Číny, Japonska, Koreje a Vietnamu – a to ze dvou hlavních důvodů. Jednak tvoří početně nejsilnější zastoupené etnické komunity (tento trend platil kontinuálně po celou dobu mé aktivní činnosti v ÚJOP UK). Vedle toho náleží jedinci přicházející z uvedených zemí ke zcela odlišným sociokulturním entitám, které tak mají zřejmě nejvíce problémů se začleňováním do české společnosti. Vyjma těchto exotických minorit se rovněž věnuji další poněkud nesourodé a nekonzistentní kategorii – ruskojazyčné komunitě sestávající zejména z Bělorusů, Rusů a Ukrajinců. Také u těchto skupin platí hledisko značného početního zastoupení, které je navíc doprovázeno tradiční (z dob socialismu) neoblíbeností ruskojazyčného elementu u Čechů. Tento fakt přetrvává z éry bývalého Sovětského svazu, přestože sociokulturní ani jazykové aspekty v tomto případě nehrají tak závažnou roli jako u skupin přicházejících ze vzdálených končin asijského kontinentu. V letech 2010 a 2011 následovalo opakované výzkumné šetření (opět za pomoci zúčastněných pozorování studentů ve výuce a řízených rozhovorů s učiteli), které verifikovalo závěry konstatované na základě prvního výzkumu z let 1998 až 2004. Co se týká příčin či motivů migrace Rusů, tak jasně dominují důvody spjaté s politickou nestabilitou Ruska a obavami o vlastní bezpečí. Důležitými rysy jsou dále „rodinný charakter“ migrace, existence silných sociálních vazeb, relativní izolovanost ve smyslu omezené vnější komunikace a naopak velmi rozvinutá komunikace vnitřní. Poněkud odlišnou motivaci k pobytu na našem území mají Ukrajinci. Tou je především neutěšená socioekonomická situace na Ukrajině. Většina ukrajinských migrantů tak přijíždí do Česka pouze krátkodobě (často i opakovaně) s vidinou poměrně nadstandardního (ve srovnání s Ukrajinou) výdělku sloužícího ke zlepšení neutěšených životních podmínek svých i dalších rodinných příslušníků doma na Ukrajině. Specifické postavení v rámci ruskojazyčných komunit mají Bělorusové, kteří opouštějí svou rodnou zemi z politických důvodů a trvale se usazují v České republice, aby zde začali novou a svobodnější etapu svých životních osudů. Z hlediska charakteru migrace se v případě Číňanů a Vietnamců jedná o ekonomicky motivované migranty, kteří do České republiky přicházejí za obchodní činností na dlouhodobý pobyt mnohdy se měnící v migraci trvalou. Naproti tomu u Korejců jde nejčastěji o studijní důvody, příp. o migraci v rámci filiálek jedné firmy, čemuž odpovídá kratší doba strávená na území ČR (od několika měsíců do několika let), proto v kontextu s tím mluvíme jednoznačně o dočasné migraci. Zcela specifický typ migrace představují Japonci, kteří přicházejí dočasně za studiem, event. z důvodů osobního zájmu o českou kulturu, historii, umění apod., tj. tzv. „rozšířit si kulturní obzory“. V souvislosti s tím můžeme o Japoncích uvažovat jako o jakýchsi „transmigrantech“ přechodně „kočujících“ po rozličných státech Evropy v rámci „poznávacích“ cest za novým a nepoznaným životem v pro ně exotickém koutě světa. Přičemž chci zdůraznit, že v tomto případě nejde o typické „japonské turisty“, ale o skutečné dočasné migranty. Předkládaná práce může posloužit jako určité východisko či inspirace pro další komplexnější analýzu problematiky studentů-migrantů v českém prostředí. Klíčová slova Migrace, imigrace, studenti-migranti, Bělorusové, Rusové, Ukrajinci, Číňané, Japonci, Korejci, Vietnamci, čeština pro cizince, čeština jako cizí jazyk, jazykové aspekty, sociokulturní aspekty, výuka studentů-migrantů, adaptace, integrace.
Abstract v angličtině:
Abstract in English The dissertation thesis deals with foreign students in the Czech republic, specifically immigrant students coming from all over the world - from Belarus, Russia and Ukraine and then from China, Japan, Korea and Vietnam. The basic objective of this work is not a real attempt to display the everyday reality of certain groups of migrant-students of Czech language in the Czech Republic in such a way that it only focuses on the problems and barriers they encounter in their studies in the Czech language. It also deals with their adaptation and integration into mainstream Czech society. At the same time, however, we realize that this work is only a partial contribution to the knowledge of migrant-students´ life in the Czech environment between 1998 and 2011. This work is based on relevant literature and the research is based on interviews with students and teaching observations. The choice of qualitative methods was intentional to serve our matter the best, since there has been a lack of research in this particular area in recent times. This focus on qualitative techniques is also dependent on the characteristics of the sample group, especially in the linguistic and sociocultural realm. The research was carried out at the Institute of Language and Training of the Charles University in Prague (UJOP UK), by the separate workplace in Albertov - the centre for language work, which is offering long-term courses of Czech for foreigners continuously, in the period between September 1998 and February 2004, when I worked there as a lecturer of Czech and History. At the school, there are people studying from different regions and parts of the world. Students enroll from some 40 countries each semester. In my research, as mentioned above, I investigated among students from four Asian countries - China, Japan, Korea and Vietnam - for two main reasons. Firstly, they are numerically the largest group of ethnic communities (this trend was applied continuously throughout my active work at the UJOP UK). In addition, students coming from those countries belong to entirely different socio-cultural entities which seem to have most problems with integration into Czech society. Apart from these exotic minorities, I also look into another somewhat disparate and inconsistent category coming from a Russian-speaking community of Belarusians, Russians and Ukrainians. Also, these groups constitute a significant numerical aspect of the representation, which is also accompanied by traditional (from the socialist era) unpopularity of the Russian-speaking element among Czechs. This attitude remains from the era of the former Soviet Union, despite the fact that the socio-cultural or linguistic aspects of this case do not play as significant role as the groups coming from the distant ends of the Asian continent. Between 2010 and 2011, multiple research investigations followed (again with the help of the students interested in teaching observation and structured interviews with teachers), which verified the conclusions found within the first research from 1998 to 2004. Regarding the reasons or motives for migration of the Russians, the reasons associated with political instability in Russia and concerns about own safety clearly dominated. Then important features were the "family nature" of migration, the existence of strong social bonds and relative isolation in terms of reduced external communication, contrary to developed internal communication. A somewhat different motivation to stay in our country applies to the Ukrainians. That is especially due to a precarious socio-economic situation in Ukraine. The majority of Ukrainian immigrants come to the Czech Republic for a short period (often repeatedly) with the prospect of a relatively high life standard (as compared with the Ukraine) which serves to improve appalling living conditions and earnings of their family members back home. The Belarusians have a specific position within the Russian-speaking communities. They leave their country for political reasons and settle permanently in the Czech Republic to start a new phase of their lives in a democracy. In terms of the nature of migration in the case of the Chinese and the Vietnamese, those are economically motivated migrants who come to the Czech Republic for business reasons for a long-term stay, which often becomes a permanent migration. In the case of the Koreans, on the other hand, the most frequent reason for migration is to study. In some cases, we speak about migration within the branches of one company, which usually correspond to a shorter time spent in the CR (from several months to several years), thus in this context we eventually speak about temporary migration. The Japanese are a specific type of immigrants, who come temporarily to study or for personal reasons with an interest in Czech culture, history, art, etc. to allegedly "broaden cultural horizons." In this context, we speak about the Japanese in terms of "transmigrants" that are temporarily "traveling" through various European countries aiming to take new and unknown "discovery" tours in the different parts of the world - to them exotic corners of the world. At the same time, I want to emphasize that these are not typical "Japanese tourists" but the actual temporary migrants. This dissertation thesis can serve as a starting point or an inspiration for more complex analysis of the issues in the area of migrant students in the Czech environment. Translated by Tereza Šmídová Keywords Migration, immigration, migrants, students, the Belarusians, the Russians, the Ukrainians, the Chinese, the Japanese, the Koreans, the Vietnamese, Czech for foreigners, Czech as a foreign language, linguistic aspects, sociocultural aspects, teaching of migrant-students, adaptation, integration.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mgr. Aleš Franc, Ph.D. 2.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mgr. Aleš Franc, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mgr. Aleš Franc, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Pargač, CSc. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB
Stáhnout Errata Mgr. Mgr. Aleš Franc, Ph.D. 20 kB