velikost textu

Kriminalita spojená s využíváním nových médií dětmi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kriminalita spojená s využíváním nových médií dětmi
Název v angličtině:
Crime related to the use of new media by children
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Kudrlová
Školitel:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponenti:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Id práce:
122798
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika (TRESTNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
internet, kyberkriminalita, mládež
Klíčová slova v angličtině:
cybercrime, internet, children
Abstrakt:
Kriminalita spojená s využíváním nových médií dětmi Mgr. et Mgr. Kateřina Kudrlová Anotace: Práce potvrzuje dvě hypotézy, podle nichž je v online prostředí mládež ohrožena kriminalitou a také se kriminality dopouští. Vychází především ze studia dokumentů a odborné literatury a analýzy statistických dat. Převážně kriminologická perspektiva předestírá specifika kyberprostoru a zmiňuje některé jeho technologické, sociologické, psychologické a samozřejmě právní aspekty. Demonstruje využívání kyberprostoru mládeží a s jakými riziky se uživatelé setkávají. Podrobněji se věnuje technologii internetu, novým médiím, komunikaci a utváření identity (nejen) online, digitálnímu otisku, sociálním sítím, netholismu, avatarovi coby reprezentaci uživatele, právnímu rámci a trestněprávní regulaci kyberprostoru, bitcoinům, kyberkriminalitě vůbec, výzkumu kyberkriminality prováděnému Institutem pro kriminologii a sociální prevenci, sexuálnímu vykořisťování dětí (se zaměřením na dětskou pornografii, sexting a kybergrooming), kyberšikaně, projevům nesnášenlivosti a prevenci a trendům kyberkriminality. K ohrožení kriminalitou online dochází od raného věku dítěte, počínaje možným zneužitím digitálního otisku utvářeného druhými a setkáním se s nevhodným obsahem. V období dětství a zejm. dospívání dochází k sexuálnímu zneužívání prostřednictvím sextingu, manipulaci při kybergroomingu a traumatizaci kyberšikanou, umožněných a umocněných snadností, rychlostí a masovostí sdíleného digitalizovaného obsahu na sociálních sítích. Zvýšeně ohrožena je mládež s vyšší vulnerabilitou i v reálném prostředí, varovným signálem může být excesivní užívání ICT. Děti a mladiství pachatelé v online prostředí využívají zejm. sociální sítě a oproti dospělým častěji jednají ve formě virtuálního násilí. K protiprávnímu jednání online přispívá dojem anonymity a nižší kontroly oproti reálnému prostředí, nedomýšlení důsledků vlastního jednání a fyzicky nepřítomná oběť. Opomenout nelze ani další faktory jako specifika komunikace bez neverbální složky, míra času online, nerozlišování reálných a virtuálních vztahů aj. Pachatelé útočí především na vrstevníky a většinou je neohrožují fyzicky, leč způsobená psychická zranění jsou přinejmenším srovnatelná. Na samotných počítačových trestných činech se mladiství pachatelé podílejí oproti dospělým více než na kriminalitě vůbec, naopak mezi oběťmi figuruje mládež méně často. Klíčová slova: internet, kyberkriminalita, mládež
Abstract v angličtině:
Crime related to the use of new media by children Mgr. et Mgr. Kateřina Kudrlová Abstract: The thesis confirms two hypotheses: young people online are put at risk of crime and commit crime as well. It is based mostly on the study of documents and scientific literature and analyzing of statistical data. The predominantly criminological perspective sets out the specifics of cyberspace and mentions some of its technological, sociological, psychological and at last but not least legal aspects. Furthermore, the thesis demonstrates the use of cyberspace by young people and the risks that users face. It focuses specifically on internet technology, new media, communication and identity (not only) online, digital imprint, social networks, netholism, an avatar as a user´s representation, legal framework and criminal law regulation of cyberspace, bitcoins, cybercrime in general, cybercrime research conducted by the Institute of Criminology and Social Prevention, sexual exploitation of children (focusing on child pornography, sexting and cyber grooming), cyber bullying, intolerance and finally prevention and cybercrime trends. The threat of online crime occurs from the early age of the child, starting with the possible misuse of the digital imprint created by others and encountering inappropriate content. During childhood and especially adolescence, sexual abuse occurs through sexting, cyber bullying manipulation and cyber bullying trauma, allowed and enhanced by the ease, speed and massiveness of shared digitized content on the social networks. Extremely vulnerable are young people with higher vulnerability in a real world, a warning signal can be excessive ICT use. Juvenile offenders use mostly the social networks and act more often in the form of virtual violence compared to adults. Online environment gives the impression of anonymity and less control compared to the real world, and the inconceivability of the consequences and a physically absent victim contributes to offending as well. Other factors can be mentioned such as the specifics of communication without a non-verbal component, the amount of time spent online, the non-differentiation of real and virtual relationships etc. Offenders attack mainly peers and do not physically threaten them, but the psychological injuries are at least comparable. In cybercrime, juvenile offenders participate more often than in crime in general, youngsters are on the contrary less likely to be among the victims of cybercrime. Key words: cybercrime, internet, children
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Kudrlová 3.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Kudrlová 469 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Kudrlová 398 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 293 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 321 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 248 kB