velikost textu

Bioantropologie: transdisciplinární projekt Gregory Batesona

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bioantropologie: transdisciplinární projekt Gregory Batesona
Název v angličtině:
Bioanthropology: a transdisciplinary project of Gregory Bateson
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Marek Kučera, Ph.D.
Vedoucí:
PhDr. Václav Soukup, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
Id práce:
122658
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Kulturologie (KULT)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
5. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Marek K u č e r a Bioantropologie: transdisciplinární projekt Gregory Batesona ABSTRAKT Předmětem disertační práce je dílo anglo-amerického antropologa a kybernetika Gregory Batesona, které je v souladu s dánským biologem Jesperem Hoffmeyerem nahlíženo jako příklad bioantropologického přístupu. Ten spočívá v přesvědčení, že mysl či duše představuje jeden z konkrétních projevů přírodního dění, a že toto dění samo má duševní charakter. Disertační práci tvoří vedle nezbytného biografického kontextu dvě základní části. První se zabývá výkladem Batesonových antropologických a psychiatrických teorií, druhá spočívá ve zhodnocení a interpretaci Batesonovy konečné syntézy na nejvyšší úrovni abstrakce: přesvědčení o soupodstatnosti biologické a epistemologické sféry vysvětlení. Hlavním cílem práce je předvedení Batesonova díla jako způsobu integrace humanitních, sociálních a biologických věd, který tvoří alternativu k dosavadním sociobiologickým pokusům a dalším snahám stavícím na neodarwinismu. KLÍČOVÁ SLOVA: Bateson, bioantropologie, evoluce, mysl
Abstract v angličtině:
Marek K u č e r a Bioanthropology: A Transdisciplinary Project of Gregory Bateson ABSTRACT The dissertation thesis deals with the work of Anglo-American anthropologist and cybernetician Gregory Bateson. It follows Danish biologist Jesper Hoffmeyer in seeing it as an example of a bioanthropological approach, the approach being defined as a position that sees mind as a particular example of nature that is in a deep sense itself minded. Besides the necessary biographical section the thesis consists of two major parts. The first one consists in exposition of Bateson’s anthropological and psychiatric concepts, the second one represents an evaluation and interpretation of Bateson’s final synthesis at the highest level of abstraction: the notion of equivalence of biological and epistemological realms of explanation. The major aim of the thesis is to present Bateson’s work as a way of integration of humanities and social sciences with biological science that represents an alternative to sociobiological and other neo-darwinian approaches. KEY WORDS: Bateson, bioanthropology, evolution, mind
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Kučera, Ph.D. 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Kučera, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Kučera, Ph.D. 160 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Soukup, CSc. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 169 kB