velikost textu

Study of novel magnesium alloys with controlled microstructure and texture

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Study of novel magnesium alloys with controlled microstructure and texture
Název v češtině:
Studium nových slitin na bázi Mg s řízenou mikrostrukturou a texturou
Typ:
Disertační práce
Autor:
Daria Drozdenko, Ph.D.
Školitel:
Ing. Patrik Dobroň, Ph.D.
Oponenti:
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc.
prof. Alexei Vinogradov
Konzultanti:
doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.
Id práce:
122652
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (4F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
hořčíkové slitiny, mikrostruktura, mechanické vlastnosti
Klíčová slova v angličtině:
magnesium alloys, microstructure, mechanical properties
Abstrakt:
Téma: Studium nových slitin na bázi Mg s řízenou mikrostrukturou a texturou Autor: Daria Drozdenko Školící pracoviště: Katedra fyziky materiálů, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta Školitel: Ing. Patrik Dobroň, Ph.D., Katedra fyziky materiálů MFF UK. Abstrakt: Práce objasňuje role skluzu dislokací a dvojčatění v průběhu plastické deformace vybraných hořčíkových (Mg) slitin s řízenou mikrostrukturou a texturou. Metoda akustické emise (AE) byla použita pro určení jednotlivých deformačních mechanismů. Elektronová mikroskopie poskytla informaci ohledně vývoje mikrostruktury studovaných materiálů. Pro získání referenčních dat AE pro jednotlivé deformační mechanismy, monokrystaly hořčíku byly deformovány v různých krystalografických orientacích. Získané výsledky byly použity pro studium deformačních mechanismů polykrystalických texturovaných Mg slitin. Proces růstu a redukce dvojčat (z pohledu pohybu hranic dvojčat) byl podrobně zkoumán během jednoho cyklu namáhání (tlak následován tahem). Byly odhaleny výrazné korelace mezi změnami v odezvě AE a inflexními body deformační křivky. Analýza aktivity dvojčatění v materiálech s různou mikrostrukturou (bimodální nebo homogenní) ukázala výrazný vliv velikosti zrn na nukleaci dvojčat. Vliv textury na deformační chování byl určen pro plechy válcované různým způsobem. Anizotropie mechanických vlastností je určena asymetrií textury, která je výsledkem procesu válcování. Klíčová slova: hořčíkové slitiny, textura, deformační mechanismy, akustická emise, mechanické vlastnosti.
Abstract v angličtině:
Title: Study of novel magnesium alloys with controlled microstructure and texture Author: Daria Drozdenko Department / Institute: Department of Physics of Materials, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague Supervisor of the doctoral thesis: Ing. Patrik Dobroň, Ph.D., Department of Physics of Materials. Abstract: The work elucidates the role of dislocation slip and twinning during plastic deformation in selected magnesium (Mg) alloys with controlled microstructure and texture. The acoustic emission (AE) technique was concurrently applied during deformation to determine the activity of particular deformation mechanisms. A detailed insight into microstructure was provided by electron microscopy. In order to obtain a comprehensive set of AE data for particular deformation mechanisms, Mg single crystals with various crystallographic orientations were channel-die and uniaxially compressed. The obtained results were applied on deformation mechanisms in polycrystalline textured Mg alloys. Particularly, the twinning - detwinning processes, in the sense of twin boundary mobility, during one cycle loading (pre-compression followed by tension) were described. Clear correlations between changes in the AE response and the inflection points on the deformation curve were found. An analysis of twin activity with respect to different types of microstructure (bimodal or homogeneous) showed a grain size effect on twin nucleation. The influence of texture on the deformation behavior was also identified for conventionally rolled slabs and rolled twin-roll cast Mg alloy strips in the form of sheets. An anisotropy of mechanical properties may be easily associated with the texture asymmetry around the normal direction, which is formed during the particular rolling process. Keywords: wrought Mg alloys, texture, deformation mechanisms, acoustic emission, mechanical properties.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Daria Drozdenko, Ph.D. 18.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Daria Drozdenko, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Daria Drozdenko, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Patrik Dobroň, Ph.D. 247 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Alexei Vinogradov 555 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 214 kB