velikost textu

Velká Británie a Bagdádský pakt (CENTO) v letech 1955–1964

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Velká Británie a Bagdádský pakt (CENTO) v letech 1955–1964
Název v angličtině:
Great Britain and the Baghdad Pact (CENTO), 1955–1964
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lukáš Nevrkla
Školitel:
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.
PhDr. Vít Smetana, PhD.
Id práce:
122643
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Historie/obecné dějiny (XODE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bagdádský pakt|Organizace centrální smlouvy (CENTO)|britská zahraniční politika 1955–1964|obranná politika Velké Británie|studená válka na Střením východě|Organizace smlouvy Středního východu (MEDO)|Turecko|Írán|Pákistán
Klíčová slova v angličtině:
Baghdad Pact|Central Treaty Organisation (CENTO)|British foreign policy 1955–1964|British defence policy|Cold War in the Middle East|Middle East Treaty Organisation (MEDO)|Turkey|Iran|Pakistan
Abstrakt:
Abstrakt Ústředním tématem práce je analýza pohledu britské zahraniční a obranné politiky na Bagdádský pakt (CENTO) a oblast tzv. Severního pásu (Northern Tier) v letech 1955–1964. Práce se touto cestou pokouší vymezit význam, který britská zahraniční a obranná politika tomuto paktu přikládaly, a analyzovat britské vnímání komunistického ohrožení Středního východu, tak jak jej reflektovaly dokumenty dotýkající se působení aliance. Práce se zaměřuje na rozbor britského vnímání Bagdádského paktu (CENTO) zejména v kontextu vlivu studené války na vývoj mezinárodních vztahů na Středním východě v letech 1955–1964 a transformace, jíž v tomto období procházelo britského velmocenského postavení a britsko-americký „zvláštní vztah“ na Středním východě. Práce sleduje vývoj britské obranné doktríny v letech 1955–1964 a roli, kterou této alianci vymezovaly zásadní dokumenty definující britskou strategii obrany a podstatu velmocenské role Spojeného království v éře konzervativních kabinetů Harolda Macmillana. Práce dále analyzuje jednotlivé dílčí role, které z pohledu Velké Británie Bagdádský pakt (CENTO) plnil, a pokouší se analyzovat jejich postupnou proměnu a prioritizaci v letech 1955–1964. Práce se rovněž zabývá genezí a strukturálními problémy Bagdádského paktu (Central Treaty Organisation, CENTO), včetně toho, jak se do chápání účelu této aliance v éře narůstajícího zájmu sovětské zahraniční politiky o třetí svět promítaly odlišné národní zájmy jednotlivých členů této aliance. Důraz je kladen zejména na vojenské plánování, v němž se, kromě jiného, odrážely britské zájmy v regionu Northern Tier a strategický význam, který Londýn tomuto regionu přisuzoval. Mimo oblast vojenské spolupráce se text zabývá také fenoménem hospodářské a vojenské pomoci a funkcí, kterou jako součást aktivit Bagdádského paktu (CENTO) plnila v udržení koheze aliance a prosazování cílů britské zahraniční a obranné politiky na Středím východě.
Abstract v angličtině:
Abstract The main aim of the thesis is to analyse the British foreign and defence policy attitude toward the Baghdad Pact (Central Treaty Organisation, CENTO) and the Northern Tier countries from 1955–1964. The text seeks to outline the role and importance which the British foreign and defence policy attributed to the pact as well as the British perception of the Communist threat to the Middle East as it was reflected in the documents related to the British participation in the alliance. The text concentrates on the analysis of the British interpretation of the alliance, in particular with respect to the impact of the Cold War on the international relations in the Middle East (1955–1964) and the transformation which affected the British position and Special Relationship with the United States in the Middle East. The thesis follows the development of British foreign and defence policy between 1955 and 1964. Approaching the Baghdad Pact (CENTO) as a tool of British foreign and defence policy in the Middle East (1955–1964), it seeks to identify and specify the functions attributed to the pact by the British and Foreign Policy and outline their development and changing priority. In addition, the thesis analyses the development and structural problems of the Baghdad Pact (CENTO) from 1955 to 1964, connecting them with differing interests of Great Britain and other regional members of the pact. The text follows the development of the British defence doctrine after the Suez crisis and seeks to identify the role of the alliance as it was defined in the British strategic documents specifying the British defence strategy and the British Grand Design of Harold Macmillan era. The emphasis is put on defence planning, which was the key aspect of the military side of the organisation. Moreover, it attempts to outline the perception of communist threat to the Middle East as it was formulated in CENTO related documents. Apart of the military aspect of cooperation, the thesis analyses also the economic aspect of the organisation, especially the economic and military aid and the importance it played in keeping the cohesion of the alliance and promoting the British interests and security of the Northern Tier area.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Nevrkla 2.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Nevrkla 417 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Nevrkla 419 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lukáš Nevrkla 506 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 291 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. 701 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vít Smetana, PhD. 1.95 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 793 kB