velikost textu

Johann Anton Schmidt a kostel sv. Michaela Archanděla ve Smržovce v kontextu české architektury po polovině 18. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Johann Anton Schmidt a kostel sv. Michaela Archanděla ve Smržovce v kontextu české architektury po polovině 18. století
Název v angličtině:
Johann Anton Schmidt and the church St Michael Archangel in Smržovka in the context of czech architecture in the second half of 18. century.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jakub Bachtík
Vedoucí:
Ing. Petr Macek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
Id práce:
122625
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Humanitní studia (M6107)
Obor studia:
Český jazyk a literatura — Dějiny umění (CJL DU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Antonín Schmidt – Smržovka – architektura – pozdní baroko – klasicismus
Klíčová slova v angličtině:
Anton Schmidt – Smržovka – architecture – late baroque – neoclassicism
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce mapuje celé dílo pozdně barokního pražského architekta Antonína Schmidta. Soustředí se zejména na jeho sakrální tvorbu v čele s kostelem sv. Michaela Archanděla ve Smržovce, který se řadí k významným příkladům dynamické linie české architektury 2. poloviny 18. století. Důkladně diskutovány jsou zde ale i jeho palácové a zámecké stavby či dochované plány. Antonín Schmidt se jeví jako významná postava české pozdně barokní architektury. Na jednu stranu čerpal z domácí vrcholně barokní tradice a díla K. I. Dientzenhofera aj. J. J. Wircha. Na druhou stranu však patřil mezi tvůrce, kteří do našeho prostředí velmi brzy vnášeli evropsky aktuální motivy klasicismu. Pro jeho dílo je proto charakteristická poučená slohová syntéza spojená s velkou architektonickou kultivovaností. Kromě smržovského kostela lze mezi jeho nejdůležitější díla zařadit kostel sv. Bartoloměje v Černoučku, Kounický palác na Malé Straně v Praze a zámek v Zahrádce u České Lípy. Práce přináší rovněž objev dosud neznámé architektovy stavby, a sice kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is dealing with life and work of Anton Schmidt, the remarkable architect of czech late baroque period. The text focuses mainly on his sacral architecture, especially on St. Michael Archanděl in Smržovka, which represents the notable example of baroque dynamism in czech architecture of the second half of the 18th century. Anton Schmidt is recognized as very important figure of czech late baroque architecture. He followed the tradition of domestic high baroque epoque and the work of K. I. Dientzenhofer. But on the other hand, Schmidt introduced various motifs of neoclasicissm very early into czech milieu. Therefore the typical feature of his architecture is the synthesis of styles combined with refine architectural language. His most important works are – besides the church in Smržovka – church St. Bartoloměj in Černouček, Kounický palace in Prague- Malá Strana and castle in Zahrádky u České Lípy. This thesis brings also a new discovery of previously unknown Schmid’s structure – church St. Jan Nepomucký na Poušti in Železný Brod.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Bachtík 1.69 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jakub Bachtík 11.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Bachtík 169 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Bachtík 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petr Macek, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 17 kB