velikost textu

Česká národná banka a národný plán zavedenia meny euro v Českej republike

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká národná banka a národný plán zavedenia meny euro v Českej republike
Název v češtině:
Česká národní banka a národní plán zavedení měny euro v České republice
Název v angličtině:
The Czech National Bank and the national plan of adopting euro in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Anton Tabačák, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.
Oponenti:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
JUDr. Mgr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D.
Id práce:
122602
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo II - Ústavní právo, správní právo, finanční právo, právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení (VII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Česká národná banka, Národný plán zavedenia meny eruo v ČR, bankový sektor, zodpovednosť ČNB
Klíčová slova v angličtině:
Czech National Bank, National Changeover Plan, banking sector, responsibility of the CNB
Abstrakt:
Záver Téma mojej dizertačnej práce, čiže Česká národná banka a Národný plán zavedenia meny euro v Českej republike, je v istom slova zmysle témou nevyčerpateľnou, keďže sa tento vzťah neustále mení. Táto téma je o to vzrušujúcejšia, a o to je hlbšou studňou na vedecké bádanie, pretože stále žijeme v neistote, kedy a či vôbec pristúpi Česká republika k prijatiu spoločnej európskej meny euro. Táto možno pre iných neistota však, dáva obrovský priestor na vedecké bádanie, z nášho právnického uhlu pohľadu pripravovať možné právne scenáre de lege ferenda, v tejto oblasti. Veď to, ako by sme sa mohli na daný možný právny vývoj pozrieť, z ktorého uhlu pohľadu, na ktoré špecifiká sa zamerať, čo vyzdvihnúť a naopak čo aj opomenúť, nám poskytuje toľko rôznych variácií, že nie je to možné vtesnať do monografie typu dizertačnej práce. Tento objem by úplne ľahko postačil k celoživotnému štúdiu, a aj tak by sme v tejto oblasti, ak by som použil rétoriku indických mníchov, nedosiahli stav ,, všeobecného poznania.“ Veď aj sami sme dnes svedkami, že európske štáty, ktoré tvoria európske spoločenstvo, sami riešia svoju dilemu, či spoločná európska mena je výhra a či prehra. Či im jednotná mena bude dostatočnou ochranou v dnešných už veľmi pohnutých ekonomických časoch, kedy sme svedkami nebývalých ekonomických turbulencií, bankrotov nielen veľkých bankových domov, či poisťovní ale aj dokonca štátov. Táto situácia je o to kritickejšia, že badať v európskych štátoch, ktoré tvoria európske spoločenstvo aj obavy z možného vývoja, nakoľko vychádzajú na povrch kauzy a prípady, klamania európskych inštitúcií, zatajovaniu vážnych ekonomických problémov, nepredkladaniu pravdivých ekonomických správ a informácií. Tak ako sme to boli svedkami v prípade Grécka, a okrajovo aj Maďarska. Česká republika je dá sa povedať, ešte len čerstvým členom európskeho spoločenstva, kedy aj Česká republika vynaložila nemalé úsilie, aby vstúpila do EÚ, a už dnes musí aj s ohľadom na vyššie závažné právne skutočnosti, riešiť dilemu nie tak - 171 - ako doteraz že kedy prijme spoločnú európsku menu. Ale musí riešiť otázku, či vôbec prijať spoločnú európsku menu. Aj v Českej republike v poslednom období silnejú hlasy a je počuť právne názory o neprijímaní spoločnej európskej meny eura v Českej republike. Celkom chápem predmetné hlasy, chápem aj ich obavy, veď situácia je dnes v európskom spoločenstve naozaj vážna. Avšak ako som už spomínal vyššie má Česká republika oproti ostaným štátom, ktorí už spoločnú menu euro prijali. Niekoľko veľmi dobrých komparatívnych výhod. Tak za prvé, žiadna sila neprinúti Českú republiku prijať spoločnú menu euro, ak by to nemalo byť pre Českú republiku výhodou. Česká republika má teraz výnimočnú pozíciu, kedy z postavenia nečlena eurozóny, si rieši svoju menovú politiku samostatne, o môže pokojne analyzovať výhody či nevýhody spoločnej meny. Za druhé Česká republika má obrovskú výhodu, že v poslednom období sa eurozóna rozrástla o nových členov, vrátane Slovenskej republiky, kedy Česká republika podrobne sleduje tieto transformačné postupy. Môže sa poučiť z chýb, s ktorými sa stretali a trápili tieto štáty, kedy, ak sa Česká republika rozhodne prijať spoločnú menu euro, tak o to ľahšia cesta, po technickej stránke ju čaká. V mojej dizertačnej práci som sa snažil poukázať na tie oblasti, ktoré vytvárajú právny základ, pre prijatie meny eura v Českej republike, a to hlavne vzťahu Českej národnej banky a Národného plánu zavedenia meny euro v Českej republike. Súčasná právna úprava, ktorá sa kreovala v priebehu času, a ktorá sa vždy pri tom snažila prispôsobiť zmeneným spoločenským podmienkam, je z hľadiska dnešných požiadaviek, a dnešných okolností de lege lata, aspoň podľa môjho názoru dostačujúca, aj keď v súlade s tým, čo som podotkol aj v rámci príslušných kapitol, vedel by som si de lege ferenda predstaviť v príslušných oblastiach zmeny, a naopak v niektorých oblastiach len posilnenie súčasného právneho stavu. Ako som už uvádzal aj vyššie, vznikne Všeobecný zákon o zavedení eura v Českej republike, ktorý bude hlavným právnym predpisom o zavedení eura v Českej republike. Ďalej vznikne nový zákon o Českej národnej banke, ktorý v príslušnom - 172 - rozsahu nahradí súčasne platný zákon č. 6/1993 Sb., v znení neskorších právnych predpisov, ktorý upraví zmenu postavenia a funkcie Českej Národnej banky. Myslím si, že s pomocou dokumentu Národného plánu zavedenia meny euro v Českej republike, ako aj s ohľadom na ďalšie pramene, ktoré som použil pri tvorbe tejto mojej dizertačnej práce, som dostatočným spôsobom priblížil predmetnú problematiku. Avšak s ohľadom na všeobecne známu právnu skutočnosť, a tou je fakt, že euro day, nie je ešte v Českej republike stanovený, je súčasná právna úprava dostatočná, v niektorých oblastiach dokonca mám pocit, že predbehla aj politický status. Aj s tohto dôvodu moju prácu vnímam ako snahu čo najviac priblížiť predmetnú problematiku, keďže stopercentný exkurz, s týchto objektívnych príčin nie je dosť dobre možný. Napriek tejto pre moju prácu nepriaznivej právnej skutočnosti mi však nedá aby som aspoň nepoukázal na najdôležitejšie zmeny v právnom postavení Českej národnej banky s ohľadom na prijatie spoločnej meny euro. V zmysle ustanovenia čl. 98 Ústavného zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy Českej republiky, v znení neskorších predpisov, je ustanovené, že Česká národná banka je ústrednou bankou štátu. Hlavným cieľom jej činnosti je starostlivosť o cenovú stabilitu, a do jej činnosti je možné zasahovať iba na základe zákona. Postavenie, pôsobnosť, a ďalšie podrobnosti ustanoví zákon. Po zavedení eura v Českej republike dôjde k ukončeniu autonómie Českej národnej banky v oblasti riadenia menovej politiky, pretože menovo - politické rozhodnutia, ktoré sa týkajú eurozóny prijíma výhradne Rada Guvernérov Európskej centrálnej banky. Tá sa skladá z členov Rady riaditeľov ECB a guvernérov centrálnych bánk eurozóny. Obmedzenie právomocí Českej národnej banky by na druhej strane mohlo vyvážiť získanie vplyvu na rozhodovacom procese v rámci Eurosystému. V tejto súvislosti musím upozorniť na závažnú právnu skutočnosť, na ktorú bude treba brať zreteľ, a tou je fakt, že následne guvernér Českej národnej banky nesmie byť považovaný za zástupcu svojej krajiny v Rade guvernérov, pretože bude spolurozhodovať o jednotnej menovej politike celej eurozóny. Podľa môjho názoru, si táto situácia následne aj de lege ferenda vyžiada i zmenu čl. 98 Ústavy Českej republiky. - 173 - Následne prijatie meny euro v Českej republike s ohľadom na Českú národnú banku, si vyžiada zaiste aj novelizáciu zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, v znení neskorších právnych predpisov. Tu sa v ustanovení § 1 ods. 8 jasne ustanovuje, že ,, právne postavenie Českej národnej banky upravuje zvláštny zákon“. Okrem tohto právneho odkazu, je v tomto zákone uvedený vzťah Českej národnej banky k ostatným bankám, to, že Česká národná banka vydáva opatrenia a vyhlášky, ktoré obsahujú podmienky pre vstup do bankového sektoru a obozretné pravidlá v jednotlivých oblastiach podnikania bánk. Ďalej podľa súčasne platnej legislatívy môže Česká národná banka požadovať zmenu navrhovanej obchodnej firmy zakladanej banky, rozhoduje o udelení bankovej licencie, je oprávnená vyžiadať si opis z evidencie Registra trestov osôb, ktoré sú zakladateľmi banky, alebo sú navrhovaní na vedúce pozície zakladanej banky, môže v súlade s medzinárodnou zmluvou vyhláškou rozšíriť okruh štátov, ktorých banky používajú pri podnikaní na území Českej republiky rovnaké výhody ako banky so sídlom v členských štátoch Európskej únie a mnoho iných ustanovení. Mám za to, že aj tento zákon si s ohľadom na prijatie meny euro v Českej republike vyžiada novelizáciu. Novelizácie sa zaručene nebude možné vyhnúť ani v prípade zákona č. 6/1993 Sb. o Českej národnej banke, v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 219/1995 Sb. devízového zákona, v znení neskorších právnych predpisov, ako aj zákonu č. 57/2006 Sb. o zmene zákonov v súvislosti so zjednotením dohľadu nad finančným trhom, v znení neskorších právnych predpisov, ako aj iných, ktoré sa priamo alebo sekundárne týkajú postavenia a činnosti Českej národnej banky, a jej činností v rámci jej pôsobnosti, tým mám na mysli napr. postavenie Českej národnej banky s ohľadom na ustanovenia zákona o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej republiky, zákona o Komisii pre cenné papiere, zákona o podnikaní na kapitálových trhov, a mnohých ďalších. Čo sa týka právneho základu na potrebné legislatívne zmeny vo vnútroštátnom právnom poriadku Českej republiky, s ohľadom na vstup Českej republiky do Eurozóny, by som rád, ešte záverom zhrnul najdôležitejšiu oblasť európskej právnej úpravy, na základe ktorej po záväznom stanovení dňa na prijatie meny euro v Českej republike, bude nutné vychádzať. - 174 - Česká republika má na základe čl. 4 Aktu o podmienkach pristúpenia, a čl. 122 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, prechodnú výnimku pre zavedenie eura. Ak bude táto výnimka zrušená, bude to znamenať, že pre Českú republiku sa stanú záväznými ďalšie ustanovenia Zmluvy, ktoré sa týkajú len štátov Eurozóny. V súčasnej dobe v oblasti sekundárneho práva EU upravujú zavedenie eura a jeho používanie predovšetkým tri základné nariadenia Rady prijaté v rokoch 1997 až 1998. Tieto nariadenia boli následne novelizované. Konkrétne sa jedná o tieto nariadenia: - Nariadenie Rady ( ES), č. 1103/97 zo dňa 17. júna 1997, o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura, v znení nariadenia Rady č. 2595/2000 zo dňa 27. novembra 2000, ktoré upravuje niektoré súkromnoprávne aspekty zavedenia eura, hlavne princíp právnej kontinuity zmlúv a iných právnych nástrojov. Ďalej ustanovuje pravidlá pre použitie prepočítavacích mechanizmov, a koeficientov medzi eurom a národnými menami a pravidlá pre zaokrúhľovanie. - Nariadenie Rady (ES) č. 974/98 zo dňa 3. mája 1998, v znení nariadenia Rady (ES) č. 2596/2000 zo dňa 27. novembra 2000, - Nariadenie Rady (ES) č. 1647/2006, pričom toto nariadenie považujem za kľúčové v tomto právnom procese. Tieto nariadenia, ktoré sa týkajú zavedenia meny euro v Českej republike, ako také budú na území Českej republiky odo dňa zavedenia meny euro priamo záväzné a priamo aplikovateľné. Ich implementácia do právneho poriadku Českej republiky bude prevedená v súlade s pravidlami pre implementáciu práva EU do právnych predpisov Českej republiky. Ako som už uviedol vyššie za najdôležitejší právny akt, považujem tzv. Všeobecný zákon o prijatí eura v Českej republike a nový zákon o Českej národnej banke. Samozrejme bude nasledovať množstvo potrebných novelizácií jednotlivých zákonov a to základe podrobného posúdenia od jednotlivých ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy, kedy tieto musia vyhodnotiť dopady implementácie na ich zverené rezorty a agendy. Tieto legislatívne zmeny však musia byť prijímané s dostatočným časovým predstihom, samotná príprava legislatívnych zmien by mala byť dokončená čo najskôr, avšak najneskôr dva roky pred dňom zavedenia meny euro v Českej republike. - 175 - Jednotlivé zákony tak musia vstúpiť v platnosť, najneskôr jeden rok pred dňom zavedenia eura, pričom mám za to v prípade potreby právnych úprav právnych úprav s rozsiahlejším dopadom by mala byť táto doba dlhšia. Právne predpisy, ktoré bude potrebné novelizovať, alebo ako nové zákony prijať, by sme mohli rozdeliť do dvoch základných skupín, a to s ohľadom na dátum nadobudnutia ich účinnosti. V prvej skupine budú právne predpisy, ktoré nadobudnú účinnosť najneskôr dňom zavedenia eura. Niektoré z ich ustanovení však už nadobudnú účinnosť o niečo skôr. Naviac, v súvislosti so zavedením eura budú prijaté aj celkom nové právne predpisy. V druhej skupine pôjde o novely právnych predpisy, ktoré je nutné zmeniť s účinnosťou ku dňu zavedenia meny euro. Tu budú patriť napríklad daňové zákony, právne predpisy z oblasti účtovníctva, sociálneho zabezpečenia, verejného zdravotného poistenia, a ďalšie právne predpisy. Ak by som chcel ďalej zhrnúť legislatívne zmeny v rámci jednotlivých právnych oblastí, tak jednotlivé oblasti čakajú tieto zmeny. Čo sa týka oblasti bánk a ostatných subjektov finančného sektoru, tak tu budú mať zmeny dopad v dvoch fázach. Prvou fázou mám na mysli, prevedenie úprav v Českom právnom poriadku, aby Česká republika splnila podmienky na zavedenie meny euro. To znamená, že je nutné vytvoriť právne podmienky na plnú integráciu národnej centrálnej banky do Európskeho systému centrálnych bánk v zmysle a duchu Eurosystému. V praxi to bude znamenať predanie rozhodovacích právomocí z Českej národnej banky na Európsku centrálnu banku. Hlavne sa to bude dotýkať menovej politiky, správy oficiálnych devízových rezerv, podpory fungovania platobných systémov, a peňažného obehu. Na druhej strane sa však Česká národná banka stane výkonnou zložkou Eurosystému, pričom bude rozhodnutia Európskej centrálnej banky realizovať na území Českej republiky. Dohľad nad finančným trhom ako aj ďalšie iné úlohy, ktoré dovtedy realizovala Česká národná banka, sa nebudú meniť. Úpravy potrebné pre vstup Českej republiky do eurozóny budú prevedené v rámci nového zákona o o Českej národnej banke. Účinnosť tohto nového zákona o Českej národnej banke nastane k dátumu zavedenia meny euro v Českej republike. - 176 - Druhú fázu reprezentujú legislatívne opatrenia, ktoré budú slúžiť vlastnému procesu zavedenia meny euro v Českej republike. Novo prijatý Všeobecný zákon o zavedení eura by mal pokrývať najzávažnejšie právne aspekty zavedenia meny euro v Českej republike a samozrejme aspekty, ktoré sú spoločné pre viaceré oblasti. Vedľa tohto právneho predpisu budú prijímané tak ako som už uviedol vyššie právne normy v pôsobnosti jednotlivých rezortov, ktoré budú upravovať jednotlivé konkrétne právne aspekty prijatia eura v príslušnej oblasti. Čo sa týka finančného sektoru pôjde najmä o oblasť prepočtu čiastok z českej koruny na euro, ako aj oblasť na odstránenie nezlučiteľností, ktoré by po zavedení eura vznikli ( napr. u úrokových sadzieb stanovených Českou národnou bankou) Pre oblasť verejných financií, verejnej správy a samosprávy, ktoré vykonávajú svoju právomoc na základe jednotlivých právnych predpisov, bude tieto nutné novelizovať a prispôsobiť a nastaviť na používanie spoločnej meny euro. V tejto súvislosti budú mať hlavnú úlohu jednotlivé príslušné rezorty. V ich kompetencii je na základe Vládou Českej republiky stanoveného harmonogramu pripraviť zodpovedajúce podmienky na prijatie eura. Potrebné legislatívne zmeny čo sa týka oblasti verejných financií, verejnej správy a samosprávy sa budú hlavne týkať hlavne sociálnej oblasti, štátneho rozpočtu, rozpočtu územných samosprávnych celkov, či stanovovania sankcií. Taktiež bezo zmeny nebudú môcť zostať ani miestne vyhlášky, ktoré stanovujú výšku miestnych poplatkov. V oblasti nefinančného sektoru a sektoru ochrany spotrebiteľa, pre zaistenie úspešného prechodu na menu euro bude mať veľký význam vzťah dôvery medzi jednotlivými podnikmi a spotrebiteľmi. Svoju nezastupiteľnú roľu tu bude zohrávať morálka a slušné správanie zainteresovaných subjektov. Pri prechode na euro bude zavedená ako som už aj spomínal v príslušnej kapitole mojej dizertačnej práce , tzv. duálna cirkulácia. Tieto okolnosti budú ustanovené všeobecným zákonom o prijatí meny euro, a s ním súvisiacimi právnymi predpismi, nad ktorými drží patronát Ministerstvo financií Českej republiky. Pričom úspešný prechod na menu euro bude hlavne závisieť na tom, ako podnikateľské subjekty v obchode a službách zvládnu všetky úlohy spojené so zavedením meny euro hlavne konverziu cien, duálne označovanie cien tovaru, informačné stratégie, a s tým spojenú cenovú stabilitu. - 177 - Viem, že môj názor môže byť menšinový, ale myslím si, že v súčasnosti by Českej republike, a to sa snažím na to pozrieť z čo najširšieho uhlu pohľadu, ani prijatie spoločnej meny euro, moc neprospelo. Podľa mňa, je ďaleko vhodnejšie zvoliť taktiku vyčkania, kým sa rozbúrené európske more neutíši. Nehovorím, že by prijatie spoločnej meny euro neprinieslo Českej republike žiadne výhody, ale v súčasnosti mám za to, že prevyšujú nevýhody. A už nehovoriac o tom, že na rozhodnutie na prijatie spoločnej meny je nutná patričná dávka politického konsenzu, a aj konsenzu v odborných kruhoch, takže v blízkej budúcnosti sa takéhoto kroku s veľkou pravdepodobnosťou nedočkáme. Myslím si, že Česká republika po stránke príprav na prijatie meny euro, je na tom porovnateľne s ostatnými európskymi štátmi, v štádiu ich príprav, a v dnešnej úrovni príprav za nimi v ničom nezaostáva. Hneď v úvode mojej dizertačnej práce som si stanovil čo bude jej cieľom, v práci som sa snažil cieľ dodržať, a mám pocit, že som ho aj naplnil, avšak do akej miery a nakoľko je to pravda, tak to nechám na láskavom posúdení vás všetkých, ktorý ju budete čítať. V tejto súvislosti musím však znova podotknúť, že s ohľadom na hĺbku a rozmanitosť právnej problematiky vzťahu Českej národnej banky a Národného plánu na zavedenie meny euro v Českej republike, ktorá sa mi z mojej úrovne poznania javí ako takmer ako nevyčerpateľná, ako aj na fakt, že nie je stanovený euro deň v Českej republike, je nutné mnou ponúkaný pohľad na túto problematiku aj vnímať. - 178 -
Abstract v angličtině:
RESUMÉ or SUMMARY Keywords: Czech National Bank, National Changeover Plan, relationship, commercial banks, banking sector, financial market, europe structure of the banking sector, communication, responsibility of the CNB, non-financial sector, consumer protection, legislation – responsibility of the Ministry of Justice My dissertation thesis starts from the analysis of czech central banking, its history and role in modern europe economy. It refers to old famous,, historiae magistra vitae“, because only problems, which had central banking in history, created central banking today. Special chapter is devoted to the Czech National Bank. The Czech National Bank is the central bank of the Czech Republic and the supervisor of the Czech financial market. It is established under the Constitution of the Czech Republic and carries out its activities in compliance with Act No. 6/1993 Coll., on the Czech National Bank and other regulations. It manages the assets entrusted to it by the state independently and with due diligence. Interventions in its activities are only permissible on the basis of a law. The supreme governing body of the Czech National Bank is the Bank Board, consisting of the Czech National Bank Governor, two Vice-Governors and four Chief Executive Directors. All Bank Board members are appointed by the President of the Czech Republic for a term of sixth years. Under Article 98 of the Constitution of the Czech Republic and Act No. 6/1993 Coll., on the Czech National Bank, as amended, the primary objective of the Czech National Bank is to maintain price stability. Achieving and maintaining price stability, i.e. creating a low-inflation environment in the economy, is the central bank’s going contribution to the creation of conditions for sustainable economic growth. Central bank independence is a prerequisite for effective monetary instruments conducive to price stability. Without prejudice to its primary objective, the Czech National Bank also supports the general economic policies of the Government. Special chapters of my dissertation thesis, in accordance with its primary objective, its national changeover plan in Czech republic. In 2006, the National Coordination Group was established to coordinate the institutional, technical and legislative preparations for the introduction of the euro in the Czech Republic. Responsibility for the process of euro adoption was delegated to the Ministry of Finance, with the Czech National Bank acting as one of the key partners in the process. It was also decided to appoint a National Coordinator for the introduction of the euro. A National - - 179 - - Coordination Group was set up, along with six working groups for the individual changeover areas. These are working groups concerned with: * the financial sector - responsibility of the Czech National Bank * communication - joint responsibility of the Czech National Bank and the Ministry of Finance * information technology and statistics - responsibility of the Ministry of the Interior * legislation - responsibility of the Ministry of Justice * the non-financial sector and consumer protection - responsibility of the Ministry of Industry and Trade * public finances and public administration - responsibility of the Ministry of Finance The Czech National Bank is involved in the activities of all the working groups. The topic of my dissertation, namely the Czech National Bank and National Plan of the euro in the Czech Republic, is in the same sense of inexhaustible theme, whereas this relationship is constantly changing. This topic is so exciting, and it is to sink deeper scientific investigation, because they still live in uncertainty about when or if the Czech Republic accedes to the adoption of a common European currency. This can be for other uncertainties, however, gives enormous scope for scientific research, from our perspective lawyer to prepare possible legal scenarios de lege ferenda in this field. For this, as we could to the possible legal developments see, from which point of view, for which specific focus, which pick up and vice versa as well as neglected, gives us so many different variations, it is not possible to fit the type of dissertation monograph work. This volume would suffice quite easy to lifelong learning, and it would still be in this area, if I used the rhetoric of Indian monks reached the state, general knowledge. For even we ourselves are witnessing today that the European countries forming the European community, for themselves to solve their dilemma whether the single European currency is price, or loss of. Whether they have a single currency will be sufficient protection in today's already very troubled economic times, when we are witnessing unprecedented - - 180 - - economic turmoil, bankruptcies not only large banking houses, insurance companies or even countries as well. This situation is so critical that seen in European countries, which constitute the European community and concerns about possible developments as they emerge on the surface cases and cases of the European institutions of deceit, concealment of serious economic problems, the non-delivery of true economic reports and information. As we have seen in the case of Greece, and partly also of Hungary. The Czech Republic can be said, even as ground fresh member of the European Community, when the Czech Republic has made considerable efforts to enter the EU, and already has with regard to the above serious legal facts, not solve the dilemma as to when still adopt the common European currency. But must address the question of whatever to adopt the common European currency. Even in the Czech Republic in the last period of strong voices and hear legal opinions on not taking single European currency euro in the Czech Republic. Total Votes understand the question, I understand their concerns, because the situation is today in the European community really serious. However, as I mentioned above, the Czech Republic compared to rest of their state, who have already adopted the euro common currency, several very good comparative advantages. So firstly, no force does not induce the Czech Republic to adopt the common currency euro, should not it be an advantage for the Czech Republic. The Czech Republic now has a unique position when the outsider status of the euro area have addressed its monetary policy alone can slowly analyze the advantages and disadvantages of the single currency. Secondly, Ireland has a huge advantage, that in recent years, the euro area expanded by new members, including Slovakia, where Czech Republic is closely following the conversion procedures. Can be learned from the mistakes encountered by a tormented them, when, if the Czech Republic decided to adopt a common currency, the euro, so much easier way, technically it is waiting. In my thesis I tried to point out those areas that create the legal basis for the adoption of the euro in the Czech Republic, and mainly apply to the Czech National Bank and National Plan of the euro in the Czech republic. The current legal regulation, which created over time, and who is always trying to adapt to the changed social conditions, in terms of today's - - 181 - - requirements, and today's circumstances, de lege lata, at least in my view, sufficient, although in line with what I also pointed out in the relevant chapters, I could, de lege ferenda imagine in relevant areas of change, and vice versa in some areas only reinforce the current legal situation. However, given the well-known legal fact, and that is the fact that the day the euro is not yet established in the Czech Republic, the current legislation is sufficient, even in some areas I feel that surpassed political status. I know that my view may be a minority, but I think now the Czech Republic, and to try to look at it from the widest possible viewing angle, even adopting the euro Catering much profited. In my opinion, is far more appropriate tactic to waiting until the rough non quits sea of Europe. I'm not saying that the adoption of the euro has not brought any benefits to the Czech Republic, but now it seems to me that outweigh the disadvantages. And no mention that the decision to adopt a common currency is needed an appropriate dose of political consensus, and consensus in the professional circles, so in the near future, such a step is likely at all. I think that the Czech Republic after the site preparation for the adoption of the euro, is comparable to that of other European states in their preparation stage, and today's level of training for them in any way behind. I know that the Czech Republic is a country confident that the question of adoption of the euro settled responsibly, but how? So this gives us the answer may be near and distant future. At the beginning of my dissertation, I have determined what will be its aim, the work I have tried to meet the objective, and I feel that I have also filled, but to what extent and how this is true, so let's assessment on loving you all that you read it. In this regard, but I must again point out that with regard to the depth and diversity of legal issues Relations of the Czech National Bank and National plan for the introduction of - - 182 - - the euro in the Czech Republic, which to me from my level of knowledge seems almost as inexhaustible as well as the fact that there is changeover day set in the Czech republic, to be offered my views on this issue and be seen. - - 183 - -
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Anton Tabačák, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Anton Tabačák, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Anton Tabačák, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 24 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. 750 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 241 kB