velikost textu

Mezinárodní dvojí zdanění příjmů právnických osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní dvojí zdanění příjmů právnických osob
Název v angličtině:
International double taxation of corporate income
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Roman Vybíral
Školitel:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
JUDr. Zdeňka Papoušková, Ph.D.
Id práce:
122545
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Finanční právo a finanční věda (FINANCNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Daň, dvojí zdanění, právnická osoba, stálá provozovna
Klíčová slova v angličtině:
Tax, double taxation, legal entity, permanent establishment
Abstrakt:
Anotace Mezinárodní daňové právo tvoří ve stále více globalizovaném světě velmi podstatný regulativ dopadající na stále se rozšiřující skupinu entit, jejichž činnost není svázána výlučně s jedním územím. Naopak, vzhledem k neustále narůstajícímu propojení jednotlivých národních ekonomik dochází velmi často k současnému působení těchto entit na více územích, z čehož následně plynou ne vždy jednoznačně určitelné daňověprávní důsledky. Mohu obecně konstatovat, že mezinárodní spolupráce mezi státy (resp. jinými územími nadanými potřebnou daňověprávní suverenitou) se v průběhu dlouhých desetiletí dostala na poměrně vysokou úroveň, a to především pokud jde o zabraňování negativních dopadů dvojího zdaňování příjmů subjektů daně. Uvedené negativní dopady se projevovaly a ostatně také dnes někdy projevují v podobě zvýšené daňové zátěže subjektů daně, s čímž souvisí neochota k přeshraničnímu působení. Zároveň je cílem především vyspělých států tyto přeshraniční činnosti podporovat, a to mimo jiné z toho důvodu, že mnohdy mají pozitivní dopad do oblasti jejich veřejných rozpočtů. Na druhou stranu je však stále možné setkat se s určitými nedostatky, jejichž vhodným využitím se subjektům daně otevírá cesta k obcházení obecných principů a pravidel, na kterých mezinárodní spolupráce v těchto otázkách spočívá. Tyto problémy vycházejí primárně z konceptu státní suverenity, za jejíž tradiční součást bývá považována rovněž suverenita daňová. Ačkoliv byly státy ochotny se části této suverenity vzdát, oblast přímých daní stále zůstává do významné míry výlučnou sférou působnosti jednotlivých států. Právě oblast přímých daní tak zůstává nadále oblastí, v rámci které jednotlivé státy prosazují konkrétní opatření v souvislosti se směřováním své hospodářské politiky. Jen stěží si lze představit to, že by v budoucnu došlo k celosvětové, resp. alespoň podstatné regionální unifikaci veškerých pravidel podstatných pro oblast mezinárodního daňového práva a je tedy více než pravděpodobné, že ke kolizím mezi jednotlivými úpravami bude docházet i nadále. Sjednocujícím cílem této práce bylo provést analýzu vývoje a především současného stavu vzájemné spolupráce mezi státy, a to jak na úrovni dvoustranných dohod, tak na úrovni vícestranné spolupráce. V rámci první kapitoly jsem si za hlavní společný cíl kladl provést analýzu stěžejních konceptů, kterými jsou daňová suverenita a pojetí právnické osoby podle vnitrostátní právní úpravy, a to dále ve vztahu k pojetí entit zakotvených v právních předpisech mezinárodněprávního charakteru. Současně na tomto místě došlo k rozpracování konceptu dvojího zdanění, a to včetně jednotlivých opatření sloužících k jeho částečnému nebo úplnému zabránění. Společným cílem druhé kapitoly bylo provedení komplexní analýzy vývoje a současného stavu mezinárodní spolupráce, pokud jde o přeshraniční zdaňování příjmů právnických osob, počínaje prvními dvoustrannými smlouvami o zamezení dvojího zdanění a vývojem jednotlivých vzorových smluv, konče zamyšlením se nad vhodností případného přijetí mnohostranné smlouvy o zamezení dvojího zdanění na regionální či celosvětové úrovni a analýzou současného stavu mezinárodní spolupráce v oblasti zabraňování negativním dopadům pramenícím z využívání jurisdikcí s nízkým daňovým zatížením. Obecným cílem třetí kapitoly bylo nastínit hlavní principy, na kterých mezinárodní dvojí zdaňování příjmů právnických osob spočívá, a to v závislosti na charakteru příjmů a na tom, zda mezi sebou mají zainteresované státy uzavřenou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění, příp. zda jsou členy některých mezinárodních uskupení. V rámci této kapitoly přitom byla podstatná pozornost věnována konceptu stálé provozovny. Je podle mého názoru nepochybné, že daňová suverenita stojí za vznikem téměř všech problémů (včetně dvojího zdanění) v mezinárodním daňovém právu. Daňovou suverenitu tedy považuji za klíčový aspekt vzniku mezinárodních daňověprávních konfliktů, a to především v případech, kdy je tato suverenita ze strany státu vykládána velmi extenzivně. Zároveň však ve sféře daňové suverenity spatřuji také řešení těchto problémů, a to konkrétně prostřednictvím zakotvení tzv. explicitních limitů daňové suverenity. Dospěl jsem rovněž k závěru, že současný systém mezinárodního daňového práva výraznou měrou vychází již z počátku dvacátého století, kdy rozhodující roli v této oblasti sehrávala Společnost národů. Hlavní problém spatřuji v tom, že politická uskupení podobného typu nejsou nadána právně vynutitelnými prostředky, kterými by bylo možné docílit požadovaných záměrů. Pokud jde o stálou provozovnu coby stěžejní koncept uplatňovaný při zdaňování přeshraničních příjmů právnických osob, dospěl jsem především na základě analýzy znění prvních smluv o zamezení dvojího zdanění datovaných k přelomu devatenáctého a dvacátého století k závěru, že tento koncept je co do hlavního principu fungování téměř neměnný. V průběhu let docházelo převážně k jeho zpřesňování a prohlubování. Vzhledem k neustálému vývoji typů přeshraničního působení tak logicky vyvstává otázka, zda je koncept stálé provozovny udržitelný i do budoucna. Došel jsem přitom k závěru, že přestože koncept stálé provozovny vykazuje nezanedbatelné interpretační a aplikační nedostatky, očekávám, že k jeho nahrazení jiným alternativním konceptem nedojde a orgány aplikující právo tak budou muset i nadále jít cestou postupného přizpůsobování výkladu daného konceptu, přičemž budou i nadále nuceny vycházet nejen ze znění samotných právních norem, ale častěji z obsahu jednotlivých rozsudků národních soudů a metodických výkladů příslušných státních orgánů.
Abstract v angličtině:
Abstract International tax law forms in an increasingly globalized world a significant regulator applying to constantly expanding group of entities whose activities are not exclusively tied to the area of one country. On the contrary, due to the continuously increasing link between national economies these entities very often simultaneously operate across multiple territories which often results to not always clearly identifiable tax law implications. It may be noted that international cooperation between states got over long decades to the fairly high level, especially in terms of prevention of the negative effects of double taxation of income to the subject to income tax. These negative effects were seen, and indeed even today sometimes may be seen in the form of increased tax burden of tax subjects, which is related to unwillingness to cross-border activity. Also especially developed countries very often aim to support such cross-border activities due to a positive impact into their public budgets. On the other hand, it is still possible to see certain gaps which, if used appropriate by the tax entities open the way to circumvention of rules and general principles on which international cooperation on these issues is based. These problems are primarily based on the concept of tax sovereignty which creates traditional part of state sovereignty. Even though the states were willing to give up some national sovereignty, direct taxation remains in significant extent an exclusive sphere of competence of the individual states. It is the area of direct taxation that remains an area within which individual states enforce specific measures in relation to the direction of their economic policies. It can be only hardly imagined that in the future there will be a global, respectively at least a substantial regional unification of all the rules essential for the area of international tax law and is therefore more than likely that collisions between individual legislations will occur also in the future. The unifying objective of this work was to analyze the development and especially the current state of cooperation between the states, both at bilateral and at multilateral level. In the first chapter, I have placed a main common objective to analyze the key concepts, which are tax sovereignty and the concept of legal persons under national legislation, and also in relation to the concept of entities laid down in the legislation of the international character. Another objective was to analyze the development of the concept of double taxation, including individual measures which are aimed to partially or completely prevent it. The common objective of the second chapter was to perform a comprehensive analysis of the development and current state of international cooperation on cross-border taxation of corporate income tax from the first bilateral treaties on the avoidance of double taxation and the development of individual model treaties, ending with reflection over whether it should be adopted a multilateral treaty on avoidance of double taxation at the regional or global level. I also analyze the current state of international cooperation in prevention of negative impacts growing from the use of jurisdictions with low tax burden. The general objective of the third chapter was to outline the main principles on which international double taxation of corporate income is based, depending on the nature of income and whether there exist an international treaty on avoidance of double taxation among interested states, eventually whether they are members of some international entities. In this chapter significantly attention was paid to the concept of permanent establishment. There is in my opinion no doubt that the tax sovereignty creates all the problems (double taxation including) in the international tax law. Therefore I consider tax sovereignty a crucial element of tax law conflicts creation, especially in cases where such sovereignty of the state is interpreted very broadly. At the same time, however, I see also the solution of these problems in the sphere of tax sovereignty, namely through embedding the explicit limits of tax sovereignty. I also came to the conclusion that the current system of international tax law is based on the early twentieth century development, when a crucial role in this area was played by the League of Nations. I see the main problem in the fact that such political entities are not endowed with legally enforceable means by which it would be possible to achieve the required objectives. With regard to the permanent establishment as a crucial concept applied in the cross-border taxation of corporate income, I came especially on the analysis of the text of the first treaties on the avoidance of double taxation dated to the turn of the twentieth century to the conclusion that this concept remains almost unchanged. Through the years there have been mostly its refinement and deepening. Due to the continuous development of the methods of cross-border operations a logical question arises, whether the concept of permanent establishment is sustainable for the future. I conclude that I don‘t expect its replacement by another alternative concept in next years so it will be necessary to take into account not only the wording of the laws but also judgments of national courts and methodological interpretations of the relevant state authorities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Roman Vybíral 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Roman Vybíral 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Roman Vybíral 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 1.24 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 323 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Zdeňka Papoušková, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 127 kB