velikost textu

Soudní exekuce na nemovitý majetek v ČSR v letech 1918 - 1963

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soudní exekuce na nemovitý majetek v ČSR v letech 1918 - 1963
Název v angličtině:
Court execution of immovable assets in the Czech in the age of 1918 - 1963
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Josef Ťoukálek
Školitel:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Id práce:
122539
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav právních dějin (22-UPD)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Právní dějiny a římské právo (DEJ-RIM)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
exekuce, exekuce na nemovitosti, exekuční řád, věřitel, dlužník.
Klíčová slova v angličtině:
execution, distrainment, exekutory code, creditor, debtor
Abstrakt:
Soudní exekuce na nemovitý majetek v ČSR v letech 1918-1963 Abstrakt: Práce se zabývá a věnuje pozornost především exekučnímu řízení a exekucím na nemovitosti v období první Československé republiky a období po roce 1950. Představuje procesní předpisy týkající se exekučního řízení pocházející z 90. let 19. století, které byly právními normami velkého a podrobného rozsahu, a které byly recipovány do právního řádu první Československé republiky a procesní předpisy vydané po roce 1950, které již celou řadu exekučních institutů z předcházející doby neznaly. Na straně druhé tyto právní předpisy zavedly ale celou řadu nových institutů exekučního řízení, jako byl např. incidenční spor, projednávání námitek dlužníka přímo v exekučním řízení. Pro vymáhání výživného na nezletilé děti byl zaveden roku 1955 nový způsob exekuce na plat, když zabavení části mzdy zavazovalo nejen původního plátce, ale i všechny následující, ke kterým dlužník případně přešel. Práce vychází také z dobových právních rozhodnutí jednotlivých soudů, z první Československé republiky zejména Nejvyššího soudu. Aplikace těchto rozhodnutí je ilustrována na konkrétních vzorových případech. V rámci exekučního řízení jsou v práci představeny jednotlivé subjekty (věřitelé, dlužníci, třetí osoby, soudy), popsány základní procesní nástroje při provádění exekuce. Jsou představeny různé způsoby uspokojení věřitelů v případě nemovitostí. Je zde řešena problematika procesních podmínek v exekuci či procesních lhůt. Práce řeší problematiku návrhu na povolení exekuce, její nařízení, lhůty, námitky proti povolení exekuce, odporovatelnost třetích osob, provedení exekuce, uspokojení z exekuce, zrušení exekuce, omezení a odklad exekuce, odvolání (rekurs), náhradu nákladů, smrt dlužníka nebo věřitele. Podrobně jsou zde vyloženy exekuční prostředky, jako bylo nucené zřízení práva zástavního, vnucená správa, nucená dražba, rozvrhové řízení, exekuční prodej nemovitostí z volné ruky, zrušení a skončení dražebního řízení, přeměna nucené dražby na vnucenou správu a v neposlední řadě též zatímní opatření. Klíčová slova: exekuce, exekuce na nemovitosti, exekuční řád, věřitel, dlužník
Abstract v angličtině:
Court execution of immovable assets in the Czech in the age of 1918 – 1963 Abstract: The work deals mainly with executory proceedings and distrainments in the period of the First Czechoclovakian Republic and after the year 1950. It introduces procedural rules concerning exekutory proceedings in the 1890s which were juridical regulations of a big and detailed extent and which were accepted into the legal code of the First Czechoslovakian Republic and procedural rules issued after 1950 which already didn´t know a whole range of exekutory institutes of the previous age. On the other hand, these laws introduced a number of new institutes of enforcement, such as an incidental dispute, debating the debtor's objections directly in the enforcement proceedings. In 1955, a new form of wage enforcement was introduced to enforce maintenance for minor children when the seizure of part of the wage obliged not only the original payer but also all the following to which the debtor eventually went. The work is also patterned on the period legal decisions of individual courts of the First Czechoslovakian Republic, particularly of the Supreme Court. The applications of these decisions are illustrated by real sample cases. Individual entities (creditors, debtors, the third entities, law courts) within the exekutory proceedings are introduced and basic trial instruments to carry out the execution are described in the work. Issues of procedural conditions of execution and problems of procedural periods are solved here too. The thesis deals with the issue of application for execution enforcement, its orders, time limits, objections against the execution, the counterclaim of third parties, execution of execution, satisfaction of execution, cancellation of execution, limitation and suspension of execution, recourse, reimbursement, death of debtor or creditor. Enforcement measures are explained in detail here i.e. forced establishment of pledge, forced administration, forced auction, schedule management, executory sale of properties freehand , cancellation and termination of the auction procedure, conversion of forced auction into forced administration and last but not least, interim measures. Key words: execution, distrainment, exekutory code, creditor, debtor
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Josef Ťoukálek 5.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Josef Ťoukálek 196 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Josef Ťoukálek 203 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. 259 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 235 kB