velikost textu

Trestní odpovědnost právnických osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestní odpovědnost právnických osob
Název v angličtině:
Criminal Liability of Legal Entities
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Petr Šťastný
Školitel:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Oponenti:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
Id práce:
122534
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika (TRESTNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
právnická osoba, trestní odpovědnost, trestní odpovědnost právnických osob, přičitatelnost, exkulpace, compliance
Klíčová slova v angličtině:
legal entity, criminal liability, criminal liability of legal entities, imputability, exculpation, compliance
Abstrakt:
TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB Abstrakt Ačkoli je tomu již více než 7 let od přijetí zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jímž i český zákonodárce zakotvil trestní odpovědnost právnických osob, jedná se stále ještě o kontroverzní téma. Cílem práce je tak nejen analyzovat tuto právní úpravu a podat její ucelený a přehledný výklad včetně kritického zhodnocení vybraných institutů, ale také seznámit s procesem předcházejícím jejímu přijetí, včetně komparace argumentů pro takovéto rozhodnutí s argumenty odpůrců trestní odpovědnosti právnických osob. Neméně důležitým cílem práce je i analytické zhodnocení poznatků z aplikační praxe a představení případných návrhů de lege ferenda. K takovým úvahám je však třeba disponovat dostatečnou znalostí terminologie, jakož i základních zásad trestního práva, k čemuž slouží obsah první kapitoly práce. Zásadní změně v pojetí právnických osob přinášené novým občanským zákoníkem, který se opětovně přiklání k teorii fikce a způsobuje tak značnou tenzi, je věnována druhá kapitola práce. Institut odpovědnosti právnických osob není ve světovém měřítku žádnou novinkou, přičemž jeho historickému vývoji se věnuje kapitola třetí, představení profilujících zahraničních právních úprav pak kapitola čtvrtá. Teoretických modelů deliktní odpovědnosti právnických osob je tak i s ohledem na odlišné právní kořeny a rozličné přístupy zákonodárců více, přičemž jejich obecnější charakteristiku je možno nalézt v části páté práce. Ač bylo zakotvení trestní odpovědnosti právnických osob do českého právního řádu především důsledkem mezinárodního tlaku na zavedení „účinných, přiměřených a odstrašujících“ sankcí právnických osob, bylo důvodů pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob vzhledem ke společenským a ekonomickým změnám více, zejména když samotná individuální trestní odpovědnost již přestala být dostatečně efektivní. Mezinárodním závazkům je věnována kapitola šestá a vzájemnému srovnání argumentů pro a proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob je věnována kapitola sedmá. Český zákonodárce se nakonec rozhodl pro model tzv. pravé trestní odpovědnosti právnických osob, tedy pro postih právnických osob v rámci trestního řízení. Tento přístup považuji za správný, přestože v úvahu připadalo také komplexní přepracování správního trestání. Představení správního sankcionování se proto věnuje kapitola osmá a samotnému procesu přijímání právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob se věnuje kapitola devátá práce. Největší pozornost, a to v kapitole desáté, je věnována kritickému zhodnocení stávající právní úpravy obsažené v zákoně č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Vždyť např. podoba úpravy přičitatelnosti doznala vlivem novelizací několika změn včetně možnosti právnické osoby se trestní odpovědnosti „zprostit“. Stejně tak rozsah kriminalizace se z taxativního výčtu trestných činů změnil na dosti unikátní koncepci odpovědnosti právnické osoby za všechny trestné činy doplněnou o taxativně stanovené výjimky. Rovněž procesní ustanovení zákona si zaslouží pozornost nauky i rozhodovací praxe. Analýza statistických údajů z aplikační praxe trestní odpovědnosti právnických osob ukazuje, že trestní odpovědnost právnických osob je i v českém právním prostředí prakticky použitelná. Lze pozorovat trend postupně vzrůstajícího počtu pravomocně odsouzených právnických osob, jimž jsou ukládány prakticky všechny tresty, které zákon dává k dispozici. Těmito údaji a jejich vyhodnocením se zabývá poslední, jedenáctá, kapitola práce. Souhrnně lze konstatovat, že zakotvení tzv. pravé trestní odpovědnosti právnických osob bylo i navzdory dílčím obtížím tím nejvhodnějším řešením. Je však nutno počítat s tím, že stávající právní úprava se bude ještě dále vyvíjet. Klíčová slova: právnická osoba, trestní odpovědnost, trestní odpovědnost právnických osob, přičitatelnost, exkulpace, compliance
Abstract v angličtině:
CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL ENTITIES Abstract Although it has been more than seven years since the adoption of Act No. 418/2011 Coll., on the criminal liability of legal entities and proceedings against them, by criminal liability of legal entities which the Czech legislators introduced, it remains a controversial issue. Thus the aim of this thesis is not only to analyse this legislation and provide a comprehensive and clear interpretation, including a critical evaluation of selected institutes, but also to introduce the process leading to its adoption, including a comparison of the arguments in favour of adopting such a decision with the arguments presented by the opponents of the criminal liability of legal entities. An equally important aim of the thesis is an analytical evaluation of application knowledge and the presentation of potential de lege ferenda proposals. However, such considerations require a sufficient command of terminology, as well as of the basic principles of criminal law, which is the content of Chapter One of the thesis. Chapter Two is dedicated to the fundamental change in the concept of legal entities brought about by the new Civil Code, which leans towards the theory of fiction, thereby causing considerable tension. On a global scale, the institute of the liability of legal entities is nothing new. Chapter Three is devoted to its historical development, followed by Chapter Four, which profiles foreign legal systems. As a result, there is a variety of theoretical models of the tort liability of legal entities, which is also due to the different legal roots and varying approaches of legislators. More general characteristics of the same can be found in Chapter Five. Although the criminal liability of legal entities was mainly introduced into the Czech legal system as a result of international pressure to put in place “effective, proportionate and dissuasive” sanctions for legal entities, the reasons for introducing the criminal liability of legal entities with regard to social and economic changes were multiple, particularly the fact that individual criminal liability alone had already ceased to be sufficiently effective. Chapter Six is devoted to international commitments and Chapter Seven provides a mutual comparison of the arguments for and against the introduction of the criminal liability of legal entities. In the end, the Czech legislators opted for the model of what is termed the “true criminal liability of legal entities”, i.e. the punishment of legal entities in criminal proceedings. I deem this approach to be correct, although a comprehensive review of administrative sanctions could also have been considered. Chapter Eight introduces administrative sanctions, while Chapter Nine deals with the process of the enactment of the criminal liability of legal entities. The greatest attention in Chapter Ten is devoted to a critical evaluation of the existing legal provisions of Act No. 418/2011 Coll., on the criminal liability of legal entities and proceedings against them, as amended. As a result of amendments, the concept of imputability underwent a series of changes, including the possibility of a legal entity “being exempted” from criminal liability altogether. Likewise, the extent of criminalisation has changed from an exhaustive list of crimes to a fairly unique concept of corporate liability for all crimes, supplemented by an exhaustive definition of exceptions. The procedural provisions of the law also deserve the attention of legal theory and decision-making practice. The analysis of statistical data from real-life criminal liability of legal entities shows that the criminal liability of legal entities may be applied in practice, even in the Czech legal environment. One may observe a trend of a gradually increasing number of finally convicted legal entities, facing a wide array of penalties that the law has at its disposal. Chapter Eleven, at the very end of the thesis, deals with this data and its evaluation. In summary, it may be stated that what is termed the “true criminal liability of legal entities”, despite partial difficulties, has proved to be the most appropriate solution. However, it must be borne in mind that the existing legislation will continue to evolve. Keywords: legal entity, criminal liability, criminal liability of legal entities, imputability, exculpation, compliance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petr Šťastný 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petr Šťastný 131 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petr Šťastný 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 228 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 453 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB