velikost textu

Působnost trestních zákonů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Působnost trestních zákonů
Název v angličtině:
The applicability of criminal law statues
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Sýkora
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Id práce:
122529
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika (TRESTNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
působnost, trestnost, čas, imunita, území
Klíčová slova v angličtině:
applicability, crime, time, immunity, territoriality, subject matter
Abstrakt:
Působnost trestních zákonů (abstrakt) Předkládaná práce se zaměřuje na otázky působnosti trestních zákonů a klade si za cíl přehledným způsobem popsat aktuální právní úpravu působnosti trestních zákonů, zhodnotit její stav, poukázat na případné legislativní nedostatky a navrhnout i některé úpravy de lege ferenda Pozornost, která bývá působnosti trestních zákonů běžně věnována ve vysokoškolských učebnicích či v jiné odborné literatuře, by mohla na první pohled naznačovat, že jde o materii spíše stručnou, jíž není třeba věnovat většího prostoru. Opak je pravdou. Působnost trestních zákonů představuje téma velmi rozsáhlé a rozmanité, její úpravu nalezneme v různých hmotněprávních i procesních předpisech, na úrovni běžných zákonů i ústavních předpisů a mezinárodních dohod. Bližší teoretický výzkum i řešení konkrétních praktických případů pak přináší nutnost zabývat se řadou dílčích otázek, a to nejen z oblasti trestního práva, ale i z řady dalších právních odvětví. Rozlišují se čtyři působnosti: časová, místní, osobní a věcná. Každá z nich se vyznačuje bohatou historií teoretického, zákonného i judikaturního vývoje. I přesto tento dlouhý vývoj jde o téma stále aktuální, a to jak z pohledu odborné, tak i laické veřejnosti. Zároveň jde o otázky, které je třeba řešit v každodenní činnosti soudů, státních zástupců, policejních orgánů, obhájců a dalších osob. Při úvahách o vyvození trestněprávní odpovědnosti je totiž vždy na místě zodpovědět otázky, kdy (časová), kde (místní) a kým (osobní) musí být spácháno určité konkrétní jednání, které porušuje či ohrožuje určitý společenský vztah či zájem, který je trestním právem chráněn (věcná), aby mohlo být toto jednání posuzováno a stíháno podle českých trestněprávních předpisů jako trestný čin. Všechny tyto otázky by měly být tím, kdo příslušné trestněprávní předpisy interpretuje anebo aplikuje, při úvahách o vyvození trestní odpovědnosti konkrétní fyzické nebo právnické osoby zkoumány jako primární. Pravidla působnosti trestních zákonů představují základní mantinely, v jejichž rámci se musí pohybovat každý, kdo trestní předpisy aplikuje. Pouze přesné zachování těchto pravidel na straně státu může následně vést i ke správnému rozhodnutí v konkrétní věci. Zároveň jsou řádné a citlivé užívání trestních předpisů a respektováni jejich adresáty jsou důležitou vizitkou každého demokratického právního státu. Klíčová slova: působnost, trestnost, čas, imunita, území
Abstract v angličtině:
The applicability of criminal law statues (abstract) The submitted thesis is focused on the applicability of criminal law statutes and aims to summarize the current legislation regarding the applicability of criminal law statutes, assess its current state, draw attention to any legislative gaps and propose possible de lege ferenda changes. The usual focus of university textbooks might suggest the applicability of criminal legislation is a matter more or less brief, which does not require a special level of attention. However, the opposite is true. The applicability of criminal legislation is a rather broad and diverse topic, its legal framework can be found both in substantive and procedural law, as well as in regular law, constitutional law and law of international treaties. A detailed theoretical research and the solution of individual cases uncovers a number of subquestions, not only in criminal law, but also in a number of other areas of law. There are four basic aspects of applicability: temporal, territorial, personal and subject matter. Every single one of those has a rich history in theoretical, statutory and case law development. Despite such history, it remains an ongoing issue, both from the perspective of professional and general public alike. The matter is also a part of the regular occupation of courts, prosecutors, police authorities, defence counsels and other persons. Whenever it is necessary to establish a criminal responsibility, it is also necessary to answer when (temporal), where (territorial), and by whom (personal) must a specific act, which violates or endangers a certain interest protected by the criminal law (subject matter), be committed in order to be considered a criminal offence and be prosecuted within Czech criminal law. All aforementioned questions should be primarily examined by anyone who interprets or applies such laws when considering criminal liability of natural and legal persons. The rules of applicability of criminal legislation are the basic guidelines to which anyone who applies the criminal legislation must adhere. Only the strict adherence to these rules by the state can lead to correct and just decisions in individual cases. At the same time, proper and careful appliance of the criminal legislation and respect to such legislation by its subjects is an important characteristic of a democratic state with a functioning rule of law. Klíčová slova: applicability, crime, time, immunity, territoriality, subject matter
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Sýkora 2.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Sýkora 257 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Sýkora 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 311 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. 300 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 149 kB