velikost textu

Mediace a obchodní spory: Vnitrostátní a mezinárodní perspektivy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediace a obchodní spory: Vnitrostátní a mezinárodní perspektivy
Název v angličtině:
Mediation of Commercial Disputes: Domestic and International Perspectives
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Martin Svatoš, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
JUDr. Ing. Bohumil Poláček
Id práce:
122527
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu (MPS-PMO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 12. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mediace, obchodní spory, ADR, mediační doložka, smlouva o provedení mediace, mediační dohoda, MED-ARB, ARB-MED, ADR instituce, mediace investičních sporů
Klíčová slova v angličtině:
mediation, commercial disputes, ADR, mediation clauses, agreement to mediate, mediation agreement, MED-ARB, ARB-MED, ADR institution, mediation of investment disputes
Abstrakt:
Resumé v českém jazyce: MEDIACE A OBCHODNÍ SPORY: VNITROSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ PERSPEKTIVY JUDr. Martin Svatoš Prostředí, odkud se vnitrostátní a mezinárodní obchodní spory rekrutují, je velmi specifické. Na jednu stranu vykazuje velké množství vzájemně propojených právních vztahů, nejrůznějších subjektů i množství různorodých právních i ekonomických témat, na druhou stranu požadují jejich aktéři rychlý a efektivní výstup za současného zachování maximální důvěrnosti a dobrých obchodních vztahů. Zdá se, že nástrojem, jenž by se s takto protichůdnými požadavky dokázal vyrovnat je právě mediace, která oproti jiným, direktivním způsobům řešení sporů, nabízí zapojení konsensu a kreativity a přitom zůstává minimálně formální. Její vysoká úspěšnost pohybující se nad hranicí 80%, jakož i nízké náklady a rychlost se zdají být ideálními předpoklady pro její časté využívání při řešení obchodních sporů. Je tomu však tak skutečně? Nabízí mediace jenom samé výhody? A proč tedy není dominantním způsobem řešení sporů? Na tyto a další otázky se snaží najít odpověď tato práce. Ve své první části se zaměřuje na problematiku samotného konceptu mediace jako mimosoudního způsobu řešení sporů založeného na bázi konsensu. Zde také dochází k ujasnění základních termínů, jako je ADR (alternativní řešení sporů), konciliace nebo samotná mediace. Právě toto nezbytné vymezení umožňuje vyjasnění hranic, které mediaci oddělují od jiných, často podobných řízení. Je přitom jasné, že vzhledem ke globálnímu výskytu mediace nabývá tato pod vlivem geografických, právních, ale i jiných faktorů nejrůznějších podob, které lze podle určitých kritérií kategorizovat do tzv. mediačních modelů. Ať už se ale jedná o mediaci odbornou radou, nebo mediaci transformativní, nikdy neunikne významným interakcím s právním prostředím a jeho systémy. Není asi překvapivým zjištění, že se tak děje na nejrůznějších úrovních – počínaje národní, přes evropskou a mezinárodní konče. Pokud jsou tyto základní vztahy vyjasněny, je připravena půda pro postupné chronologické zkoumání mediačního řízení. Na řadu samozřejmě nejprve přicházejí otázky spojené s fází před samotným zahájením mediace. Této problematice, jež by se mohla nazvat cestou k mediaci, je právě věnována druhá část této práce. V tomto směru je nejprve diskutována propagace mediace a její právní pozadí. To samozřejmě není možné učinit bez patřičné reflexe vhodnosti jednotlivých sporů pro řešení prostřednictvím mediace. Těžištěm této části je však zkoumání mediační doložky, jakožto ustanovení smlouvy, které strany zavazuje v případě sporu zkusit tento vyřešit mediací. Je zřejmé, že bez nadsázky je mediace jen tolik přínosná, nakolik je dobrý samotný mediátor, a právě na jeho osobu se soustředí třetí část této práce. Důraz je kladen kromě samotné volby neutrálního vhodného kandidáta na jeho povinnosti, ať již pochází ze zákonných ustanovení nebo z dobrovolně přijatých kodexů a pravidel. Neopomenutelným faktorem je však také problematika jeho odměňování. Čtvrtá část se pak věnuje nejdůležitějším tématům souvisejícím se samotným mediačním řízením. I v tomto směru sledujeme chronologický postup, když se nejprve zaměřuje na smlouvu o provedení mediace, což je specifický smluvní typ, který kromě úpravy jednotlivých procesních práv a povinností stran i mediátora také zahajuje samotné mediační řízení. Samotná mediace pak může probíhat buď podle pravidel určitého ADR centra, nebo jako tzv. ad hoc řízení, které je upraveno výhradně zákonem a smlouvou o provedení mediace. Jako příklad prvního zmiňovaného případu jsou pak popsána pravidla ICC, jakožto jeden z nejdůležitějších a nejčastěji užívaných nástrojů ADR v mezinárodním obchodě. Následně je diskutována otázka důvěrnosti a mlčenlivosti v mediačním řízení, které patří mezi nejvýznamnější principy a současně výhody tohoto ADR. Posledním bodem v rámci mediačního řízení je zpravidla mediační dohoda, která zpravidla ukončuje nejenom samotný proces, ale také spor mezi stranami. Mediace, jak již bylo řečeno, však nenalézá uplatnění toliko ve své klasické podobě v řešení klasických obchodních sporů. Jako ilustrace variability tohoto ADR řízení jsou uváděny tzv. hybridní ADR modely MED-ARB a ARB-MED, které jsou projevem kombinace mediace a rozhodčího řízení. Příkladem užití mediace pro řešení netradičních obchodních sporů jsou uvedeny investiční spory, které byly doposud doménou toliko arbitráže, ale které jsou ve vzrůstající míře řešeny právě pomocí tohoto ADR řízení.
Abstract v angličtině:
SUMMARY: MEDIATION OF COMMERCIAL DISPUTES - DOMESTIC AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES Dr. Martin Svatoš This paper addresses the mediation and its use in the both domestic and international commercial disputes. The milieu that serves as a source of the problems to be resolved during mediation is a specific one. It demands quick, cost-effective and confidential resolution of complicated disputes involving several parties. In general, this cannot be granted by the traditional ways of dispute resolution – litigation and arbitration. Mediation is regarded as a cost-effective and quick extrajudicial resolution of disputes in civil and commercial matters through processes tailored to the needs of the parties. On the other hand, there are several legal and legal-related issues that have to be discussed. And thus, the question that remains to be answered is: Is mediation really as effective as it is told? And in the case of a positive answer – why it is not the most commonly used dispute resolution procedure? The main goal of this thesis is to answer these queries. Its first part focuses on the issue of mediation in general. Quite surprisingly, there is no exact definition of mediation neither in the legal acts, nor in the opinion of the ADR experts. In contrast, plenty of definition can be found after short research. This could be a problem especially in the connection to the searching for the borders between mediation and other similar proceedings. Per contra, it is not difficult to find the limit between mediation and the court-settlement system or arbitration. This task is obviously more important and since such distinction can be used in praxis. The difficulties related to the definition of mediation can be explained by the fact that mediation is differently used worldwide. These different forms of mediation are described by the theory of mediation meta-model that explains the consequent occurrence of mediation in the very different situation: Both top commercial multi-billion-dollar disputes and the family disputes of different tribes in the third world. Although extrajudicial, mediation has to obey relevant law systems. So this paper addresses mediation from the point of view of national, European and international law too. The second part of this thesis is dedicated to the pre-mediation issues. Quite surprisingly there are a lot of queries to be answered even before the mediation starts. These concern especially the mediation clauses; however, the publicity of mediation is discussed too. A special attention is paid to the problems related to mandatory mediation. In this regard, the Italian and Czech examples are examined. In the middle of the mediation proceedings, as well as in the middle of this paper stand the mediator and its rights and duties. One can say the mediation is only as good as its mediator and obviously this is true. Mediator as the corner piece of whole mediation proceedings has specific duties and rights which include the obligation of impartiality or the right to the payment for its performance. The fourth part handles the main issues concerning the mediation procedure itself. It starts with agreement to mediate that is a specific contract that starts the mediation proceedings and determines the rights and duties of parties and mediator. The proceedings can be conducted as an ad hoc or as an institutional proceeding. Both version having some advantages and disadvantages are explained by the way of ICC’s ADR Rules example. Furthermore, the issue of confidentiality as one of the principal characteristics of mediation is discussed from the different points of view. Finally, as the mediation agreement presents the typical outcome of the mediation proceedings, it cannot be skipped. The different issues are gone over in this respect, the recommended content and enforceability among them. As was mentioned before, mediation is perfectly suitable for the different cases in everyday commercial business because of its flexibility. Thus sometimes it is used in connection with arbitration in order to propose an effective dispute resolution system called hybrid ADR procedures as the ARB-MED and MED-ARB are. But it is not only the combination but also the object of dispute that is resolved by mediation that proves mediation flexibility. As an example, its growing use in the field of investment disputes should be mentioned.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Bohumil Poláček 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 128 kB