velikost textu

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění v evropské perspektivě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přechod práv a povinností a hromadné propouštění v evropské perspektivě
Název v angličtině:
Transfer of undertaking and collective dismissals in a European perspective
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
JUDr. Věra Bognárová
Id práce:
122519
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (PRACOVNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovní právo, zákoník práce, směrnice EU o přechodu, směrnice EU o hromadném propouštění, přechod práv a povinností, hromadné propouštění, TUPE, ochrana zaměstnání
Klíčová slova v angličtině:
empolyment law, labour code, EU directive on the safeguarding of employees‘ rights, EU directive on collective redundancy, transfer of rights and obligations, collective dismissal, TUPE, transfer of undertaking, protection of employment
Abstrakt:
Shrnutí Ve své disertační práci se autorka věnuje úpravě přechodu práv a povinností zaměstnanců a hromadnému propouštění, které s výše uvedeným často souvisí. Obě právní úpravy jsou obsaženy v českém zákoníku práce a harmonizovány s příslušnými evropskými směrnicemi, jmenovitě směrnicí Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů (původně směrnice Rady 77/187/EHS ze dne 14. února 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodu podniků, závodů nebo částí závodů) a směrnicí Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění. Obě směrnice byly do českého zákoníku práce implementovány již v roce 2001, a to novelou zákoníku práce přijatou pod číslem 155/2001 Sb. V souvislosti s právními předpisy upravujícími hromadné propouštění můžeme konstatovat, že původní právní úprava z roku 2001 zůstala beze změny, a nereagovala tak na vývoj evropské judikatury, ani na potřeby českých zaměstnavatelů a zaměstnanců. V oblasti přechodu práv a povinností je situace příznivější, neboť zde došlo k určitým podstatnějším změnám novelou zákoníku práce č. 367/2011 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2012. Disertační práce je rozdělena do dvou částí – první se zabývá problematikou přechodu práv a povinností zaměstnanců, druhá pak hromadným propouštěním. Skladba obou částí je obdobná. Nejdříve autorka stručně shrnuje příslušnou českou právní úpravu. Poté se zaměřuje na problematické aspekty, a to zejména v oblastech, kde (dle názoru autorky) Česká republika nevyužila všech možností předmětných evropských směrnic. V rámci této části se autorka detailně zabývá některými klíčovými rozhodnutími Soudního dvora EU (SD EU) a stanovisky generálních advokátů, která byla v předmětné věci vydána. Autorka poukazuje zejména na rozhodnutí SD EU, s nimiž není česká právní úprava v souladu. Autorka se domnívá, že česká právní úprava v celé řadě případů nevyužila možností evropské úpravy. Ve věci přechodu práv a povinností jde o samotné pojetí daného institutu, neboť evropská úprava je postavena na převodu hospodářské jednotky, zatímco česká právní úprava vychází z převodu činností nebo úkolů, popř. jejich části. Práce se rovněž zabývá možnostmi zaměstnance ukončit pracovní poměr před přechodem práv a povinností i po něm, a dále se vyjadřuje k otázce převodů kolektivních smluv. V části týkající se hromadného propouštění autorka rozebírá zejména případ SD EU ve věci Junk a jeho dopad na právní úpravu obsaženou v zákoníku práce, respektive její nesoulad s uvedeným rozhodnutím, a tedy evropským právem. Autorka se v obou částech snaží porovnat českou právní úpravu s úpravami jiných evropských zemí, a to s ohledem na možnosti, které v české právní úpravě chybí, přičemž některé z nich by (dle názoru autorky) stálo za úvahu do české právní úpravy začlenit. Podstatnou část své práce autorka věnuje rovněž sankcím za porušení povinností při hromadném propouštění a přechodu práv a povinností, neboť sankce v České republice považuje za kriticky nedostatečné. Autorka se snaží inspirovat se zahraničními právními úpravami a hledat řešení, která by české zaměstnavatele donutila obě úpravy účinně používat. Závěry obou částí jsou vždy věnovány úvahám de lege ferenda, kde se autorka snaží stručně nastínit, jaká opatření by mohla být přijata, aby právní úprava přechodu práv a povinností, jakož i hromadného propouštění byla v souladu s evropskou úpravou a obsahovala osvědčené instituty některých zahraničních úprav, samozřejmě s ohledem na místní podmínky.
Abstract v angličtině:
Summary In her PhD thesis, the author deals with the legal regulation of transfer of undertaking (and the passage of the employees’ rights and obligations it involves) and the frequent collective redundancy related to such transfers. Both sets of provisions dealing with these topics are embodied in the Czech Labour Code and are harmonised with the EU directives pertaining to these fields, specifically Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses (originally, Council Directive 77/187/EEC of 14 February 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of businesses) and Council Directive 98/59/EC of 20 July 1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to collective redundancies. The two directives mentioned above were already transposed to the Czech Labour Code in 2001 by means of an amendment adopted under No. 155/2001 Coll. As regards the rules governing collective redundancies, it can be stated, in substance, that the original regulation of 2001 remained unchanged and no response was thus made to the developments in European case-law or the needs of Czech employers and employees. The situation regarding transfers of undertakings (and the passage of rights and obligations they entail) is more favourable, as this area underwent some significant changes brought about by amendment No. 367/2011 Coll. to the Labour Code, effective from 1 January 2012. The PhD thesis is divided into two parts – the first deals with passage of the employees’ rights and obligations and the second with collective redundancy. Both parts have a similar structure. The author first provides a succinct summary of Czech law in this area. The thesis then focuses on various issues, especially in areas where (in the author’s opinion) the Czech Republic has failed to use all the options offered by the relevant EU directives. In this part, the author deals in detail with certain key rulings of the EU Court of Justice and opinions presented by its Advocates General in the relevant cases. The author refers especially to those rulings of the Court that have not been reflected in Czech laws. In the author’s opinion, in a number of cases the Czech legislature has failed to use all the opportunities provided by the European legislation. As regards transfers of undertakings (and the passage of employees’ rights and obligations), the Czech legislation deviates in the very concept of this notion, where EU law is based on a transfer of an economic unit, while the Czech provisions use the concept of a transfer of activities or tasks, or their part. The thesis also addresses the employees’ entitlement to terminate their employment before and after the transfer of the given undertaking, as well as transfers of collective agreements. In the part dealing with collective redundancy, the author analyses, in particular, the Court’s judgement in Junk and its impact on the provisions of the Labour Code, or more specifically, their inconsistency with said ruling and, in turn, with EU law. In both parts of her thesis, the author attempts to compare the Czech legislation with laws of other European jurisdictions with regard to options missing in the Czech laws that might be desirable (in the author’s opinion) to incorporate therein. The author also dedicates a major part of her paper to penalties for a breach of duties in collective redundancies and transfers of undertakings (and of the employees’ rights and obligations), which are, in her opinion, absolutely insufficient in the Czech Republic. The author draws inspiration from foreign legislation and strives to find a solution that would force Czech employers to use both mentioned sets of provisions. In the conclusion of both parts, the author describes considerations de lege ferenda, where she provides an insight into possible measures that could be adopted to harmonise the provisions on transfers of undertakings and collective redundancies with EU law and to incorporate in Czech laws tried-and-tested concepts used in various foreign regulations – naturally, with regard to local conditions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Nataša Randlová, Ph.D. 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Nataša Randlová, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Nataša Randlová, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 653 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Věra Bognárová 149 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 129 kB