velikost textu

Výtvarná výchova, tvořivost a společnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výtvarná výchova, tvořivost a společnost
Název v angličtině:
Art education, Creativity and Society
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Michal Filip, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
Oponenti:
PaedDr. Helena Hazuková, CSc.
doc. PhDr. Lefteris Joanidis
Id práce:
122501
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Název: Výtvarná výchova, tvořivost a společnost Autor: Michal Filip Katedra: Katedra výtvarné výchovy Školitel: doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc. Abstrakt: Disertační práce se věnuje problematice fenoménu tvořivosti ve výtvarné výchově. Teoretická část zpočátku mapuje obecná východiska společenského kontextu, která hrají klíčovou roli při výchově zaměřené na rozvoj tvořivosti. Dějinné kořeny vztahu výtvarné výchovy k tvořivosti nastiňuje autor na pozadí objevujícího se zájmu o tvořivost v předmětu kreslení ve 20. letech 20. století v Československé republice. Práce, pomocí klíčových historických mezníků oboru výtvarná výchova, předkládá ohlédnutí za obdobím „intenzivního zájmu výtvarné výchovy o tvořivost“ v 60. až 80. letech 20. století v Československé socialistické republice. Prostřednictvím hodnocení oborových autorit výtvarné výchovy teoretická část poukazuje k pociťovaným obtížím, které se objevily při uskutečňování výchovy k tvořivosti ve výtvarné výchově. Vybrané aspekty školní autoevaulace tvořivosti ve výtvarné výchově a zamyšlení nad mezikulturními souvislostmi tvořivostmi již mapují současnou problematiku tématu. Zvláštní pozornost je věnována definicím pojmu tvořivost. Soudobý pohled učitelů výtvarné výchovy na základní otázky vážící se k teoretické části práce je zachycen empirickým výzkumem provedeným mezi pedagogy výtvarné výchovy v České republice. Tento výzkum je rozšířen o pohled na výtvarné práce dětí od širší společnosti v České republice. Klíčová slova: výtvarná výchova, tvořivost, škola, společnost, širší sociální kontext
Abstract v angličtině:
Title: Art education, Creativity and Society Author: Michal Filip Department: Department of Art Education Supervisor: doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc. Abstract: The dissertation addresses the issue of creativity in art education. The theoretical part of the work first explains the general foundation of the social context, which plays a key role in education focused on the development of creativity. The author outlines the historical roots of the relationship between art education and creativity against the background of emerging interest in creativity in the subject of drawing in the Czechoslovak Republic in the 1920s. Using key historical milestones in the field of art education, the work looks back at the period of “intense interest in art education and creativity” between the 1960s and 1980s in the Czechoslovak Socialist Republic. On the basis of an evaluation of art education experts, the theoretical part of the work highlights the perceived problems that arose in the implementation of creativity training as part of art education. The selected aspects of the self-evaluation conducted by schools on creativity in art education and reflections on the cross-cultural contexts of creativity chart contemporary issues in the given subject. Special attention is devoted to a definition of the term “creativity”. The contemporary view of art teachers on basic issues relating to the theoretical part of the work is captured by means of an empirical study conducted on art teachers in the Czech Republic. This study is expanded to include the Czech general public’s view of children's creative work. Keywords: art education, creativity, school, society, general social context
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Michal Filip, Ph.D. 38.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Michal Filip, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Michal Filip, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Helena Hazuková, CSc. 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lefteris Joanidis 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 289 kB