velikost textu

Postavení nevládních organizací v mezinárodním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení nevládních organizací v mezinárodním právu
Název v angličtině:
The Status of Non-governmental Organizations in International Law
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. René Příhoda
Školitel:
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Oponenti:
JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
Id práce:
122487
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo (P0421D220010)
Obor studia:
Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo (3344)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nevládní organizace, NGO, mezinárodněprávní subjektivita
Klíčová slova v angličtině:
Non-governmental Organizations, NGO, International Legal Personality
Abstrakt:
Postavení nevládních organizací v mezinárodním právu Abstrakt Nevládní organizace a zejména pak mezinárodní nevládní organizace jsou významným aktérem mezinárodních vztahů, stejně tak jako státy, mezinárodní organizace vládní a nadnárodní korporace. Každý z těchto aktérů má v mezinárodních vztazích svoji úlohu, která se může vzájemně překrývat. V bodech, kde se zájmy těchto subjektů překrývají dochází mezi nimi k interakci. Cílem této práce bylo historické zmapování statusu mezinárodních nevládních organizací, a to až do současnosti, vypořádání se s teoretickými východisky právní nauky k mezinárodněprávní subjektivitě a zatřídění a rozčlenění mezinárodních nevládních organizací. Dalším dílčím cílem práce byla definice jednotlivých aktérů mezinárodních vztahů a pojmutí organizací sui generis a nejvýznamnějších nevládních organizací z rozličných odvětví, a za použití jednotné metodologie provést jejich komparaci a zhodnotit vliv na mezinárodní právo veřejné. V další části bylo cílem práce extrakce statistických dat a jejich zasazení do historických souvislostí, zatímco relační část se věnovala zejména faktickému vlivu organizací. Závěrečné kapitoly se zaobíraly problematikou kauzální. V práci byl na základě zvolených metodologických postupů zjištěn vývoj mezinárodních nevládních organizací, a to po jejich právní stránce, po stránce početní, i po stránce interakce s dalšími organizacemi v určitém čase a místě. Práce byla úspěšná v identifikaci mezinárodních nevládních organizací, dokonce i v jejím rozřazení do odlišných typů, ale zaznamenala částečný neúspěch při pokusu o definici nevládních organizací. Definovat nevládní organizace se pokoušela i řada uznávaných autorů, avšak s větším či menším neúspěchem, kde žádná z definic se neujala jako univerzální. O tutéž definici se pokoušela i řada mezinárodních organizací vládních, které se však nakonec spokojily se stanovením parametrů, dle kterých budou pro vlastní potřebu považovat danou organizaci za mezinárodní organizaci nevládní. Přínos této práce shledávám zejména v zaplnění vakua, kdy pro literaturu mezinárodních vztahů je právní subjektivita mezinárodních nevládních organizací z pohledu mezinárodně právní subjektivity tématem právním a dosti specifickým, a tudíž se o touto problematiku nezabývají. Pro literaturu mezinárodního práva nejsou mezinárodní nevládní organizace předmětem bližšího zkoumání pro jejich soukromoprávní charakter. Zahraniční literatura je v této oblasti významně vepředu, kde kvalita prací např. J. Klabberse a A. K. Lindblomové je světovou špičkou. V české literatuře se uvedeným tématem alespoň okrajově zabývá Š. Waisová a M. Romancov. Pohled těchto autorů je však vzhledem k jejich politologickému a filozofickému vzdělání a zaměření jiný než v této práci, která se tématem nevládních organizací zaobírá zejména ke konotacím právním. Klíčová slova: [nevládní organizace, NGO, mezinárodněprávní subjektivita]
Abstract v angličtině:
The Status of Non-governmental Organizations in International Law Abstract Non-governmental Organizations and particularly International Non-governmental Organizations are important players in international relations as well as other stakeholders like States, International Governmental Organizations and Supranational Corporations. Each of these actors has a unique role in international relations, but the role of these actors can overlap each other. Where the interests of these entities overlap, the interaction between actors takes the place. The aim of this thesis was the historical evaluation of the status of International Non- governmental Organizations till the present, settle up with the theoretical basis of legal doctrine on international legal subjectivity and the classification and division of International Non-governmental Organizations. Another objective of the thesis was the definition of individual actors of international relations and embracing of organizations “sui generis” and the most important non-governmental organizations from different sectors and (by using a uniform methodology) compare these organizations and theirs influence on the international public law. In the next part, the thesis pursued with the extraction of statistical data and their placement into the historical context, while the relational part pursued the factual influence of organizations. The final chapters dealt with causal issues. The thesis, on the basis of selected methodological procedures, identified the development of International Non-governmental Organizations, in terms of their legal aspects, their quality and quantity, and the interaction with other stakeholders at a given time and place. The thesis was successful in identifying International Non-governmental Organizations, as well as their division into different types. Thesis noticed partial failure in the definition of INGOs. Lots of well-known authors tried to define INGO, but with a greater or lesser failure, none of definitions have been regarded as universal. A number of International Governmental Organizations tried to define INGOs, but they were finally satisfied with setting the parameters for which they would treat the organization as an INGO for their own needs. The contribution of this thesis is particularly evident in the filling of the vacuum. For the literature of the international relation are international non-governmental organizations very specific in terms of international legal subjectivity and therefore they are not interested in that issue. For the international law literature, non-governmental organizations have private- law character, so they are not in this matter interested either. Foreign literature is in this area more advanced than the Czech literature. The foreign literature fulfils the highest standards, particularly the work of J. Klabbers and A. K. Lindblom, is the exceptional in the worldwide measure. The Czech literature deals with this subject marginally, especially by political scientists Š. Waisová and M. Romancov. The view of these authors is different than in this thesis, from the reason of politological and philosophical background of authors. The thesis is more focused on the legal perspective of Non-governmental Organizations. Key words: [Non-governmental Organizations, NGO, International Legal Personality]
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. René Příhoda 3.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. René Příhoda 199 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. René Příhoda 200 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 402 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc. 118 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 148 kB