velikost textu

Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu v soukromém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu v soukromém právu
Název v angličtině:
The Elements of Liability for Damage under Civil Law
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. David Novák
Školitel:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponenti:
JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.,LL.M.
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
122477
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) (OBCANSKE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odpovědnost; újma; občanský zákoník
Klíčová slova v angličtině:
liability; harm; Civil Code
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je zabývat se analýzou pojmu občanskoprávní odpovědnosti, a to zejména z pohledu jednotlivých předpokladů, které ve svém souhrnu právě ke vzniku odpovědnosti vedou, a to v rámci zvoleného tématu, tedy pokud jde o občanskoprávní odpovědnost za újmu. Text je rozdělen do devíti částí, včetně úvodu a závěru. V úvodu je vymezen předmět práce. V první části najdou čtenáři rozbor pojmu odpovědnosti z pohledu dosavadních teoretických koncepčních náhledů s tím, že na konci je prezentován vlastní názor autora, jakož i pohled zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále též jen „občanský zákoník“). V následující části je blíže představena problematika předpokladů vzniku odpovědnosti za újmu s tím, že následně jsou analyzovány jednotlivé soubory předpokladů, které v komplexu vedou ke vzniku odpovědnosti. Tyto nazývám systémy odpovědnosti, když konkrétně jde o variantu odpovědnosti objektivní a odpovědnosti subjektivní. Objektivní odpovědnosti je v rámci této části věnována zvláštní kapitola. Vzhledem k tomu, že pro zvolené téma je klíčová i otázka rozdělení druhů občanskoprávní odpovědnosti, zejména pokud jde o dělení na odpovědnost za vady, za újmu, za prodlení apod., je i tato otázka předmětem zkoumání této části práce, a to v samostatné kapitole. Další části jsou zaměřeny na jednotlivé předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu, konkrétně na porušení právní povinnosti a relevantní škodní událost, újmu, příčinnou souvislost a konečně zavinění, jakožto předpoklad typický pro subjektivní odpovědnost, tedy odpovědnost za zavinění. Část třetí se věnuje protiprávnosti a relevantním škodním událostem, kdy je řešena zejména problematika porušení právní povinnosti, včetně porušení dobrých mravů a standardu péče, jakož i právně relevantních škodních událostí v některých případech objektivní odpovědnosti. Újma je předmětem zájmu části čtvrté, která podává definici újmy a dále se zabývá jednotlivými formami a kategoriemi újmy. Jde zvláště o majetkovou a nemajetkovou újmu, jakož i o jednotlivé druhy majetkové újmy, tedy škody. Zmíněny jsou i některé specifické problémy, např. otázky tzv. „prosté ekonomické škody“, nebo přímých a následných škod. 1 Velmi zajímavou problematikou se pak zabývá část pátá. Jedná se o problematiku příčinné souvislosti jako právně relevantního vztahu mezi protiprávním jednáním, případně relevantní škodní událostí, a újmou jako následkem těchto příčin. V rámci pojednání o zavinění se práce v části šesté zabývá pojmem zavinění, jednotlivými formami a stupni zavinění, jakož i způsobilostí k protiprávním jednáním, jakožto způsobilostí k zavinění. Poslední dvě kapitoly této části řeší otázku odpovědnosti za náhodu (casus mixtus) a presumpci zavinění. Část sedmá je zaměřena na zkoumání předpokladů vzniku odpovědnosti za újmu v občanském zákoníku. Úvodem se podává zejména srovnání pojetí předpokladů vzniku odpovědnosti za újmu v občanském zákoníku a v právních úpravách předcházejících. Následně je podrobně analyzována právní úprava občanského zákoníku v jednotlivých odpovědnostních skutkových podstatách, tedy pokud jde o deliktní odpovědnost a její dvě základní skutkové podstaty spočívající v porušení dobrých mravů a zákona, a dále pokud jde o porušení smluvní povinnosti. Závěr shrnuje výsledky výzkumu, který byl proveden ve výše zmíněných částech, přičemž zároveň přináší srovnání obsahu předpokladů vzniku odpovědnosti za újmu v rámci deliktní odpovědnosti na straně jedné a závazkové odpovědnosti na straně druhé. Klíčová slova: odpovědnost, újma, občanský zákoník 2
Abstract v angličtině:
Abstract The objective of this thesis is to analyse the liability in civil law, mainly from the prospective of individual preconditions that together result in such liability for inflicted harm. The text is divided into nine parts including introduction and conclusion. The first part comprises the analysis of the legal term of liability from the prospective of existing theoretical concepts, then the approach as set forth under Act no. 89/2012 Sb, Civil Code, as amended (hereinafter referred to as “Civil Code”) and the author’s own approach is presented at the end of this part. The next part discusses in details the preconditions of liability for harm and then the sets of preconditions that together result in such liability are analysed. The author calls these sets as liability systems, as they are actually a variant of the objective and subjective liability. A separate chapter is dedicated to the objective liability. A separate chapter is also dedicated to the division of types of liabilities such as for defects, harm, default, etc., as this is crucial for the discussed topic. Next parts focus on individual preconditions for liability for harm, namely on violating legal obligations and relevant damage, harm, causality and fault as on the precondition typical for subjective liability, i.e. liability for fault. The third part deals with illegitimacy and relevant damage, where mainly the violation of legal obligations incl. proprieties and standard care and legal relevant damage in some cases of objective liability are discussed. The fourth part is dedicated to harm; it comprises the definition of a harm and presents individual forms and categories of harm such as material and nonmaterial damage and individual types of material damage. Also some specific issues such as pure economic damage or direct and consequential damage are discussed. The fifth part deals with a very interesting issue, namely the causality as legally relevant relation between illegal acts or relevant damage and the harm as the result of these causes. The sixth part deals with the term of fault, individual forms and levels of fault, capability of illegal acts, i. e. capability of fault. Last two chapters of this part discuss the liability for random events (casus mixtus) and presumption of fault. 1 The seventh part analysis the elements of liability for harm under the Civil Code. Firstly, a comparison of approaches to preconditions of liability for harm in Civil Code and in previous legal regulations is made; secondly legal regulations in terms of individual liability merits, i.e. tort liability and its two basic merits such as proprieties and law, and violating contracted obligations are analysed. The conclusion sums up the research results as described above. It also compares the content of preconditions of liability for harm within tort liability on one side and contractual liability on the other. Key words: liability, harm, Civil Code 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Novák 968 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Novák 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Novák 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.,LL.M. 237 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 150 kB