velikost textu

Vývoj a použití norem mezinárodního práva soukromého v elektronických vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a použití norem mezinárodního práva soukromého v elektronických vztazích
Název v angličtině:
The Development and Application of International Private Law Rules in Electronic Relations
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Daniela Machová
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
JUDr. Monika Feigerlová, LL.M., Ph.D.
Id práce:
122471
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu (MPS-PMO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
internet, mezinárodní právo soukromé, e-business
Klíčová slova v angličtině:
Internet, Conflict of Laws, E-business
Abstrakt:
ANOTACE Disertační práce je zaměřena na aplikaci právních předpisů, zejména pravidel mezinárodního práva soukromého a procesního, v prostředí internetu. Jádro disertační práce je rozděleno do šesti hlavních kapitol. První se týká světa internetu a vysvětlení jeho základních pojmů, přičemž rovněž vymezuje systém a metody mezinárodního práva soukromého. Následuje rozbor nejdůležitějších pramenů mezinárodního práva soukromého a procesního v oblasti kyberprostoru a kapitola o hlavních aspektech e-businessu. Dvě stěžejní kapitoly práce pojednávají o elektronických smlouvách a použití mezinárodních pravidel soukromého práva v oblasti elektronických právních vztahů. Disertační práce je uzavřena se segmentem věnovaným rozvoji e-governmentu, jakožto důležité součásti e-businessu. Cílem disertační práce je poskytnout ucelený pohled na právní úpravu elektronických právních vztahů, na použití a vývoj těchto norem a dalších důležitých prvků e-businessu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The dissertation deals with the application of legal rules, especially the rules of private and procedural international law, in the Internet environment. The core of the dissertation is divided into six main chapters. The first concerning the Internet world and its main terms and the general terms of conflict of laws. It is followed by the examination of the main legal sources of the international private law and by the chapter about main aspects of e-business. The two chapters that are the most essential to this work are e-contracts and the application of the international private law rules to electronic relationships. The dissertation is concluded with a segment devoted to development of e-government which is also an important part of e-business in general. The dissertation aims to provide comprehensive insight into the development and the future of the legal regulation of electronic legal relations and other important elements of e- business.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Daniela Machová 2.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Daniela Machová 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Daniela Machová 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Monika Feigerlová, LL.M., Ph.D. 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 131 kB