velikost textu

Právní úprava rybářství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava rybářství
Název v angličtině:
The Legal Regulation of Fishery
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zbyněk Lubovský, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Oponenti:
JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Id práce:
122470
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Právo životního prostředí (ZIVOTNIP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rybník, stavba, pozemek, rybníkářství, rybářský revír, výkon rybářského práva, náhrada za omezení vlastnického práva, právní povaha ryb, náhrada škod na rybách způsobených zvláště chráněnými živočichy, přestupek, správní delikt, pokuta.
Klíčová slova v angličtině:
Pond, construction, land, fish farming, fishing ground, the performance of fishing rights, compensation for the limitation of property rights, prospect of fishes, compensation of damages on fish caused specially protected fauna, administrative delicts, administrative offenses, fine, penalty.
Abstrakt:
ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Předmětem mé doktorské disertační práce je zkoumání rybářského práva jako souboru širokého spektra právních norem upravující chování jejich adresátů nejen při výkonu rybaření, ale i při občanskoprávních, správně i trestněprávních vztazích s chovem a lovem ryb souvisejících. Z důvodu nedostatku aktuální odborné literatury zabývající se tímto tématem, se práce zabývá rovněž základním vymezením a postavením českého rybářského práva v právním systému České republiky a důležitými souvislostmi nejen ve vazbě na instituty práva životního prostředí, ale i práva občanského a trestního. Základní instituty rybářského práva jsou vždy popsány jak v historických souvislostech, tak, jak se od doby svého vzniku vyvíjely, tak i v mezinárodním srovnání zemí, které svoji kulturou jsou nám velmi blízké.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT IN THE ENGLISH LANGUAGE The subject of my doctoral dissertation is an exploration of fishing rights as a collection of a wide range of legal norms regulating the behavior of the recipients only in the performance of fishing, but also in civil, administrative and criminal relations with the breeding and hunting fish related. Due to the current lack of scientific literature on this topic, the thesis also basic definition and status of the Czech Fishing rights in the legal system of the Czech Republic and important connections not only in relation to the institutions of environmental law, but also of civil and criminal law. Basic Institutes of fishing rights are always described as in historical context, as from the time of its inception developed, as well as in international comparisons of countries that their cultures are very close to us.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zbyněk Lubovský, Ph.D. 1.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zbyněk Lubovský, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zbyněk Lubovský, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. 342 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 213 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 128 kB