velikost textu

Mezinárodní právo společností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní právo společností
Název v angličtině:
International Company Law
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Lokajíček
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Oto Kunz
Id práce:
122469
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu (MPS-PMO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní právo společností; piercing the corporate veil; prolomení majetkové samostatnosti; omezené ručení společníků; kapitálové společnosti; ekonomická analýza práva; closely held corporations; dobrovolní a nedobrovolní věřitelé
Klíčová slova v angličtině:
International company law; piercing the corporate veil; breakthrough of the property independence; limited liability of shareholders; capital companies; economic analysis of law; closely held corporations; voluntary and involuntary creditors.
Abstrakt:
ANOTACE Disertační práce se zabývá mezinárodním právem společností, konkrétně doktrínou piercing the corporate veil. Disertační práce je, kromě úvodu a závěru, rozdělena do 5 hlav. Hlava I se zabývá obecným vymezením doktríny. Hlava II vysvětluje, že složitost doktríny způsobuje fakt, že ve skutečnosti sestává z několika souvisejících otázek. Na tu nejpalčivější – předvídatelnost užití doktríny – pak práce nabízí odpověď. Hlava III rozebírá aktuální otázky související s piercingem. Hlava IV přináší analýzu užití piercingu ve vybraných vyspělých právních řádech včetně komparatistického shrnutí. Konečně Hlava V se věnuje možnosti užití piercingu v českém právu. Klíčová slova: Mezinárodní právo společností; piercing the corporate veil; prolomení majetkové samostatnosti; omezené ručení společníků; kapitálové společnosti; ekonomická analýza práva; closely held corporations; dobrovolní a nedobrovolní věřitelé.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation deals with international company law, namely with piercing the corporate veil doctrine. The dissertation is divided, apart from introduction and conclusion, into 5 chapters. Chapter I deals with general definition of the doctrine. Chapter II explains that the complexity of the doctrine is caused by a fact that it actually consists of several related questions. This Chapter offers an answer to the most serious one – the predictability of use of the doctrine. Chapter III discusses current questions related to the piercing. Chapter IV brings an analysis of use of the piercing in chosen developed legal orders including a comparison summary. Finally, Chapter V is devoted to possibility of use of the doctrine in Czech law. Key words: International company law; piercing the corporate veil; breakthrough of the property independence; limited liability of shareholders; capital companies; economic analysis of law; closely held corporations; voluntary and involuntary creditors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Lokajíček 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Lokajíček 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Lokajíček 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta Oto Kunz 621 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 201 kB