velikost textu

Formování právního vědomí studentů vysokých škol neprávnického zaměření

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formování právního vědomí studentů vysokých škol neprávnického zaměření
Název v angličtině:
Shaping of Legal Consciousnes of non-law University Students
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ing. Tereza Krupová
Školitel:
doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.
Oponenti:
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
Id práce:
122454
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Teorie, filozofie a sociologie práva (TEOR-FIL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právní vědomí; vysokoškolská výuka; didaktika práva; zdroje právního vědomí.
Klíčová slova v angličtině:
Legal consciousness; University education; Legal didactics; Sources of legal consciousness.
Abstrakt:
Anotace Cílem disertační práce s názvem Formování právního vědomí studentů vysokých škol neprávnického zaměření je prozkoumat formování právního vědomí této skupiny zejména prostřednictvím výuky. Předpokladem, respektive ověřovanou otázkou, je, že didaktika i metodologie práva a na ně navazující možnost kultivace právního vědomí jednotlivce, u nás nejsou na dobré úrovni. Východiskem práce je předpokládaná neefektivita výuky práva pro neprávníky. Práce nejprve hledá smysl vysokoškolské výuky práva, zejména v otázce, kdo jsou v dnešní době vysokoškoláci a jakou roli mají vysoké školy. Dále je představen koncept právního vědomí. Závěrečné dvě kapitoly přinášejí potvrzení některých předpokladů prostřednictvím vlastního dotazníkového výzkumu zamřeného jednak na učitele práva na vysokých školách, dále na samotné studenty a absolventy vysokých škol.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation thesis Shaping of Legal Consciousness of non-law University Students aims to explore the process of forming legal literacy and consciousness of non-lawyers mainly via education. Premise or audited issue is that didactics and methodology of law and hence connected cultivation of legal consciousness of individuals are not very effective. Thereof the starting point is the anticipated inefficiency of teaching law for non-lawyers. The thesis firstly looks for the purpose of university education today as well as the position of its students. Further the concept of legal consciousness is presented. The last two chapters confirm some hypothesis using results of researches made for this thesis. The first research focuses on university teachers of law to non- lawyers, the second one deals with universities’ students and graduates.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Tereza Krupová 2.79 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ing. Tereza Krupová 15.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Tereza Krupová 202 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Tereza Krupová 156 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 227 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. 351 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 129 kB