velikost textu

Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Název v angličtině:
Proceeding of Action against Decision of Administrative Authority
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Kozelka
Školitel:
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Oponenti:
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Id práce:
122451
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Teoretické právní vědy - Správní právo a správní věda (P0421D220008)
Obor studia:
Teoretické právní vědy - Správní právo a správní věda (3341)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozhodnutí správního orgánu, veřejné subjektivní práva, správní soudnictví
Klíčová slova v angličtině:
Administrative subject – matter jurisdiction, public subjective rights, administrative justice
Abstrakt:
Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu Abstrakt Předmětem disertační práce je rozbor právní úpravy poskytující ochranu veřejným subjektivním právům prostřednictví prostřednictvím řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, upraveného soudním řádem správním, a posouzení, zda právní úprava poskytuje dostatečnou právní ochranu veřejným subjektivním právům, s doporučením možností její úpravy. Základní metodu představují převážně logické metody při současné kombinaci normativního přístupu, kdy je stávající právní úprava podrobena podrobné analýze a syntéze ve spojení s empirickým zkoumáním poskytované ochrany v rámci problematických okruhů prostřednictvím již proběhlých soudních řízení a rovněž srovnáním problémových institutů se zahraniční právní úpravou. Prvním modelem se tak stala „tradiční“ německá právní úprava správního soudnictví, v níž se zákonodárce tradičně inspiruje. V této souvislosti nemohla být opomenuta nově přijatá verze správního soudnictví na Slovensku. Ta, byť navazuje na historické kořeny „našeho“ správního soudnictví z doby prvé republiky, k řadě institutů však přistupuje odlišným způsobem. Výkon správního soudnictví soudy zdaleka převyšuje standard českého soudnictví. Přesto se mi v rámci prováděného zkoumání podařilo analyzovat problémové okruhy správního soudnictví, mezi něž patří změna organizačního uspořádání správního soudnictví, definice rozhodnutí správního orgánu, duplicita správního soudnictví, zvláštní žalobní legitimace ve správním soudnictví, rozsah kompetenčních výluk, koncentrace žalobních bodů ve spojení s vázaností správních soudů těmito body a nemožnost domáhat se nicotnosti rozhodnutí po uplynutí lhůty pro podání žaloby. Ačkoliv jednotlivé problémové okruhy mají svá individuální řešení, která naznačuji, je zřejmé, že úplná ochrana veřejných subjektivních práv se nemůže obejít bez reorganizace veřejné správy jako celku. Ta by měla spočívat zejména v přijetí osobní odpovědnosti úředních osob za kvalitu rozhodovací činnosti ve spojení se změnou odměňování právních zástupců osob dotčených na svých subjektivních právech v návaznosti na skutečnou hodnotu porušených práv. Tím dojde nejen k narovnání postavení účastníků, kdy úspěšnému žalobci budou nahrazeny účelně vynaložené náklady v odpovídající výši, ale zejména povede k opatrnosti a zdrženlivosti správních orgánů při vydávání jejich vrchnostenských rozhodnutí. Tato motivace povede k postupnému odbřemeňování správních soudů, a postupně tak bude vytvořen prostor pro omezení výluk poskytované ochrany ve správním soudnictví. Klíčová slova: rozhodnutí správního orgánu, subjektivní práva, správní soudnictví
Abstract v angličtině:
Proceeding of Action against Decision of Administrative Authority Abstract The subject-matter of this dissertation thesis is the analysis of the legislation providing protection to public subjective rights in proceeding of action against the decision of an administrative body defined in Code of Administrative Justice, and assessment as to whether the protection provided to public subjective rights by the legislation is sufficient, including certain recommendations of possible changes. The basic method applied consists of the logical methods in combination with the normative approach, involving a detailed analysis and synthesis of the existing legislation and empirical examination of the offered protection in the problem areas on the basis of past judicial proceedings and also comparison of the discussed concepts with foreign legal regulations. The first model was the “traditional” German administrative justice legislation, which is the legislator’s usual source of inspiration. In relation to this issue, one must not also disregard the newly adopted legislation on administrative justice in Slovakia. Even though stemming from the historical roots of the judiciary of the First Czechoslovak Republic, the Slovak approach to a number of concepts is different. The administrative justice system by far exceeds the standard of the Czech system. In spite of that I managed in the examination performed to analyze the problem areas of the Czech administrative justice system which include in particular the change in the organization of the administrative justice system, the definition of a decision of an administrative body, duplication in administrative justice, special right to bring proceedings in administrative justice, scope of competence exceptions, concentration of counts in connection with the fact that administrative courts are bound by these counts, and the impossibility to seek the nullity of a decision after the expiry of the time limit for bringing the action. Even though the individual problem areas have their individual solutions, which I outline, it is apparent that the full protection of public subjective rights cannot work without reorganization of public administration as a whole. This should in particular involve the adoption of a personal liability of officials for the quality of their decision-making in connection with changes in the remuneration of the attorneys for the persons whose subjective rights have been infringed upon with view to the actual value of the violated rights. This will not only result in balancing the positions of participants, when the successful plaintiff will be compensated for effectively expended costs at an appropriate amount, but above all this will lead to prudence and moderation on the part of administrative bodies when issuing their definitive decisions. This motivation will lower the burden resting on administrative courts, which will gradually create space for limiting the exceptions from the protection provided by administrative justice. Keywords: Administrative subject – matter jurisdiction, public subjective rights, administrative justice -2-
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Kozelka 1.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Kozelka 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Kozelka 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 236 kB