velikost textu

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Název v angličtině:
The Employer´s Responsability for the Damage Caused to Employee by Work Accidents and Occupational Diseases
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Mgr. Pavel Klíma
Školitel:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Doc. JUDr. Iva Chvátalová, Csc.
Id práce:
122450
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (PRACOVNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odpovědnost zaměstnavatele, pracovní úrazy, nemoci z povolání
Klíčová slova v angličtině:
the employer´s responsability, work accidents, occupational diseases
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Předkládaná disertační práce se zabývá velmi důležitou a trvalou součástí odvětví pracovního práva a pracovněprávních či jiných obdobných vztahů, a to problematikou pracovních úrazů a nemocí z povolání, a to především z perspektivy odpovědnostního vztahu z toho vyplývajícího a vznikajícího, resp. povinností zaměstnavatele k náhradě škody či nemajetkové újmy ve vztahu k zaměstnanci a jednotlivých dílčích nároků na náhrady škody či nemajetkové újmy, na něž vzniká nárok zaměstnanci, u něhož došlo k úrazovému ději, jenž má podobu pracovního úrazu nebo onemocnění nemoci uznané jako nemoc z povolání. K výběru a zpracování problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání, resp. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci při pracovních úrazech a nemocech z povolání jakožto disertační práce podnítila autora (disertanta) jednak trvale zásadní význam tématiky jak v intencích pracovněprávních vztahů, tak i obecně a principiálně vztahů celospolečenských, jakož i skutečnost, že navzdory akcentovaného, trvale zásadního významu problematiky odbornou literaturou vztahující se k vlastní problematice odškodňování pracovních úrazů nebo nemocí z povolání nelze považovat za rozsáhlou. Cílem předkládané disertační práce je analyzovat a zhodnotit aktuální stav právní úpravy pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich odškodňování a její uplatňování v praxi, resp. prosazování právní úpravy garantovaných práv a nároků osob poškozených, a to v kontextu aktuální právní úpravy a související relevantní judikatury, a to především z hlediska jednotlivých dílčích nároků na náhradu škody či nemajetkové újmy, na které při škodní události mající podobu pracovního úrazu či nemoci z povolání vzniká nárok jím postiženým zaměstnancem či v případě smrtelné škodní události pozůstalým, jakož i z hlediska podmínek a rozsahu možného uplatňování nároku na odškodňování. Předkládaná disertační práce se rovněž snaží identifikovat diskutabilní či problematické body v systému odškodňování pracovních úrazů či nemocí z povolání a předkládá de lege ferenda možné návrhy, které by mohly vést k úpravě či nápravě, popř. efektivnějšímu fungování stávajícího systému. Předkládaná práce je členěna na osm kapitol, které autor považuje jako vysoce relevantní ve vztahu k tématice disertační práce. První kapitola se zabývá obecnější, avšak související problematikou odpovědnosti v pracovním právu, a v této souvislosti pojmem a druhy právní odpovědnosti a pojmem, druhy a právní úpravou pracovněprávní odpovědnosti, včetně obecně problematiky odpovědnosti za škodu (popř. nemajetkovou újmu) způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli a naopak. Druhá kapitola se věnuje již vlastní problematice odpovědnosti zaměstnavatele za škodu či nemajetkovou újmu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Třetí a čtvrtá kapitola se věnují vlastním pojmům pracovních úrazů a nemocí z povolání a v této souvislosti akcentují vybrané související problematiky. Pátá kapitola se v kontextu aktuální právní úpravy a související judikatury věnuje povinnostem zaměstnavatelů při pracovních úrazech a nemocech z povolání, a to jak těch prevenčních, tak i těch, jež navazující na proběhlou škodní událost. Šestá kapitola se věnuje již vlastnímu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, a tedy jednotlivým druhům náhrad, resp. jednotlivým dílčím nárokům na náhradu škody či nemajetkové újmy náležejícím zaměstnanci vůči zaměstnavateli (popř. úrazové pojišťovně). Sedmá kapitola se zabývá problematikou možné „ingerence“ úrazové pojišťovny do odškodňování pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, resp. institutem zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu či nemajetkovou újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Osmá kapitola se věnuje možnému zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele a v této souvislosti jednotlivým relevantním pojmům (institutům).
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce The dissertation thesis deals with a very substantial and permanent part of the labour law´s field and labour law-related and the other connected relationships, i.e. the issue of the work accidents and occupational diseases, mainly from the perspective of that arised reponsability´s relationship, resp. the employer´s obligations to damages´ compensation in relation to employee and his individual rights (claims) to the damages´ compensation due to the incurred accidents in the form of a work accident or occupational disease. The author´s impetus to the choise of the working accidents and occupational diseases´ topic (resp. the employer´s responsability for damages caused to emploees due to working accidents and occupational diseases) for the purposes of the dissertation thesis is owed to (permanently) a very substantial importance of the issue in the terms of labour law-related relationships and generally and essentially society-wide relationships, even if in despite of a very substantial importance of the issue the expert´s litterature to the issue of the working accidents and occupational diseases is not to be considered as sufficient. The purpose of the dissertation thesis to analyse and evaluate the actual state of the legal regulation regarding the working accidents and occupational diseases and its compensation as well as its enforcement in the practice, resp. the exercice of the guaranteed laws and claims´ injured persons and that in the light of the actual legal regulation and connected case law, mainly from the perspective of individiual claims to the damages´ compensation pertaining to the injured employees or bereaved persons due to a working accident (occupational disease) suffered by injured employee and conditions and extent of possible exercice of the compensation´s claim. The dissertation thesis tries to identify arguable and problematic points within the system of working accidents and occupational diseases´ compensation and puts forth (de ferenda possible) possible suggestions that are would render possible to ensure an adjustement or remedy, resp. more efficient functioning of the existing system. The dissertation thesis is divided into eight chapters considered by the author highly important in relation to the issue of the dissertation thesis. The first chapter deals with a more general, but connected topic of the responsability within the labour law, resp. in this context with the notion and kinds of the legal responsability and the notion, kinds and legal regulation of the labour law-reland responsability including the general issue as for the responsability for the damages caused by emploee to employer and vice versa. The second chapters is devoted to the issue itself of the employer´s responsability for the damages caused within working accidents and occupational diseases. The third and forth chapters concern the proper notions of the working accidents and occupational diseases and at this respect stresses related topics. The fifth chapter is devoted – within the actual legal regulation and related jurisprudence – to the obligations of the employer during the working accidents and occupational diseases, and that those preventive as well as those that followed the event leading to the damage itself. The sixth chapter deals with the compensation of the working accidents and occupational diseases itself, resp. individidual compensations´ claims pertaining to the injured emploees towards reponsible emploers (or insurance company). The seventh chapter focuses on possible impacts of the insurance companies within the working accidents or occupational diseases´ compensations, mainly on the system of the legal insurance of the employer for the damages caused during the working accidents and occupational injuries. The eight chapter deals with possible exemptions from the employer´s reponsability and in this context individual connected notions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Mgr. Pavel Klíma 1.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Mgr. Pavel Klíma 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Mgr. Pavel Klíma 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. JUDr. Iva Chvátalová, Csc. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 146 kB