velikost textu

Studium metastatických procesů a odpovědi na léčebnou terapii u primokultur izolovaných z kolorektálního karcinomu a metastáz do lymfatických uzlin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium metastatických procesů a odpovědi na léčebnou terapii u primokultur izolovaných z kolorektálního karcinomu a metastáz do lymfatických uzlin
Název v angličtině:
Study of Metastatic Processes and Response to Chemotherapy in Primary Cultures Obtained from Colorectal Carcinoma and Lymph Node Metastases
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Lukáš Krbal, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D.
doc. MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D.
Konzultant:
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Id práce:
122377
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Fingerlandův ústav patologie (15-490)
Program studia:
Patologie (P5145)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Studium metastatických procesů a odpovědi na léčebnou terapii u primokultur izolovaných z kolorektálního karcinomu a metastáz do lymfatických uzlin Kolorektální karcinom je jedno z nejčastějších maligních onemocnění v České republice. I přes zavedení primárního populačního screeningu k odhalení premaligních lézí nejeví incidence ani mortalita na toto onemocnění výrazněji klesající tendenci. Stále velké procento pacientů přichází v pozdním (metastatickém) stádiu onemocnění. Izolace primárních buněčných kultur kolorektálního karcinomu je metoda, při které se získá poměrně rychle velký počet nádorových buněk v podmínkách „in vitro“. Při nízkém počtu pasáží si buňky ponechávají většinu vlastnosti buněk „in vivo“. Proto jsou ideálním modelem pro studium účinnosti chemoterapeutik a chemorezistence, ale i markerů podílejících se na kancerogenezi a metastazování kolorektálního karcinomu. Celkově byly získány resekáty od 60-ti pacientů s adenokarcinomem tlustého střeva. Naším záměrem bylo odebrat z každého resekátu jeden vzorek z primárního tumoru a jeden vzorek z lymfatické uzliny. Z primárních nádorů bylo získáno 26 primokultur s úspěšností 45% (26/58); z odebraných lymfatických uzlin bylo získáno 17 primokultur s úspěšností 47% (17/36). Téměř polovina odebraných lymfatických uzlin však nebyla histologicky metastaticky postižena. Reálná úspěšnost izolace buněčných kultur z metastaticky postižených lymfatických uzlin byla vyšší; 74% (14/19). Izolace buněčných kultur z primárního tumoru a zároveň i z lymfogenní metastázy se podařila v deseti případech. Naše výsledky vykazují výraznou variabilitu, nejen v citlivosti na použitá chemoterapeutika, ale také variabilitu v expresi EMT markerů ve všech našich studovaných vzorcích, stejně tak jejich změny v expresi po ovlivnění chemoterapeutiky. Tato variabilita je pravděpodobně výsledkem rozdílného stagingu, gradingu a interindividuální heterogenity vzorků, ale také rozdílem v dynamice EMT procesů. Porovnáváním účinku irinotekanu a oxaliplatiny na biologické chování a expresi EMT markerů v párových buněčných liniích kolorektálního karcinomu bylo zjištěno, že obě použitá chemoterapeutika snižovala motilitu a migrační aktivitu metastatických buněk, přičemž irinotekan působil na tyto buňky účinněji. Dosažené výsledky doplňují a rozšiřují základní poznatky o vlastnostech a chování buněčných linií získaných z kolorektálního karcinomu a regionální lymfatické uzliny a popisují mechanismy, jimiž nádorové buňky překonávají buněčnou smrt.
Abstract v angličtině:
Summary Study of metastatic processes and response to chemotherapy in primary cultures obtained from colorectal carcinoma and lymph node metastases Colorectal carcinoma is one of the most common malignant diseases in the Czech Republic. Despite an implementation of primary population screening to detect premalignant lesions, the incidence and the mortality of the disease do not appear to decrease significantly. A significant percentage of patients still manifest with late (metastatic) stage of the disease. Isolation of primary cell cultures of colorectal carcinoma is a method in which a large number of tumour cells is obtained relatively rapidly under „in vitro“ conditions. With a low number of passages the cells can retain most of the characteristics of the original cells "in vivo". Therefore, cell cultures are an ideal model for studying the efficacy of chemotherapeutics and chemoresistance, as well as markers involved in carcinogenesis and metastasis of colorectal carcinoma. Overall, samples from 60 patients with colon adenocarcinoma were obtained. Our intention was to take one sample from the primary tumour and another sample from the lymph node from each patient. From the primary tumours we successfully obtained 26 primocultures with a success rate of 45 % (26/58); from the collected lymph nodes we obtained 17 primocultures with a success rate of 47 % (17/36). However, in almost half of the collected lymph nodes, no metastasis was detected histologically. The real success of cell culture isolation from metastatic affected lymph nodes was higher; 74 % (14/19). In ten cases the isolation of cell cultures from the primary tumour and also from the lymph node metastasis was successful. In all of our tested samples, the results showed significant variability in the sensitivity to the chemotherapeutic agents used and in the expression of EMT markers before the application of chemotherapeutics and after their use. This variability is probably the result of different staging, grading and interindividual heterogeneity of the samples, but it may also reflect the difference in EMT process dynamics. By comparing the effect of irinotecan and oxaliplatin on biological behaviour and expression of EMT markers in paired colorectal carcinoma cell lines we found out that both chemotherapeutics reduced metastatic cell motility and migration activity; irinotecan being more efficient. Obtained results broaden the basic knowledge of the properties and behaviour of colorectal carcinoma cell lines and describe the mechanisms by which the tumour cells may overcome cell death.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Lukáš Krbal, Ph.D. 7.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Lukáš Krbal, Ph.D. 256 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Lukáš Krbal, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Lukáš Krbal, Ph.D. 1.42 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Marie Ludvíková, Ph.D. 158 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D. 481 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 71 kB