velikost textu

Reality show a uplatnění estetické funkce v dětské výtvarné tvorbě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reality show a uplatnění estetické funkce v dětské výtvarné tvorbě
Název v angličtině:
Reality Show and Aesthetic Function in Children´s Artwork
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Šárka Elfmarková, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský
Id práce:
122358
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace: Disertace se zabývá reality show a uplatněním estetické funkce v dětské výtvarné tvorbě. Jedná se o příklad základního principu využití dětské výtvarné práce ve VCAE pojetí výtvarné výchovy, kde se stává předmětem reflexivního dekonstruktivního dialogu a má odkrýt dosud neuvědomělé motivy a souvislosti spontánního společenského jednání a chování. Disertační práce je příspěvkem k objevování a formulaci vizuálně podmíněných významů, které prostřednictvím vnímání a komunikace o nich utvářejí osobnost současného člověka. Klíčová slova: reality show, výtvarná výchova, VCAE, dětská výtvarná tvorba, sebepojetí, realita a fikce, soukromé a veřejné, socio-kulturní souvislosti
Abstract v angličtině:
Annotation: This work focuses on the reality show and practice of aesthetic function in children´s artwork. It is an example of basic attitude of children´s work in VCAE, which considers it as a subject of reflexive dialogue with the aim in disclosing new motives and connections of spontaneous social behavior. This work contributes to visual meanings exploration and verbalization, which shape modern human being personality within perception and communication. Key words: reality show, art education, VCAE, children´s artwork, self- definition, reality and fiction, private and public, social-cultural relationships
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šárka Elfmarková, Ph.D. 24.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šárka Elfmarková, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šárka Elfmarková, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 283 kB