velikost textu

Fotodynamická antimikrobní terapie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fotodynamická antimikrobní terapie
Název v angličtině:
Photodynamic antimikrobial therapy
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Lenka Ryšková, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Konzultant:
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
Id práce:
122351
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav klinické mikrobiologie (15-560)
Program studia:
Lékařská mikrobiologie (P5122)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Úvod: Fodynamická antimikrobní terapie (PACT) představuje potenciální léčebnou metodu k terapii povrchových infekcí. Vzrůstající rezistence mikrobů k antibiotikům vede k hledání nových alternativních eradikačních postupů, jako je PACT. Zatímco grampozitivní bakterie jsou k fotoinaktivaci obvykle citlivé, gramnegativní bakterie a mikroskopické houby bývají odolnější. Výzkum na poli PACT vede k hledání účinných antimikrobních preparátů s širokým spektrem postihujícím bakterie i mykotická agens. Ftalocyaniny představují slibnou skupinu fotosenzitivních látek, které by se mohly vykazovat signifikantní antimikrobní fotoinaktivační efekt. Cílem této práce bylo otestovat antimikrobiální efekt 15 derivátů ftalocyaninů (Pc) při fotoinaktivaci. Metoda: fotoinaktivační schopnost 15 Pc byla testována na kmenech Staphylococcus aureus, Escherichia coli a Candida albicans. Po 30 – minutové inkubaci s Pc v koncentraci: 1 mg/l, 2 mg/l, 4 mg/l, 8 mg/l, byly kultury ozářeny světlem z low-power laseru (o vlnové délce 670 nm) v celkové dávce 20 J/cm2 a 40 J/cm2). Účinnost při fotoinaktivaci byla hodnocena velikostí řádového poklesu viabilních bakterií v poměru ke kontrolnímu vzorku bez ozáření a Pc. Výsledky: Osm z testovaných ftalocyaninů bylo efektivních vůči S. aureus, ale jen čtyři deriváty působily vůči E. coli a pouze dva vůči C. albicans. Efekt při fotoinaktivaci byl závislý na dávce světla. Dva ftalocyaninové deriváty - kationický derivát Pc7 (hydroxyhlinitý ftalocyanin substituovaný pyridiniem) a amfifilní Pc3 (sulfamidický ftalocyanin hliníku) byly schopné účinně fotoinaktivovat vybrané skríningové mikroorganismy. Pouze Pc7 působila efektivně i na další mikroby. Závěr: Byla nalezena účinná fotosenzitivní látka – Pc7, která působila efektivně na vybrané mikroby a představuje tak slibný derivát ftalocyaninu pro potenciální využití při PACT
Abstract v angličtině:
Summary Photodynamic antimicrobial therapy Background: Photodynamic antimicrobial therapy is proposed as a potential topical, noninvasive approach suitable for treatment of locally occuring infection. The fact that bacteria are becoming increasingly resistant to antibiotics and antiseptics has lead to an increased interest in the field of developing new alternative eradication methods, such as PACT. Whereas gram-positive bacteria are generally sensitive to photoinactivation, gram-negative bacteria and fungi are usually less susceptible. Research of photosensitizers (PS) as well as development has been going on with the aim to find effective antimicrobial substances, which would have a broad-spectrum potency. The aim of this paper is to evaluate the antibacterial and antifungal effect of fifteen Pc derivatives. Methods: Fifteen different Pc were investigated. Their photokilling activity was tested on Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Candida albicans. After treating of microbial cells with Pc in the concentrations: 1 mg/l, 2 mg/l, 4 mg/l, 8 mg/l for 30 minutes, the cultures were irradiated with low-power laser light wavelength of 670 nm (20 J/cm2, 40 J/cm2). The effectiveness of photoinactivation was evaluated based on the decrease of a number (log10) of viable bacteria. Results: Eight tested Pc showed antibacterial effect against S. aureus, but only four tested Pc were effective against E. coli and two Pc against C. albicans. Killing of bacterial and fungal strains was found to be dependent on the light dose. The most effective photosensitizers were amphiphilic sulphonated zinc Pc [(3-diethylammonium)-propylsulphonamide citrate (Pc3) and cationic tetramethylenepyridinium chloride of hydroxyaluminum Pc (Pc7). Only Pc7 was effective against another microbes tested. Conclusion: The most efficient phthalocyanine - Pc7 causes a significant decrease of viable counts of all tested microbes and represent promising drug for potential use in the PACT of infectious disease.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Lenka Ryšková, Ph.D. 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Lenka Ryšková, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Lenka Ryšková, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Lenka Ryšková, Ph.D. 458 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D. 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Petr Jílek, CSc. 124 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 357 kB