velikost textu

Dovolená se zaměřením na řešení praktických problémů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dovolená se zaměřením na řešení praktických problémů
Název v angličtině:
Leave focused on practical problems
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martina Valentová
Oponenti:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Id práce:
122297
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 11. 2013
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
1. dovolená, 2. dovolená za kalendářní rok, 3. čerpání dovolené
Klíčová slova v angličtině:
1. leave, 2. annual leave, 3. taking leave
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce „Dovolená se zaměřením na řešení praktických problémů“ se zabývá pravidly pro dovolenou v pracovním právu České republiky. Jsou zde vysvětleny jednotlivé druhy dovolené, principy čerpání dovolené a poskytování náhrad za dovolenou. Práce se zaměřuje i na možné veřejnoprávní sankce za porušování těchto právních norem. Zařazen je výklad mezinárodního práva na úseku dovolené (včetně judikatury Evropského soudního dvora). Samostatná kapitola je věnována základům práva na dovolenou v Německu. Čtenář se může blíže seznámit i s vývojem dotčené právní úpravy na území dnešní České republiky. Práce obsahuje i velké množství praktických příkladů.
Abstract v angličtině:
Abstract The rigorous thesis „Leave focused on practical problems“ is considered to the rules for leave in labour law of the Czech Republic. The author explains the different types of leave, the principles of taking leave and providing the holiday pay. The thesis is also focused on the sanction of the public law when somebody breaks these rules. The thesis contains the international law of leave (including the judgement of the Court of Justice of the European Union). One Chapter concentrates on the law of leave in Germany. The reader can be informed about the development of the law of leave in the Czech Republic. The thesis contains many practical examples.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martina Valentová 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martina Valentová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martina Valentová 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 428 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 408 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 187 kB