text size

Zaměstnávání vězněných osob v České republice

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Zaměstnávání vězněných osob v České republice
Titile (in english):
The employment of prisoners in the Czech Republic
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Anna Mišovská
Opponents:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Thesis Id:
122294
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Study programm:
Právo a právní věda (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
28/05/2013
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
zaměstnávání vězněných osob, povinnost pracovat, pracovní odměna
Keywords:
the employment of prisoners, obligation to work, work remuneration
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Rigorózní práce se zabývá zaměstnáváním vězněných osob v České republice. Přináší krátký výklad z historie zaměstnávání vězeňské populace, uvádí současné znění dotčené legislativy, především poukazuje na vztah interních předpisů Vězeňské služby České republiky a pracovněprávních předpisů. Seznamuje s odlišnostmi při zařazování obviněných a odsouzených osob do práce. Dále se práce věnuje stanovení základních rozdílů mezi zaměstnáváním vězněné osoby a klasického zaměstnance dle zákoníku práce. Nedílnou její součástí je popis forem zaměstnávání, podmínky stanovení pracovní odměny a pracovní doby. Zároveň je zde zmíněna problematika odpovědnosti za škodu, ať již ze strany vězně nebo jeho zaměstnavatele. V samotném závěru jsou představeny konkrétní pracovní podmínky a příležitosti českých a zahraničních věznic. Cílem této práce je určit faktory ovlivňující míru zaměstnanosti, specifikovat vztah pracovněprávních předpisů k zaměstnávání vězeňské populace. Rovněž je uveden pokus o rozebrání působnosti zákona o veřejných zakázkách na zaměstnávání vězněných osob, způsobu podpory soukromoprávních subjektů k jejich zaměstnávání a hledání odbytu pro výrobky hospodářských středisek VS. Záměrem této práce je rovněž i naznačení možných legislativních změn.
Abstract:
ABSTRACT This rigorous work deals with employment of prisoners in the Czech Republic. It provides a brief explanation of the history of employment of the prison population, quoting current legislation, making particular reference to the relationship of the internal regulations of the Prison Service of the Czech Republic to labour law legislation. It introduces the differences in integrating the accused and convicted persons into working activities. The work is furthermore focused on determination of fundamental differences between the employment of an imprisoned person and a regular employee by the Labour Code. An integral part of the thesis is a description of the forms of employment, the conditions determining the work remuneration and the working time. At the same time, there is a mention of the issue of liability for damage, either from the side of the prisoner or his employer. In conclusion, the specific working conditions and opportunities of Czech and foreign prisons are presented. The aim of this work is to identify factors affecting the employment rate, to specify the relation of labour legislation to employment of the prison population. An attempt is also made to check the application of the Code on Public Procurement for employment of imprisoned persons, the way to encourage private subjects to their employment and to seek marketing for the products of the economic centres of the Prison Service of the Czech Republic. The intention of this work is also to suggest possible amendments to legislation.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Anna Mišovská 909 kB
Download Abstract in czech Mgr. Anna Mišovská 67 kB
Download Abstract in english Mgr. Anna Mišovská 6 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 185 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 420 kB
Download Defence's report 225 kB