velikost textu

Vlastnictví bytu a společenství vlastníků jednotek podle stávající i nově navrhované právní úpravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vlastnictví bytu a společenství vlastníků jednotek podle stávající i nově navrhované právní úpravy
Název v angličtině:
The apartment ownership and apartment owner´s association according to the present and newly proposed legislation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Džuganová
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
122291
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vlastnictví bytu, Společenství vlastníků jednotek, Bytová jednotka
Klíčová slova v angličtině:
Flat ownership, Apartment owner´s association, Residential unit
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá institutem vlastnictví bytu a právní úpravou společenství vlastníků jednotek. Vzhledem k šíři uvedeného tématu rigorózní práce popisuje pouze vybrané problémy, kterými jsou zejména pojem a obsah vlastnictví bytu, pojem bytové jednotky, podílové spoluvlastnictví společných částí domu, povaha společenství vlastníků jednotek, jeho právní subjektivita, členství ve společenství a jeho organizační struktura. Rigorózní práce byla připravována před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Z tohoto důvodu se rigorózní práce zabývá jak právní úpravou účinnou před účinností nového občanského zákoníku, tak obsahem tohoto zákoníku. Cílem rigorózní práce je mimo jiné poukázat na nedostatky právní úpravy vlastnictví bytu a společenství vlastníků jednotek obsažené v zákoně č. 72/1994 Sb. Rigorózní práce následně popisuje, jak je zkoumaná problematika upravena v novém občanském zákoníku. Dalším cílem rigorózní práce je zjistit, zda a jakým způsobem byly nedostatky předchozí právní úpravy vyřešeny právní úpravou novou.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is concerned with the institute of the flat ownership and legal regulation of apartment owner´s association. With respect to the extent of aforesaid theme the thesis describes only selected problems, for example the concept and the content of the flat ownership, the concept of the residential unit, the co-ownership of common parts of the residential building, the character of apartment owner´s association, its legal personality, membership in apartment owner´s association and its organizational structure. The thesis was prepared before the effectiveness of the Civil Code No. 89/2012. That is the reason why the thesis is focused on legislation effective before the effectiveness of the new Civil Code. The thesis is at the same time focused on the new Civil Code content. The objective of the thesis is among others to refer to defects of legal regulation of the flat ownership and apartment owner´s association contained in the code No. 72/1994, the Flat Ownership Code. Afterwards the thesis describes how are the objective matters regulated by the new Civil Code. Another aim of the thesis is to find out how and in which way does the new legislation resolve the defects of the previous legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Džuganová 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Džuganová 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Džuganová 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB