velikost textu

Právní rámec ochrany přímých zahraničních investic v režimu bilaterálních investičních smluv a evropského práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní rámec ochrany přímých zahraničních investic v režimu bilaterálních investičních smluv a evropského práva
Název v angličtině:
Legal Framework of Protection of Foreign Direct Investment under Bilateral Investment Treaties and European Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Mgr. Dominik Moškvan
Vedoucí:
doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Id práce:
122284
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právo Evropské unie, bilaterální investiční smlouvy, přímé zahraniční investice.
Klíčová slova v angličtině:
European Union law, bilateral investment treaties, foreign direct investment.
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je analyzovat údajný střet bilaterálních investičních smluv uzavřených mezi členskými státy Evropské unie s právem Evropské unie, a taktéž jeho případný dopad na evropské investiční prostředí. Bilaterální investiční smlouvy jsou v rozporu s právem Evropské unie ze dvou důvodů. Za prvé je to ustanovení umožňující urovnávání sporů formou rozhodčího řízení, což vylučuje soudní přezkoumání ze strany EU a nerespektuje výlučnost a autonomii práva EU. Dále jsou nekompatibilní klauzule zajišťující preferenční zacházení s investory, které jsou v konfliktu se zásadou zákazu diskriminace, protože k nim mají přístup pouze investoři ze států s uzavřenou investiční smlouvou. Preferenční zacházení uvedené v bilaterálních smlouvách je třeba buď jednostranně rozšířit na investory ze všech členských státu Evropské unie, nebo je v plném rozsahu zrušit. Dokud bilaterální investiční smlouvy však nebudou anulovány, zůstávají v platnosti. Investiční prostředí v Evropské unii je vystaveno riziku přechodně snížené právní jistoty. Důvodem je dichotomie arbitrážního řízení a národních soudů, která doposud nedala vzniknout závazné interpretaci práva EU, protože rozhodčí soudy nejsou považovány za soudy členského státu ve smyslu článku 267 Smlouvy o fungování Evropské unie. Souběh těchto paralelních, nicméně výrazně separovaných systémů, neumožňuje rychlé sjednocení závazného výkladu kompatibility bilaterálních investičních smluv s právem Evropské unie, které v důsledku dopadá na investory a jejich investiční aktivity v členských státech Unie.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis aims to analyse alleged incompatibility of bilateral investment treaties signed between the Member States of the European Union with the European Union law and its impact on the investment environment of the Union. Bilateral investment treaties are found to be incompatible with EU law. First, it is the provision allowing for dispute settlement in the form of arbitration, thereby excluding the case from EU judicial review and infringing the primacy and autonomy of EU law. Second, it is the preferential treatment of investors given only to an investor from a state with a concluded BIT conflicts the non-discrimination principle. Preferential treatment given in BITs should be either unilaterally extended, or dismissed for all investors. Unless rescinded, BITs remain valid. Investment environment of the European Union might be exposed to an increased risk of legal uncertainty. This is due to the existence of dichotomy of investment arbitration and national courts, which has not allowed for a binding interpretation of EU law since arbitration courts are not considered to be a court of a Member States with respect to the meaning of Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Concurrence of the two parallel systems of dispute resolution does not allow for a prompt binding interpretation of the legal issue of incompatibility of the bilateral investment treaties with the European Union law and results in a negative perception of the investment environment of the Union.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Mgr. Dominik Moškvan 997 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Mgr. Dominik Moškvan 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Mgr. Dominik Moškvan 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D. 253 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB