velikost textu

Věcná břemena z pohledu finančního práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Věcná břemena z pohledu finančního práva
Název v angličtině:
The easements from the perspective of Financial law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ing. Petra Gříbková
Vedoucí:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Id práce:
122277
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
věcné, břemeno, síť, veřejné, infrastruktury, daň, poplatek, veřejnoprávní, omezení, hodnota
Klíčová slova v angličtině:
easement, network, public, infrastructure, tax, charge, public-law, reduction, value
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce si klade za cíl zmapovat, z pohledu finančního práva s přesahem do práva občanského a správního, problematiku věcných břemen ve prospěch provozovatelů sítí veřejné infrastruktury. Jejím obsahem je rozbor tohoto právního institutu od jeho historického vývoje, definičního zařazení, existujících finančně právních konsekvencí, přes rozbor praktických příkladů věcných břemen s dopady do finančně právní praxe veřejné i soukromé sféry, k predikci vývoje této problematiky za účinnosti nového občanského zákoníku. Institut věcného břemene je analyzován především s důrazem na specifika veřejnoprávních prvků s přímým dopadem do hospodaření územních samosprávných celků, či samotného státu, se snahou nalézt efektivní vyvážení ztrát a užitku s tím spojených.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis aims to map, from the perspective of the Financial law with overflow to Civil and Administrative law issues of the easements, in favour of the public infrastructure of network operators. Its content is an analysis of this legal institute from its historical development, definition, classification of the existing financially legal consequences, through financial analysis of practical examples of easements with the impact of the legal practice of financially both public and private spheres, for predicting the development of this issue for the effectiveness of the new civil code. Institute of easement is analysed mainly with an emphasis on the specificities of the public elements with a direct effect to the management of local government units, or the state itself, with efforts to find an effective balance of losses and benefits associated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Petra Gříbková 1.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Petra Gříbková 238 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Petra Gříbková 155 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 327 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 270 kB