text size

Odpovědnost za dluhy zůstavitele

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Odpovědnost za dluhy zůstavitele
Titile (in english):
Responsibility for the debts of the testator
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Renata Tremlová
Supervisor:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Opponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Thesis Id:
122276
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Právo a právní věda (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
12/03/2013
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
-Likvidace dědictví – řízení, v jehož rámci dochází ke zpeněžení zůstavitelova majetku a z výtěžku zpeněžení jsou uhrazeny ve stanoveném pořadí pohledávky za zůstavitelem. -Odpovědnost - ručení jedné osoby za věc či jednání této nebo jiné osoby. -Pohledávka – právo věřitele na plnění od dlužníka. -Věřitel – osoba, která je oprávněna ze závazkového právního vztahu požadovat plnění po dlužníkovi. -Zůstavitel – zemřelá osoba, o jejímž majetku probíhá dědické řízení.
Keywords:
-Disposal of heritage - procedure, in which is testator´s properte realizated and from the yield are payed in the fixed order testator´s debts. -Liability – liability of one person for thing or act of this or another person. -Claim - creditor's right to compensation from the debitor. -Creditor – the person, who is authorized from the legal obligation relationships to require performance from the debitor. -Testator – dead person, on whose property is inheritance proceeding.
Abstract (in czech):
Abstrakt - Práce nastiňuje obecně i prakticky problematiku odpovědnosti za dluhy zůstavitele, a to dědiců, státu či ze zůstavitelova majetku, který je předmětem řízení o dědictví. Cílem každého řízení o dědictví je především jeho kvalitní a pokud možno rychlé pravomocné skončení a co nejlepší uspokojení zůstavitelových věřitelů a s tím souvisí především problematika toho, kdo za zůstavitelovy dluhy ponese odpovědnost. - Po obecném shrnutí odpovědnosti se práce zaměřuje na přesný popis a rozbor přechodu odpovědnosti za zůstavitelovy dluhy na jeho dědice, popřípadě na stát a také vyvázání se z této odpovědnosti a uhrazení přiměřených nákladů zůstavitelova pohřbu a jeho dluhů z dědictví postupy, jimž jsou uzavření dohody o přenechání předluženého dědictví věřitelům na úhradu jejich pohledávek za zůstavitelem a likvidace dědictví. - Obecná pojednání jsou doplněna praktickými příklady z praxe a také srovnání s úpravou v Obecném zákoníku občanském, Středním občanském zákoníku, v připravovaném občanském zákoníku a právní úpravou v Rakousku. Jednotlivé druhy odpovědnosti za zůstavitelovy dluhy jsou zde podrobně rozebrány, shrnuty výhody i problémy, přinášející každý z jednotlivých možných postupů dědického řízení, jeho skončení a předmětné převzetí odpovědnosti. - Práce je napsána věcně, dostatečně podrobně a prakticky. Téma „odpovědnost za dluhy zůstavitele“ je třeba podrobně rozebrat a popsat vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu předlužených a následně likvidovaných dědictví.
Abstract:
Abstract - The work outlines the general and practical issues of liability for the debts of the deceased – the heirs or he state of testator´s property, which is subject to inheritance proceedings. The goal of any proceedings of legacy is especially good and if it´s possible fast final end and the best satisfaction of testator´s creditors and the related issues especially those, who bears the responsibility of testator´s debts. - After a general summary of responsibilities, the work focuses on the precise description and analysis of the trasition of responsibility for debs of testator to his heirs or to the state and opting out of this responsibility and payment of reasonable costs of testator´s funeral and debts of the inheritance procedures, which are conclusion of the abandonmen of indebtedness heritage to creditors to pay their debts as the deceased and also the disposal of the heritage. - General treatises are supplemented by practical examples and a comparison with treatment in the General Civil Code, the Middle Civil Code, the upcoming Civil Code and Civil Code in Östereich. Individual types of the liability fot testator´s debts are discussed in detail, summarized the advantages and problems, bringing each of the possible inheritance practices, its end and the acceptace of the responsibility. - The work is written objectively, sufficiently detailed and practical. The theme „responsibility for the debts of the testator“ must be disassembled and describe in detail, because of the ever increasing number of insolvent and subsequently liquidated heritage.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Renata Tremlová 848 kB
Download Abstract in czech JUDr. Renata Tremlová 67 kB
Download Abstract in english JUDr. Renata Tremlová 67 kB
Download Supervisor's review prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 39 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 26 kB
Download Defence's report 284 kB