velikost textu

Velkoplošná zvláště chráněná území ochrany přírody v západních Čechách a východním Bavorsku z právního pohledu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Velkoplošná zvláště chráněná území ochrany přírody v západních Čechách a východním Bavorsku z právního pohledu
Název v angličtině:
Large-area Protected Areas of Nature in Western Bohemia and Eastern Bavaria from Legal Perspective
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lucián Staněk
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Oponent:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Id práce:
122275
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chráněné území, chráněná krajinná oblast, přírodní park
Klíčová slova v angličtině:
Protected Area, Landscape Protected Area, Nature Park
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této práce jsou velkoplošná zvláště chráněná území ochrany přírody v západních Čechách a východním Bavorsku. V rámci uvedeného tématu se tato práce zaměřuje zejména na méně přísné kategorie těchto území, tj. na české chráněné krajinné oblasti a bavorské přírodní parky („Naturpark“). Z uvedených dvou kategorií jsem vybral po jednom zástupci, kterým jsem se v rámci této práce blíže věnoval. Těmito zástupci jsou Chráněná krajinná oblast Český les a sousední bavorský Přírodní park Nördlicher Oberpfälzer Wald (Severní Hornofalcký les). Cílem této práce bylo výše uvedená zvláště chráněná území popsat, analyzovat, srovnat a ve výsledku posoudit úroveň ochrany těchto území na obou stranách česko-bavorské hranice, jakož i najít případné náměty na vylepšení předmětné české právní úpravy. Práce se skládá ze sedmi částí, přičemž část třetí až šestá se dále dělí na kapitoly a (mimo části šesté) podkapitoly. Na úvodní první část navazuje část druhá, geograficky vymezující zkoumanou oblast. Část třetí obsahuje obecné pojednání o právní úpravě velkoplošných zvláště chráněných území ochrany přírody v České republice a Spolkové republice Německo, včetně Svobodného státu Bavorsko. Podrobný výklad je v rámci této části věnován zejména německým respektive bavorským kategoriím zvláště chráněných území. Následuje část čtvrtá, zabývající se pohořím Český les jako celkem (tedy i jeho oblastmi nezahrnutými do území stejnojmenné CHKO), a to nejen z právního, nýbrž i z geografického, přírodovědného a zčásti i historického hlediska. Pátá a šestá část této práce se pak již podrobně zabývají konkrétními velkoplošnými zvláště chráněnými územími, a to z právního pohledu – část pátá je věnována CHKO Český les, část šestá pak Přírodnímu parku Nördlicher Oberpfälzer Wald. Vedle obecné charakteristiky těchto ZCHÚ, historického popisu jejich vyhlášení a rozboru jejich vyhlašovacích předpisů zde lze nalézt například i pojednání o maloplošných zvláště chráněných územích a územích soustavy Natura 2000 uvnitř jejich hranic. Následuje závěr, obsažený v části sedmé. Ten sestává vedle obecného posouzení a porovnání úrovně ochrany výše zmíněných území též z některých konkrétních postřehů a námětů, a to jak právního, tak faktického rázu.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this thesis is Large-area protected areas of nature in western Bohemia and eastern Bavaria. Within this topic, the thesis focuses mainly on less strict categories of these areas, i.e. on Czech landscape protected areas (“chráněná krajinná oblast”) and Bavarian nature parks (“Naturpark”). From each of these two categories, I chose one particular representative area to deal more in detail with. These representative areas are Český les Landscape Protected Area and the neighbouring Bavarian Nördlicher Oberpfälzer Wald (Northern Upper Palatinate Forest) Nature Park. The aim of this thesis is to describe, analyse and compare the aforementioned protected areas, and – as the result - to evaluate the level of protection of these on both sides of the Czech-Bavarian border, as well as to potentially find inspirations for improving the relevant Czech legislation. The thesis is composed of seven Parts, whereas Parts Three to Six are further divided into chapters and (except Part Six) subchapters. The first – introductory – Part is followed by Part Two, geographically determining the region subject to survey. Part Three contains a general treatise on legal regulation of large-area protected areas of nature in the Czech Republic and in the Federal Republic of Germany, including the Free State of Bavaria. Within this Part, detailed treatise is focused on German (Bavarian) categories of protected areas. This is followed by Part Four, which deals with the Český les mountain range as a whole (including its areas outside the homonymous landscape protected area), among legal point of view also from geographic, natural scientific and partially historic perspective. Parts Five and Six of the thesis are concentrated on particular protected areas from legal point of view – Part Five deals with Český les Landscape Protected Area, Part Six deals with Nördlicher Oberpfälzer Wald Nature Park. Among general characteristic of these protected areas, historical description of their declaration, and analysis of their founding regulations, these Parts also include treatises on small-area protected areas and Natura 2000 areas within their borders. The conclusion of the thesis is drawn in Part Seven, which contains – among general evaluation and comparison of the level of protection of the aforementioned protected areas – also some particular observations and suggestions, both of legal and factual nature.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lucián Staněk 1.52 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Lucián Staněk 310 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lucián Staněk 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lucián Staněk 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 139 kB