velikost textu

Oddlužení manželů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oddlužení manželů
Název v angličtině:
Discharge of spouses from debts
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Markéta Singerová
Vedoucí:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
122274
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
úpadek, oddlužení, společné oddlužení manželů
Klíčová slova v angličtině:
insolvency, debt relief, joint debt relief of spouses
Abstrakt:
Resumé Dne 1. ledna 2008 vstoupil v účinnost zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který tvoří současnou právní úpravu úpadku v České republice. Tento zákon zavedl do českého právního řádu nový institut oddlužení, tedy jediný ze sanačních způsobů řešení úpadku. Tato práce se zaměřila na detailnější rozbor institutu oddlužení a převážně pak institut společného oddlužení manželů, který do českého právního řádu nebyl zaveden zákonem, ale judikaturou českých soudů. Práce si tedy dala za cíl detailněji popsat institut společného oddlužení manželů po obecném úvodu zaměřeném na zákonnou úpravu oddlužení. Tato práce se skládá ze šesti kapitol. V úvodní kapitole je v nejdůležitějších historických bodech popsán vývoj konkursního práva se zaměřením především na území České republiky, a to až do přijetí výše zmiňovaného insolvenčního zákona, který je stále platný a účinný. V další kapitole autor analyzoval z jeho pohledu nejdůležitější podmínku pro insolvenční řízení, kterou je úpadek dlužníka a jeho zjištění insolvenčním soudem. Na to navazuje třetí kapitola, ve které stručně a přehledně shrnuje všechny možnosti řešení úpadku dle platného českého práva a jejich možnosti využití pro jednotlivé dlužníky. Ve čtvrté kapitole je již podrobněji rozebírána hlava pátá insolvenčního zákona, která se věnuje oddlužení dlužníka, především pak aktivní legitimaci k podání návrhu na povolení oddlužení, náležitosti návrhu a možnosti rozhodnutí o něm insolvenčním soudem. V páté stěžejní kapitole této práce pak popisuje autor vznik společného oddlužení manželů, jeho klady a nevýhody, které do českého právního řádu tento judikaturou vytvořený institut přinesl, jeho postupný vývoj u jednotlivých insolvenčních soudů s ohledem na jednotlivé životní situace a možnosti řešení u insolvenčních soudů, jeho vztah k hmotnému právu včetně následného rozhodnutí o splnění oddlužení a osvobození od placení pohledávek. V poslední kapitole pak reaguje autor na významnou novelu insolvenčního zákona, která byla přijata během psaní této práce a nabývá účinnosti 1. ledna 2014. Její hlavní stěžejní body významné pro tuto práci se snažil autor podrobněji rozebrat a zhodnotit, jaký budou mít dopad na současné insolvenční řízení, resp. na oddlužení a společné oddlužení manželů. Cíle, které si autor v úvodu této práce stanovil, naplnil, a vytvořil tak práci, která by měla podat detailní obraz o institutu společného oddlužení manželů a jeho vývoji v českém právu.
Abstract v angličtině:
Abstract On the 1st of January 2008, Act. No. 182/2006 Coll. on Bankruptcy and its Settlement Method (Insolvency Act), came into force, and serves as the current bankruptcy legislation in the Czech Republic. This act introduced a new institute to Czech law, the institute of debt relief, the only remedial way of resolving bankruptcy. This thesis is focused on the detailed analysis of the institute of debt relief, mainly on the joint debt relief of spouses that was introduced to Czech Law by the established practice of the court instead of legislation. The main objective of this thesis is to describe the institute of joint debt relief of spouses which will be preceded by a general introduction to the statutory regulation of debt relief. This thesis consists of six chapters; the first one depicts the most important historical milestones of the evolution of bankruptcy law in the Czech Republic up until the adoption of the aforementioned Insolvency Act, which is still valid and effective to this date. The next chapter analyses the most important condition for insolvency proceedings in the author’s opinion, which is the debtor’s insolvency and its establishment by the insolvency court, followed by the third chapter that concisely and clearly summarizes all possible options to resolve the insolvency under the applicable Czech law and their potential use for individual debtors. In the fourth chapter, further analysis of the fifth head of the Insolvency Act is being described. This head deals with the debt relief, especially its locus standi and every element of the debt relief petition, its requirements and the insolvency court findings. In the fifth, crucial chapter, the thesis describes the development of the joint debt relief of spouses and the pros and cons of this newly introduced institute in Czech law. It goes through its development at several insolvency courts with special attention given to different life situations. It also follows the possible resolutions and observes its relation to substantive law including the subsequent court decision on meeting the conditions of the debt relief as well as the exemption from paying claims. The author took the opportunity to react to the significant amendment to the insolvency law that was adopted while this thesis was in development and becomes effective on the 1st of January 2014. Detailed descriptions of the crucial points relevant to this thesis are the main focus of the last chapter, including the breakdown of the impact this amendment will have on the current insolvency proceedings, more precisely on the debt relief and the joint debt relief of spouses. The objectives established in the introduction of this thesis were met and as a result this work presents a detailed analysis of the institute of the joint debt relief of spouses and its development in Czech law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Singerová 1.1 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Markéta Singerová 173 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Singerová 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Singerová 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 27 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 159 kB