velikost textu

Prezident České republiky jako součást moci výkonné

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prezident České republiky jako součást moci výkonné
Název v angličtině:
The President of the Czech Republic as a part of executive power
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Milan Cellar
Vedoucí:
JUDr. Kateřina Janstová, Ph.D.
Oponent:
doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.
Id práce:
122273
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 2. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prezident republiky výkonná moc
Klíčová slova v angličtině:
president executive power
Abstrakt:
Abstrakt Česky Rigorózní práce je analýzou postavení prezidenta České republiky jako součásti moci výkonné. Nejprve je popsáno postavení prezidenta republiky v závislosti na formě vlády. Těžiště práce je pak položeno na vzájemný vztah hlavy státu a vrcholného orgánu moci výkonné - vlády. Práce se dále věnuje vztahu prezidenta republiky k dalším ústředním orgánům státní správy, jeho vztahu k ozbrojeným silám České republiky, a postavení prezidenta republiky v situacích s mezinárodním prvkem. Pozornost je rovněž věnována odpovědnosti prezidenta republiky a navrhovaným legislativním změnám. Kapitoly jsou, vedle stanovisek právních teoretiků k jednotlivým problémům, doplněny o případy z praxe.
Abstract v angličtině:
English This thesis is an analysis of the position of the President of the Czech Republic as a part of the executive power. Firstly is described the position of the President according to different forms of government. The main part is focused on the relationship between the President and the supreme body of executive power – the Government. This thesis also attends to another central body of state administration, the relationship between the President and Armed Forces of the Czech Republic, and the position of the President in situations with an international element. Attention is also paid to President´s liability and proposed legislative changes. All of the chapters are supported by legal theorist´s opinions and examples from practice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Milan Cellar 925 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Milan Cellar 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Milan Cellar 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Kateřina Janstová, Ph.D. 239 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc. 631 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 286 kB