velikost textu

Oběť domácího násilí a možnosti její trestněprávní ochrany

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oběť domácího násilí a možnosti její trestněprávní ochrany
Název v angličtině:
A victim of domestic violence and the possibilities of the victim´s protection under criminal law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Vaněčková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
122265
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
domácí násilí, trestní právo, oběť trestného činu
Klíčová slova v angličtině:
domestic violence, criminal law, victim
Abstrakt:
Abstrakt: Rigorózní práce se věnuje aktuálnímu tématu domácího násilí. Konkrétně se zabývá obětí domácího násilí a možnostmi ochrany, které jí nabízí trestní právo. Práce shrnuje nejdůležitější pojmy. Dále se věnuje zejména trestněprávním otázkám, kde se zaměřuje zejména na katalog trestných činů, kterých se lze v této souvislosti dopustit. V části věnované trestnímu právu procesnímu je proveden rozbor postavení oběti domácího násilí jako poškozeného v trestním řízení. Práce se dále věnuje také problematice sankcí v souvislosti s domácím násilím a v neposlední řadě není vynecháno ani na domácí násilí ve vztahu k dětem. Také je uveden fenomén stalkingu, který je v úzké vazbě k domácímu násilí. Všechny tyto oblasti jsem se snažila kriticky zhodnotit v tom smyslu, zda je jejich úprava pro ochranu obětí domácího násilí dostatečná nebo zda zasluhuje změnu.
Abstract v angličtině:
Abstract: Rigorous work deals with the current topic of domestic violence. Specifically, it deals with victims of domestic violence and protection capabilities, it offers the criminal law. The paper summarizes the most important concepts. It also discusses the particular criminal matters, where it focuses mainly on the catalog of offenses which may be committed in this context. In the section on criminal procedural law is analyzed status as victims of domestic violence victim in criminal proceedings. The thesis also deals with the issue of sanctions in relation to domestic violence, and last but not least is omitted or to the domestic violence in relation to children. Also shown is the phenomenon of stalking, which is in close relation to domestic violence. All these areas I have tried to critically evaluate in terms of whether their treatment is to protect victims of domestic violence are sufficient or whether it warrants a change.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Vaněčková 884 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Vaněčková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Vaněčková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 260 kB