velikost textu

Rasové předpisy v Protektorátu Čechy a Morava

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rasové předpisy v Protektorátu Čechy a Morava
Název v angličtině:
Race Regulations in the Protectorate of Bohemia and Moravia
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tomáš Hübner
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Oponent:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Id práce:
12221
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
XI. ZÁVR Rasové pedpisy nejen v Protektorátu echy a Morava, ale i v samotném Nmecku a na dal- ších závislých územích pestaly být fakticky uplatovány okamžikem, kdy nad tmito úze- mími ztratilo kontrolu nacistické Nmecko nebo jeho spojenci. Ohledn českých zemí byly jejich svobodnou politickou reprezentací ped skončením války činny kroky, které pedznamenaly pozdjší legislativní úsilí vedoucí k vyslovení neplatnosti perzekučních pedpis včetn rasových, zrušení soudních a správních akt vydaných na jejich základ a odčinní škod a bezpráví u obtí perzekuce. Již ústavní dekret z 3. srpna 1944 vy- loučil, aby se rasové pedpisy staly součástí československého právního ádu. V poválečném období smovala legislativní činnost zejména k naplnní prvních dvou zám- r. Došlo skutečn k normativnímu prohlášení rasových pedpis za neplatné (zejména vy- hláška ministra spravedlnosti č. 19/1947 Ú.l. v návaznosti na zákon č. 128/1946 Sb.), prohlá- šena za neplatná byla také jednání na jejich základ (dekret prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. a pedpisy navazující). Tetí z požadavk nebyl z dvod aktuální politické situace a násled- ného společenského vývoje nejdíve zcela uspokojiv splnn. Nedoešena zstala zejména dostatečná majetková reparace a satisfakce obtí perzekuce či jejich právních nástupc. Proces nápravy majetkových kivd mohl pokračovat až po roce 1989. Prvotní porevoluní pedpisy, které se ukázaly z pohledu ústavních zásad ne vždy zcela vyhovujícími, byly odpo- vídajícím zpsobem korigovány a posléze i doplnny normami dalšími, zejména zákonem č. 212/2000 Sb. a provádcími pedpisy. Zstává otázka, zda v současnosti lze ješt v njakém smyslu považovat rasové pedpisy z období Protektorátu echy a Morava za součást právního ádu, zda je i v současnosti dán dvod, proč se jimi z právního hlediska zabývat. V užším smyslu, jak již bylo ečeno, tyto normy jako pravidla chování, jako výraz společenských očekávání a zámr za součást plat- ného práva považovat nelze; to bylo od počátku již opakovan vyjádeno v právních aktech. Ideová východiska rasových pedpis, myšlenky rasové nerovnosti a útisku, jsou v eské republice v rozporu s ústavními zásadami, základními právy a svobodami a je na n nahlíženo jako na trestné. V širším smyslu je ale teba si uvdomit, že stále platné pedpisy zabývající se problematikou rasové perzekuce, zvlášt dívjší i novjší pedpisy restituční, svým zpso- 137 bem navazují na pvodní rasové zákonodárství; pro užití nkterého z nich je nadále teba po- suzovat, zda v konkrétních pípadech šlo o rasovou perzekuci a zda a jakým zpsobem byla užita píslušná norma jako součást rasových pedpis. Tak rasové pedpisy nadále nacházejí svoje zobrazení, svoji úlohu pi aplikaci platného práva. 138
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Hübner 967 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Hübner 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Hübner 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 351 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB