velikost textu

Problematika obětí domácího násilí - zejména její kriminologické a trestněprávní aspekty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika obětí domácího násilí - zejména její kriminologické a trestněprávní aspekty
Název v angličtině:
Victims of Domestic Violence, Particularly Criminological and Criminal Law Aspects
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Vlasta Langhamerová
Vedoucí:
doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
12210
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
domácí násilí, týrání osoby žijící ve společném obydlí, práva poškozeného v trestním řízení
Klíčová slova v angličtině:
domestic violence, crime of domestic violence, rights of aggrieved party in the criminal procedure
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této rigorózní práce bylo shrnout problematiku obětí domácího násilí v České republice z pohledu kriminologického a trestněprávního, na který je zaměřena stěžejní část této práce. V úvodní části práce je pozornost věnována popisu fenoménu domácího násilí, včetně vymezení pojmů domácího násilí, oběti a agresora, jejich osobnostních charakteristik, jakož i pojmu ohrožená a násilná osoba, jak je využíván v právní úpravě. Další část práce se zaměřuje na právní úpravu podpory poskytované obětem domácího násilí v České republice, a to nejen v oblasti bezprostřední pomoci obětem ze strany Policie ČR a justice formou vykázání násilné osoby ze společného obydlí, ale také dlouhodobější psychologické a sociální pomoci poskytované obětem prostřednictvím intervenčních center. Třetí stěžejní část této práce se zaměřuje na trestněprávní aspekty fenoménu domácího násilí, a to nejen z hmotněprávního hlediska, kde je věnována pozornost aktuální judikatuře, jež poskytuje výklad pojmům trestního zákoníku v této oblasti, ale také z pohledu procesních předpisů, zejména práv obětí domácího násilí v procesním postavení poškozených v rámci trestního řízení. Práce neopomněla ani aktuální vývoj na legislativním poli, kde v současné době prochází legislativním procesem zákon o obětech trestných činů. V poslední části práce se autorka zamýšlí nad několika otázkami, ať již z hmotněprávního či procesního hlediska, kterým by mohla být dle její praktické zkušenosti věnována v budoucnu zvýšená pozornost.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the thesis was to summarize the issue of the victims of domestic violence in the Czech Republic, including the legal development of the recent years, concerning particularly the criminological aspects of the issue as well as the criminal law aspects. The opening part deals with defining concepts such as domestic violence, victims, aggressors, their personal psychological aspects and legal terms – endangered person („ohrožená osoba“) and violent person („násilná osoba“). The second main section of the thesis pays attention to the legislation on the help and support given to the victims of domestic violence in the Czech Republic, not only dealing with the immediate help given by the police and the judiciary in the form of the order-out decision of the aggressors from the common home, but dealing with the longterm psychological and social support offered by the intervention centers as well. The third basic part of the work focuses on the criminal law aspects of the domestic violence phenomenon, particularly current practice of the courts and rights of the victims as the aggrieved parties in the criminal procedure. It is followed by the present legal development on the field of passing the bill on the issue of victims of the criminal acts that has been a topic of discussions in the Czech Republic for several last years. In the last part of the work are mentioned and thought about several questions, to which should be, according to the practical experience of the author, paid more attention in the future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Vlasta Langhamerová 1.4 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Vlasta Langhamerová 455 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Vlasta Langhamerová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Vlasta Langhamerová 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB