velikost textu

Forecasting Exchange Rates: A VAR Analysis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Forecasting Exchange Rates: A VAR Analysis
Název v češtině:
Prognózy měnových kurzů: VAR Analýza
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jaroslav Mida
Vedoucí:
doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D.
Oponent:
Kristýna Ivanková
Id práce:
122033
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
výmenné kurzy, devízový trh, základné determinanty, inflácia, úroková miera, miera nezamestnanosti, hrubý domáci produkt, obchodná bilancia, vektorová autoregresia
Klíčová slova v angličtině:
exchange rates, foreign exchange market, fundamental determinants, inflation, interest rate, unemployment rate, gross domestic product, trade balance, vector autoregressive model,
Abstrakt:
Táto práca si kladie za cieľ predpovedať vývoj výmenného kurzu USD/EUR použitím štyroch makroekonomických premenných, menovite inflácie, úrokovej miery, miery nezamestnanosti a indexu priemyselnej produkcie. Použitou metódou je vektorová autoregresia. Pri analýze boli využité mesačné dáta z obdobia 2002-2011 a dáta z roku 2012 boli uchované, aby bolo možné porovnať presnosť predpovede s náhodnou prechádzkou, ktorá zvyčajne produkuje lepšie výsledky v krátkodobom horizonte, ako napríklad jeden rok. Zistili sme, že vektorová autoregresia prekvapujúco porazila náhodnú prechádzku v horizonte jedného až troch mesiacov. V dlhodobejšom období šiestich, deviatich a dvanástich mesiacov očakávane náhodná prechádzka poskytla lepšiu predpoveď ako vektorová autoregresia. Dovodom mohol byť fakt, že v tomto období nevykazoval kurz žiadny jasný trend.
Abstract v angličtině:
This thesis aims to out-of-sample forecast the USD/EUR exchange rate using four macroeconomic variables, namely ination, interest rate, unemployment rate and industrial production index. The model applied is the vector autoregressive model. We use monthly data for a period of 2002-2011 and use the data from 2012 in order to compare the forecast accuracy with the random walk, which is believed to outperform many models when forecasting for a short-time horizon, such as one year. We found out that the vector autogressive model beat the random walk in the period of one and three months, which was surprising. In the longer horizon of six, nine and twelve months, random walk, as expected, heavily outperformed vector autogressive model. The reasoning behind this could be that there was no clear trend in the USD/EUR exchange rate during this period.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jaroslav Mida 1.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jaroslav Mida 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jaroslav Mida 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D. 229 kB
Stáhnout Posudek oponenta Kristýna Ivanková 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 631 kB