velikost textu

Bank Liquidity Creation and Real Economy: VAR Analysis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bank Liquidity Creation and Real Economy: VAR Analysis
Název v češtině:
Tvorba bankovní likvidty a reálná ekonomika: VAR analýza
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Hálová
Vedoucí:
doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ihor Kruchynenko
Id práce:
122029
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Vektorová autoregrese, finanční krize, tvorba likvidity, bankovnictví, reálná ekonomika
Klíčová slova v angličtině:
Vector Autoregressions, Financial Crisis, Liquidity Creation, Banking, Real Economy
Abstrakt:
Abstrakt V této práci budeme zkoumat vztah mezi tvorbou bankovní likvidity a reálnou ekonomikou pomocí modelu vektorové autoregrese. Jako základní ekonomické proměnné, které mohou ovlivňovat tvorbu bankovní likvidity, jsme vybrali inflaci, nezaměstnanost a úrokovou míru. Zkoumáme také opačný vztah, jak tvorba bankovní likvidity ovlivňuje reálnou ekonomiku. Naší analýzu provádíme na datech z České republiky za období od roku 2000 až 2010. Naše výsledky poukazují na to, že makroekonomické výkyvy mají signifikantní vliv na tvorbu likvidity. Výsledky také potvrzují naši opačnou teorii, že vyšší tvorba likvidity může zlepšovat makroekonomické podmínky.
Abstract v angličtině:
Abstract In this thesis we examine the interactions of bank liquidity creation and real economy using vector autoregression model. We selected inflation, unemployment rate and interest rate as basic economic variables which theoretically could influence bank liquidity creation. We decided to examine the reverse relationship whether bank liquidity creation has a significant impact on real economy. We study these interactions using data from Czech Republic within ten-year period from 2000 to 2010. Our results suggest that macroeconomic fluctuations have a significant impact on bank liquidity creation. The results also support our reverse hypothesis that higher liquidity creation can improve macroeconomic conditions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Hálová 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Hálová 138 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Hálová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Bc. Roman Horváth, M.A., Ph.D. 231 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ihor Kruchynenko 549 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 634 kB