velikost textu

Společné jmění manželů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Společné jmění manželů
Název v angličtině:
Community property of spouses
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Grygerová
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
121999
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
společné jmění manželů, majetek, občanský zákoník
Klíčová slova v angličtině:
community property of spouses, property, the Civil Code
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce nese název „Společné jmění manželů.“ Cílem práce je s ohledem na rekodifikaci soukromého práva přinést srovnání problematiky společného jmění manželů v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. a novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Práce je rozčleněna do devíti kapitol, z nichž první je úvodem a poslední závěrem. V úvodu provádím vytýčení cíle rigorózní práce. Každá z následujících kapitol přináší nejprve vymezení určitého aspektu problematiky společného jmění manželů v občanském zákoníku z roku 1964, vymezení této problematiky v novém občanském zákoníku, a srovnání obou předpisů. Druhá kapitola je věnována historickému vývoji majetkových vztahů mezi manžely, a to od dob římského práva do dneška. Třetí kapitola se zabývá vymezením pojmu „společné jmění manželů.“ Čtvrtá kapitola je věnována vzniku společného jmění manželů a kapitola pátá jeho předmětu. Šestá kapitola se týká obsahu společného jmění manželů a sedmá kapitola pojednává o modifikaci společného jmění manželů. Osmá a nejobsáhlejší kapitola je věnována zániku a vypořádání společného jmění manželů po rozvodu manželství. V závěru provádím zhodnocení platné a navrhované právní úpravy a zdůraznění rozdílů mezi nimi.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this thesis is „Community property of spouses“. The purpose of the thesis is to compare the current legislation, contained in the Civil Code from 1964 with the legislation, contained in the New Civil Code from 2012. I have chosen this topic because of the recodification of the civil law. The thesis is composed of nine chapters. Chapter One defines the purpose of this thesis. Chapter Two illustrates the conception of property relationships between spouses in the past. Chapter Three defines the term „community property of spouses“. Chapter Four deals with the creation of community property of spouses and Chapter Five deals with the object of community property. Chapter Six and Chapter Seven focus on the subject and the modification of community property of spouses. Chapter Eight deals with the settlement of community property of spouses after a divorce of their marriage. Conclusions are drawn in Chapter Nine.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Grygerová 624 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Grygerová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Grygerová 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 148 kB