velikost textu

Klamavá reklama

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klamavá reklama
Název v angličtině:
Misleading advertising
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lucie Vilhelmová
Vedoucí:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
121998
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 1. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Reklama, klamavá reklama, nekalá soutěž, hospodářská soutěž
Klíčová slova v angličtině:
Advertising, misleading advertising, unfair competition, economy competition
Abstrakt:
Klamavá reklama Tématem této rigorózní práce je „Klamavá reklama“. Toto téma jsem si zvolila mimo jiné pro jeho aktuálnost a zajímavost, protože s reklamou se setkává každý z nás a vstupuje do našeho života a ovlivňuje naše jednání. Jedním z motivů k napsání této rigorózní práce byla také snaha zprostředkovat porozumění problematice klamavé reklamy i nekalé soutěži. Klamavá reklama je jednou ze skutkových podstat nekalé soutěže. Rigorózní práce člení do šesti kapitol. První kapitola pojednává o hospodářské soutěži a představuje tak úvod do problematiky klamavé reklamy. V této kapitole jsem vedle stručného historického exkurzu porovnala právo na ochranu proti nekalé soutěži s právem kartelovým. Právo na ochranu proti nekalé soutěži a kartelové právo jsou dvě podskupiny práva hospodářské soutěže. Druhá kapitola se zabývá nekalou soutěží, kde jsem rozebrala vedle historického vývoje právní regulace nekalé soutěže také generální klauzuli nekalé soutěže a její tři znaky a dále jednotlivé subjekty nekalé soutěže. Třetí kapitola rigorózní práce je pojmenovaná „Reklama“ a představuje úvod do problematiky reklamy a její právní i mimoprávní regulace v České republice a v Evropské unii. Čtvrtá kapitola je kapitolou zásadní a je nazvaná „Klamavá reklama“. V této kapitole rozebírám jednotlivé znaky klamavé reklamy a snažím se o srovnání právní úpravy klamavé reklamy v obchodním zákoníku s úpravou v zákoně o ochraně proti nekalé soutěži z roku 1927. Pátá kapitola se zabývá prostředky ochrany proti klamavé reklamě a nekalé soutěži, které se dělí na soukromoprávní a na veřejnoprávní prostředky ochrany. V šesté kapitole uvádím právní regulaci klamavé reklamy v rámci Evropské unie. Hlavním pramenem evropského práva jsou dvě směrnice a to směrnice o klamavé a srovnávací reklamě a směrnice regulující nekalé obchodní praktiky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Misleading advertising The topic of this rigorous thesis is "Misleading advertising". The theme of the thesis is current and attractive, because everybody comes across the advertising all the time and thus the advertisement influents each of our lives. One of the motives for writing this rigorous thesis was to mediate understanding of problems concerning with the misleading advertising and the unfair competition. The rigorous thesis is divided into six chapters. The first chapter deals with the economy competition and is an introduction to the misleading advertising. In this chapter, I compare the brief historical excursion law against the unfair competition with the cartel law. The second chapter deals with the unfair competition. In this chapter, I also analyze the general clause of the unfair competition and its three characters and subjects of the unfair competition. The third chapter of the rigorous thesis is called "Advertising" and it is an introduction to the advertising and its legal and non-legal regulation in the Czech Republic and the European Union. The fourth chapter is a pivotal one and it is titled "Misleading advertising". In this chapter, I analyze the characters of the misleading advertising and trying to compare the regulation of the misleading advertising in the Commercial Code and the Act on Protection against the unfair competition from 1927. The fifth chapter deals with the means of the protection against the misleading advertising and the unfair competition which is divided into private and public means of the protection. In the sixth chapter I present the legal regulation of the misleading advertising in the European Union. The main source of the European law are two directives, the first directive is the Directive of misleading and comparative advertising and the second directive is the Directive regulating unfair trade practices. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Vilhelmová 1.06 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lucie Vilhelmová 241 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Vilhelmová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Vilhelmová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 127 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 161 kB