velikost textu

Problematika institutu vazby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika institutu vazby
Název v angličtině:
Problems of the institute of custody
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Marek Hlaváč
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
121990
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vazba, Nahrazení vazby, trestní řízení
Klíčová slova v angličtině:
Custody, Substitution of custody, Criminal procedure
Abstrakt:
Abstrakt Problematika institutu vazby Tato práce se zaměřuje na problematiku vazby v českém právním systému. Toto dilema patří do odvětví trestního práva, a je regulována trestním řádem. Vazba je jedním provizorní nástrojů trestního práva procesního. Vazba slouží k zajištění účasti obviněného v trestním řízení, jelikož obviněný se může vyhýbat trestnímu řízení. Je to zajišťovací projev donucovacího orgánu, čili subjektu činného v trestním řízení, na základě trestního řádu. Účelem vazby je chránit společnost nebo konkrétní jednotlivce před vážnými trestnými činy. Obviněný může být ve vazbě, pokud existuje důvodné podezření, že se pokusí uprchnout, ovlivňovat svědky, soudní znalce nebo spoluobviněné, nebo že bude pokračovat v páchání trestné činnosti. Podle těchto tří situací rozlišujeme tři typy vazby: útěkovou vazbu, koluzní vazbu, a vazbu předstižnou. Hlavním cílem této práce je osvětlit problémy, které se objevily v průběhu času k tématu vazby. Byly použity statistické údaje z institucí, které mají, co do činění v proceduře institutu vazby. Zejména Vězeňská služba České republiky, soudci, státní zástupci a advokáti. Při práci na této diplomové práci přišel v účinnost zákon č.. 459/2011. Tento zákon je jedna z nejvýznamnějších změn v postupu rozhodování o vazbě z procesního hlediska. Zvláště reaguje na praxi Ústavního soudu České republiky. Velkým tématem této práce je náhrada vazby, zde je možné nalézt další alternativní "cesty", které mohou být použity namísto vazby, jako je "slib", "kauce" atd., bohužel tyto nástroje nejsou v současné praxi nijak často používány. V závěru této práce můžete najít srovnání s dalšími právními systémy v Evropě, např. Slovenské republiky, Rakouské republiky, Německa či Francie a mnoho dalších. Konečně, poslední kapitola je o mém stanovisku k právní úpravě vazby v českém právním řádu. Myslím si, že tento nástroj je v souladu s lidskými právy a podle mezinárodního práva. Možná, by bylo vhodné v rámci rozhodovací praxe soudů více uplatňovat instituty nahrazení vazby, které by mohli přispět ke snížení počtu obviněných ve vazbě. Příčina problémů vazby nebyla vyřešena nikdy a pravděpodobně nikdy vyřešena nebude.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce Problems of the institute of custody This thesis focuses on the problems of custody in the Czech legal system. This dilemma belongs to the branch of criminal law and is regulated by the Rules of Criminal Procedure. Custody is one of the penal provisory instruments. Custody serves to guarantee the attendance of the accused at criminal proceedings because the accused can be interested in the absent from the criminal procedure. It is a manifestation of coercive authority of body active in criminal procedure on the basis of the Rules of criminal procedure. The purpose of custody is to protect society or particular individuals from serious offences. An accused can only beput in custody if there are reasonable grounds for believing that he will attempt escape,affect witnesses, expert witnesses or co – defendants or that he will continue to commit acrime or perpetrate a further crime. According to these three situations we distinguish three types of custody namely runaway custody, collusive custody and preventive custody. Main focus of this thesis is to shine a light on problems that appeared during the time in the topic of custody. For this I used a statistical data from the institution that have something to do in procedure of the custody. Especially Prison service of the Czech Republic, judges, state attorneys and lawyers. During my work on this thesis came effectiveness the statute Nr. 459/2011 it was one of the most important change in a procedure of the custody decision making. Especially this statute react on practice of the Constitution court of the Czech republic. Big topic of this thesis is substitution of custody, there you can find other “ways” that can be used instead of the custody like a “promise”, “custody bail” e.t.c., but there could be some statute that will change these tools that could judge use them more often. In the end of this thesis you can find some comparison with other law systems in Europe like a Slovak Republic, Austrian Republic, Germany or France and many others. Finally, the last chapter is about my opinion of the legal regulation of custody in Czech law. I think that present regulation is in conformity with human rights and according the international law. Maybe there is a time to improve the substitution of the custody and that could help to reduce the number of defendants that spending their time in the custody. Cause problems of the custody are not yet solved and probably they will be never solved.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Hlaváč 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Hlaváč 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Hlaváč 24 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 821 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 254 kB