velikost textu

Právní a vnitřní předpisy v ozbrojených silách České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní a vnitřní předpisy v ozbrojených silách České republiky
Název v angličtině:
Legal and internal regulations in Czech armed forces
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Vladimír Mikule
Oponenti:
doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc.
JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.
Id práce:
121926
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Správní právo a správní věda (SPRAVNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 2. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ozbrojené síly, právní a vnitřní úprava
Klíčová slova v angličtině:
armed forces, legal and internal regulations
Abstrakt:
Vydávání vnitrních predpisu (príp. interních normativních aktu, správních narízení apod.) je jev typický v soukromé, ale predevším ve verejné sfére. Pokud jejich formu a existenci neukládá právní predpis, což je vzácný úkaz, odvíjí se jejich názvosloví, cetnost, hierarchie i podoba zpravidla od charakteru organizace, která je vydává. Ozbrojené síly CR resortne spravované ministerstvem obrany, avšak podrízené prezidentu republiky jako jejich vrchnímu veliteli, zaujímají v tomto smeru zvláštní pozici. »Vojenský život« byl vždy více než jiné oblasti státní správy osnován vojenskými rády, služebními predpisy a rozkazy s normativním i individuálním obsahem. K tvorbe vnitrních predpisu a jiných interních rídících aktu se v domácí literature zpravidla strucne podotkne, že k jejich vydání sice není treba zákonného ani podzákonného zmocnení, avšak musejí být v souladu s právními predpisy obecne závaznými, príp. mohou analogicky aplikovat pravidla pro jejich tvorbu, strukturu a systematiku.
Abstract v angličtině:
This work entitled „Legal and internal regulations in Czech armed forces“ endeavours to tackle the relation between legal and internal regulations in public administration focusing on their hierarchy, quantity, liability in specific area of armed forces. At first sight military service is independent on legal code, because there is wide range and amount of relatively autonomous service regulations and official channels. Career soldiers and civil employees have to obey not only the texts of legislation composed of laws, govermental directions etc., but also must maintain discipline and work rules founded on internal orders, guidelines and advices. All commanders and managers as military superiors are obliged to enforce their authority through this regulations. Relation between legal and internal level is not clear. There are many doubts and questions based on facts regarding for instance these features and issues of any internal system of rules: •delegation of authority to creation and publishing; •verification of compatibility and harmony with legal framework; •persistence, integrity, perpetual modifications and amendments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D. 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Mikule 345 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc. 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 124 kB