velikost textu

Řízení o dědictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení o dědictví
Název v angličtině:
Inherotance proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Hana Sekyrová
Vedoucí:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
12164
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Závěr Cílem mé práce bylo poskytnout čtenáři alespoň rámcový přehled o právní úpravě konkurence v nejvýznamnějších právních odvětvích a ukázat vzájemné prolínání institutů. V oblasti práva obchodního byla načrtnuta úprava v obchodních společnostech včetně nástrojů, které právo poskytuje k ochraně zájmů společnosti před konkurujícím a poškozujícím chování společníků či statutárních orgánů. Část věnující se nekalé soutěži obsahuje kromě vymezení generální klauzule i právní prostředky ochrany před nekalou soutěží. Vzhledem k rozsahu práce byla se část obsahující ochranu hospodářské soutěži věnovala pouze vymezení základních pojmů k dokreslení celkové úpravě konkurence v obchodní oblasti. Pohled práva trestního, jakožto práva poslední instance, které postihuje nejzávažnější jednání v případech, kdy se prostředky jiných právních odvětví staly neúčinné, naznačil možnost ochrany při nedodržení zákazu konkurence. Tuto část také doplnil rozbor dvou trestných činů, podle platného trestního zákona, které pokrývají problematiku zákazu konkurence. K předchozím částem byla připojen krátký výběr z celé řady zákonů, kterými se řídí jimi specifikované skupiny zaměstnanců a které také obsahují zákaz konkurence Největší pozornost byla věnována oblasti pracovního práva. Po historickém exkurzu a vymezení pojmů se tato část věnovala výkladu základních ustanovení upravujících výkon výdělečné činnosti během trvání pracovního poměru v platném zákoníku práce, a dále k vymezení základních pojmů pomocí judikatury Nejvyššího soudu. Obdobně i další část se věnovala právnímu institutu konkurenční doložky, jejímu časovému, věcnému a osobnímu rozsahu, i způsoby jejímu zániku a smluvní pokutě. Z komparatistiky české a německé právní úpravy vyplynuly mnohé podobnosti, a především snaha o vyváženost vzájemných práv a povinností, obligatorní písemnou formu věcné a osobní vymezení ale i rozdíly např. úpravu karenční doložky. Naopak slovenská úprava je díky společné historii velmi podobná a při přípravách novely zavádějící institut konkurenční doložky byla s velkou pravděpodobností inspirací pro slovenské zákonodárce právě česká úprava. Závěrem lze říci, že český právní řád poskytuje mnoho prostředků z různých právních odvětví při porušení zákazu konkurence, která poškozuje další subjekt vztahu. A je tedy 65 možné při jejich správné aplikaci nežádoucí využívání především informací v hospodářském styku a zajistit, tak správného fungování hospodářské soutěže 66
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Hana Sekyrová 4.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Hana Sekyrová 164 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Hana Sekyrová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB