velikost textu

Právní úprava speciálních fondů kolektivního investování se zaměřením na funkci banky jako depozitáře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava speciálních fondů kolektivního investování se zaměřením na funkci banky jako depozitáře
Název v angličtině:
Legal regulations on collective investing with a view to the role of bank as a depositary
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jan Barton
Oponenti:
JUDr. Petr Kotáb
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Id práce:
121403
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kolektivní investování, investiční společnost, non-UCITS, hedgeový, role depozitáře.
Klíčová slova v angličtině:
Collective investing, investment company, non-UCITS, hedge, depositary roles.
Abstrakt:
Cílem této rigorózní práce (Legal regulations on collective investing with a view to the role of bank as a depositary) je analýza současné situace kolektivního investování v evropském a národním kontextu s ohledem na současný vývoj a trendy na světových finančních trzích. Hlavním účelem práce je získání jasného přehledu právních regulativů, které mohou mít vliv na aktivity spojené se zakládáním, získávání zdrojů, provozováním a investičními rozhodnutími entit kolektivního investování, označovaných jako UCITS a non- UCITS. Druhá část práce, po úvodu, krátce popisuje historické kořeny kolektivního investování, následuje samostatná kapitola věnující se obecným principům, kterými je následně celá práce provázána. Třetí část poskytuje nástin struktury entit kolektivního investování z právního pohledu, berouc v úvahu rozdílné charakteristiky korporátních subjektů, jež jsou do tohoto procesu zapojeny. Jsou zde zmíněny rovněž různé pohledy na investiční strategie a na zvyšující se význam fondů při zprostředkování na finančním trhu. Čtvrtá část je následně věnována popisu platné a připravované evropské legistlativy, zahrnující nejen směrnice UCITS III, UCITS IV a návrh Směrnice o správcích alternativních investičních fondů, ale rovněž vlivům Basel II a MiFID. Pátá část práce analyzuje české právní prostředí a dopady implementace komunitárního práva se silným zaměřením na fondy kvalifikovaných investorů. Částí této kapitoly jsou rovněž související správní rozhodnutí a nejvýznamnější zásahy regulátorů. Poslední část práce se věnuje funkcím banky jako depozitáře a jeho odpovědnosti z různých úhlů pohledu, zahrnujíce i velmi detailní analýzu současné judikatury. V průběhu přípravy této práce bylo mým záměrem použít nejvíce relevantní zdroje pro získání nejdetailnějšího možného pokrytí zkoumaného předmětu. S výjimkou standardních psaných pramenů jsem využil informace poskytnuté mezinárodními agenturami, dokumenty poskytnuté významnými současnými odborníky, včetně několika přímých rozhovorů. Věřím, že práce jako celek dokáže poskytnout široké shrnutí účinné legislativy, principů vztahujících se ke kolektivnímu investování a zároveň dokáže nastínit budoucí vývoj v této oblasti v blízké budoucnosti.
Abstract v angličtině:
The aim of the master thesis (Legal regulations on collective investing with a view to the role of bank as a depositary) is to analyze contemporary situation of collective investment in European and national context in the light of recent developments and trends in the world financial markets. The main purpose to pursue this subject matter and also the reason why this master thesis has been written is to obtain a clear overview of all regulations and principles (not merely at statutory level) which might affect the activities connected with founding, operation and investment decisions of UCITS and non-UCITS collective investment entities. Second part of the thesis, after the introduction, describes shortly the historical roots of collective investing, followed by a separate subchapter covering the general principle of collective investing through which all other parts of the thesis are knotted together. Third part provides a short structuring of the collective investment entities from a legal point of view, taking into account different characteristics of corporate entities engaged. Also diverse investment strategies and the increasing importance of collective investing within financial market´s intermediary functions are mentioned hereby. Fourth part is consequently devoted to the pure description of applicable European regulation, including not only UCITS III, UCITS IV and proposal of the Directive on Alternative Investment Fund Managers but also the influences of Basel II and MiFID. Fifth part of the thesis analyzes the Czech legal environment and impacts of the implementation of Comunitary regulation with a strong focus on investment funds of qualified investors and specialized real-estate investment funds. As a part of this chapter, some respective decisions of administrative bodies and regulators were analyzed. Finally, last part deals with a bank depository´s function and responsibilities from many different perspectives, including a very detailed analysis of contemporary jurisprudence. During the preparation works on this thesis, the intentions were to use the most relevant to obtain as detailed coverage of the subject as possible. Except the standardized written sources there were utilized the recent articles issued by recognized agencies, internal documents provided by the established practitioners and some direct interviews. I do believe, that whole thesis could provide a broad summary of effective legislature and principles regarding collective investing and also sketch out the future evolution of the crucial elements in the years to come.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Barton 670 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Barton 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Barton 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Kotáb 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 677 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB